A Laws.Africa project
14 May 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-05-14 number 14805

Partners

Download PDF (148.9 MB)
Page 1
                 R E P U B L IC           R E P U B L IE K
                    OF                VAN
               S O U T H A F R IC A         S U ID -A F R IK A
        Government Gazette
         Staatskoerant
                        Regulation Gazette
                         Regulasiekoerant                   Jfj
                                                  B* *1
                           No. 5 0 8 0 Vol. 3 3 5           P R E T O R IA , 14       1993         N O .  1 4 8 0 5


      GOVERNMENT NOTICES                 GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

     ADMINISTRATION:                      ADMINISTRASIE:
   HOUSE OF REPRESENTATIVES                RAAD VAN VERTEENWOORDIGERS
  DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT,              DEPARTEMENT VAN PLAASLIKE BESTUUR,
    HOUSING AND AGRICULTURE                   BEHUISING EN LANDBOU
No. R. 815               14 May 1993    No. R. 815              14 Mei 1993
REGULATIONS IN TERMS OF THE RURAL AREAS          REGULASIES KRAGTENS DIE WET OP LANDELIKE
ACT (HOUSE OF REPRESENTATIVES), 1987 (ACT         GEBIEDE (RAAD VAN VERTEENWOORDIGERS),
No. 9 OF 1987)                       1987 (WET No. 9 VAN 1987)
 The Board of Management of HAARLEM RURAL          Die Bestuursraad van HAARLEM LANDELIKE
AREA has, with the approval of the Minister of Local    GEBIED het kragtens artikel 27, saamgelees met arti-
Government, Housing and Agriculture: House of       kel 53 van die Wet op Landelike Gebiede (Raad van
Representatives, made the Regulations in terms of     Verteenwoordigers), 1987 (Wet No. 9 van 1987), met
section 27, read with section 53 of the Rural Areas Act  goedkeuring van die Minister van Plaaslike Bestuur,
(House of Representatives), 1987 (Act No. 9 of 1987).   Behuising en Landbou: Raad van Verteenwoordigers,
                              die Regulasies uitgevaardig.
          C  hapter   1
                                        Hoofstuk 1
REGULATIONS RELATING TO STREETS
                              REGULASIES MET BETREKKING TOT STRATE
            Definitions
 1.    In these regulations, unless the context other­          Woordomskrywing
wise indicates—                      1.    In hierdie regulasies, tensy uit die samehang
  (i) “ board of management” or “ board” means a anders blyk, beteken—
    board of management established under Act      (i) “ bestuursraad” of “ raad” die liggaam kragtens
    No. 9 of 1987 for the administration and control     Wet No. 9 van 1987 ingestel vir die admini-
    of any board area;                    strasie en beheer van ’n raadsgebied;
  (ii) “ sidewalk” means that portion of a street     (ii) “ die Wet” die Wet op Landelike Gebiede (Raad
    between the outer boundary of the roadway and      van Verteenwoordigers), 1987 (Wet No. 9 van
    the boundary lines of adjacent properties or       1987);
    buildings which is intended for the use of     (iii) “ straat” enige straat, pad, hoofweg, deurgang,
    pedestrians;                       laan, voetpad, sypaadjie, steeg, gang, brug of
 (iii) “ street” means any street, road, main road,       enige ander plek van ’n dergelike aard of enige
    thoroughfare, avenue, footpath, sidewalk, alley,     gedeeite van die breedte of lengte daarvan en
    passageway, bridge or any other place of a simi­     sluit in alle toebehore van watter aard ook al
    lar character or any part of the width or length     daarvan.
    thereof and includes all fittings of whatever   (iv) “ sypaadjie” die gedeeite van ’n straat tussen
    character;                        die buitegrens van die ryvlak en die grenslyne
 (iv) “ the Act” means the Rural Areas Act (House of      van aanliggende eiendomme of geboue, wat
    Reoresentatives), 1987 (Act No. 9 of 1987);       bedoel is vir die gebruik van voetgangers; en

Page 2
Download full gazette PDF