A Laws.Africa project
7 May 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-05-07 number 14784

Partners

Download PDF (5.4 MB)
Page 1
                                                   G*C= SO r
                    R E P U B L IC
                       OF
                                       R E P U B L IE K
                                         VAN
                                                     § •s-r-'t
                  S O U T H A F R IC A  It        S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
                           Regulation Gazette
                            Regulasiekoerant
                              No. 5076
 Vol. 3 3 5               P R E T O R IA , 7 j j j " * 1 9 9 3            N O .  1 4 7 8 4       GOVERNMENT NOTICE                     GOEWERMENTSKENNISGEWING

       DEPARTMENT OF STATE                          DEPARTEMENT VAN
         EXPENDITURE                            STAATSBESTEDING
No. R. 774                   7 May 1993    No. R. 774                   7 Mei 1993
 REPORTING BY PUBLIC ENTITIES ACT, 1992              WET OP VERSLAGDOENING DEUR OPENBARE
      (ACT No. 93 OF 1992)                   ENTITEITE, 1992 (WET No. 93 VAN 1992)
      REGULATIONS CONCERNING                       REGULASIES AANGAANDE
         PUBLIC ENTITIES                         OPENBARE ENTITEITE
 Under section 17 of the Reporting by Public Entities        Kragtens artikel 17 van die Wet op Verslagdoening
Act, 1992 (Act No. 93 of 1992), I, Abraham Adriaan        deur Openbare Entiteite, 1992 (Wet No. 93 van 1992),
Venter, Minister of State Expenditure, hereby make the      vaardig ek, Abraham Adriaan Venter, Minister van
regulations contained in the Schedule hereto.           Staatsbesteding, die regulasies in die Bylae hiervan
                                 uiteengesit, uit.
A. A. VENTER,
Minister of State Expenditure.                  A. A. VENTER,
                                 Minister van Staatsbesteding.
           SCHEDULE
                                                 BYLAE

  A R R A N G E M E N T O F R E G U L A T IO N S
                                       IN D E L IN G V A N R E G U L A S IE S
Regulation
               C hapter I              Regulasie
               DEFINITIONS                           HOOFSTUK 1
   1.   Definitions.                                WOORDOMSKRYWING
                                    1.    Woordomskrywing.
               C h a p t e r II
             AUDIT COMMITTEES                             HOOFSTUK II
   2.   Appointment.                                    OUDITKOMITEES
   3.   Expertise.                        2.    Aanstelling.
   4.   Vacancies.                        3.    Kundigheid.
                                    4.    Vakatures.
   5.   Powers.
                                    5.    Bevoegdhede.
   6.   Meetings.
                                    6.    Vergaderings.
   7.   Quorum.
                                    7.    Kworum.
   8.   Notice of meetings.                    8.    Kennisgewing van vergaderings.
   9.   Agenda of meetings.                    9.    Sakelys van vergaderings.
  10.   Minutes of meetings.                   10.    Notules van vergaderings.
  11. Basic duties.                         11.    Basiese pligte.
  12. Annual report.                        12.    Jaarverslag.
 8383 — A                                                    14784 — 1

Page 2
Download full gazette PDF