A Laws.Africa project
14 May 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-05-14 number 14800

Partners

Download PDF (18.1 MB)
Page 1
                 R EPUBLIC              R EP U B LIE K
                   OF                  VAN
                SO UTH AFR IC A            SU ID -AFR IKA
        Government Gazette
         Staatskoerant
                        Regulation Gazette
                         Regulasiekoerant
                          N o. 5 0 7 9


                               MAY
 Vol. 335             P R E T O R IA ,  14
                               MEI
                                  1993           No. 14800

      GOVERNMENT NOTICES                    GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

     ADMINISTRATION:                        ADMINISTRATE:
   HOUSE OF REPRESENTATIVES                  RAAD VAN VERTEENWOORDIGERS
No. R. 826                14 May 1993     No. R. 826                14 Mei 1993
 COLOURED PERSONS EDUCATION ACT, 1963             WET OP ONDERWYS VIR KLEURLINGE, 1963
                                     WYSIGING VAN REGULASIES
      AMENDMENT OF REGULATIONS
                                 Die Minister van Onderwys en Kultuur het kragtens
  The Minister of Eduction and Culture has under sec­    artikel 34 van die Wet op Onderwys vir Kleurlinge,
tion 34 of the Coloured Persons Education Act, 1963      1963 (Wet No. 47 van 1963), die regulasies vervat in
(Act No. 47 of 1963), made the regulations contained in    die Bylae uitgevaardig.
the Schedule.
                      i                     BYLAE
            SCH ED ULE                1. In hierdie Bylae beteken “ die Regulasies” die
  1. In this Schedule “ the Regulations” means the      regulasies afgekondig by Goewermentskennisgewing
regulations promulgated under Government Notice No.      No. R. 1898 van 21 November 1963, soos gewysig.
R. 1898 of 21 November 1963, as amended.             2. Hoofstuk B van die Regulasies, soos vervang en
  2. Chapter B of the Regulations, as substituted and    gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 675
amended by Government Notices Nos. R. 675 of 11        van 11 April 1975, R. 675 van 5 April 1984, R. 7 van 3
April 1975, R. 675 of 5 April 1984, R. 7 of 3 January     Januarie 1986, R. 66 van 12 Julie 1991 en R. 3178 van
1986, R. 66 of 12 July 1991 and R. 3178 of 20 Novem­     20 November 1992, word hierby gewysig deur regula-
ber 1992, is hereby amended by the substitution for      sie B16 (a) deur die volgende regulasie te vervang:
regulation B16 (a) of the following regulation:            “ B16. Waar dit vir die Minister nodig word om
     “ B16. Where it is necessary for the Minister to     ingevolge die bepalings van artikel 15 (1) (c) of (e)
  act in accordance with the provisions of section 15      van die Wet op te tree, kan die Minister—
   (1) (c) or (e) of the Act, the Minister may—           (a) na kennisgewing van minstens drie kalen-
     (a) terminate the appointment of an educator           dermaande wat deur bemiddeling van die
       after giving him notice of at least three          streekraad en skoolkomitee (of bestuurder)
       calendar months through the regional board          gegee word, die aanstelling van ’n opvoeder
       and school committee (or manager): Pro­           beeindig: Met dien verstande dat waar die
       vided that where the post of an educator is         pos van ’n opvoeder afgeskaf word omdat
       abolished as a result of the closing of a pri­        ’n primere skool kragtens regulasie X5
       mary school in terms of regulation X5 or as         gesluit word, of omdat die betaling van hulp-
       a result of the withdrawal in terms of regula­        toelaes aan ’n staatsondersteunde skool
       tion H4 of grants-in-aid to a state-aided          kragtens regulasie H4 gestaak word, omdat
       school because it has not succeeded in            sodanige skool nie daarin geslaag het om die
       maintaining the required minimum attend­           vereiste minimum besoek van leerlinge te
       ance of pupils, the appointment of such           handhaaf nie, die aanstelling van sodanige
       educator shall be terminated without such          opvoeder sonder sodanige voorafgaande
       prior notice with effect from the day follow­        kennisgewing beeindig word met ingang
       ing the day on which the school is closed or         van die dag wat volg op die dag waarop die
       ceases to receive grants-in-aid, as the case         skool gesluit word of ophou om hulptoelaes
       may be; or” .                        te ontvang, na gelang van die geval; of” .

Page 2
Download full gazette PDF