A Laws.Africa project
18 June 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-06-18 number 14870

Partners

Download PDF (26.7 MB)
Page 1
                   R E P U B L IC                         R E P U B L IE K
     e ei               OF                               VAN
                 S O U T H A F R IC A                       S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
                                Regulation Gazette
                                 Regulasiekoerant

 9                                No. 5099


  Vol. 336               P R E T O R IA , 18                      1993           No. 14870
                    -------------- -------   ------------------- T .


      GOVERNMENT NOTICES                                 GOEWERMENTSKENNISGEWINGS
    DEPARTMENT OF MANPOWER                                  DEPARTEMENT VAN MANNEKRAG
N o. R. 1025                  18 J u n e 1993               N o. R. 1025               18 Ju n ie 1993
      LA BO U R R E LA TIO N S A C T, 1956                          W E T O P A R B EID S V E R H O U D IN G E , 1956
IN D U STR IA L C O U N C IL FO R T H E FU R N ITU R E                   N Y W ER H EID S R A A D VIR DIE M EU B ELN Y W ER H EID
M A N U FA C TU R IN G IN D U S TR Y (W E S TE R N CA P E):                 (W ES -K A A P ): V E R LE N G IN G VAN O P LEID IN G S -
E X TE N S IO N O F TR A IN IN G FU N D A G R E E M E N T                  FO N D S O O R E E N K O M S
 I, Dennis van der Walt, Director: Labour Relations,                     Ek, Dennis van der Walt, Direkteur: Arbeidsverhou-
duly authorised thereto by the Minister of Manpower,                    dinge, behoorlik daartoe gemagtig deur die Minister
hereby, in terms of section 48 (4) (a) (i) of the Labour                  van Mannekrag, verleng hierby, kragtens artikel 48 (4)
Relations Act, 1956, extend the periods fixed in                      (a) (i) van die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1956, die
Government Notices Nos. R. 1812 of 25 August 1989                      tydperke vasgestel in Goewermentskennisgewings
and R. 499 of 26 March 1993, by a further period                      Nos. R. 1812 van 25 Augustus 1989 en R. 499 van 26
ending 31 December 1993.                                  Maart 1993, met ’n verdere tydperk wat op 31
                                              Desember 1993 eindig.
D. VAN DER WALT,
Director: Labour Relations.                                 D. VAN DER WALT,
                                              Direkteur: Arbeidsverhoudinge.

No. R. 1038                   18 J u n e 1993
                                              N o. R. 1038              18 Ju n ie 1993
      LABO U R R E LA TIO N S A C T , 1956                          W E T O P A R B EID S V ER H O U D IN G E, 1956
FU R N ITU R E M A N U FA C TU R IN G IN D U S TR Y, W E S T ­
                              M EU B ELN Y W ER H EID , W ES-K A A P LA N D : H ER N U -
ERN C A P E : R EN EW A L O F SICK B E N E F IT S O C IE T Y
                              W ING VAN S IE K T E B Y S T A N D S G E N O O TS K A P O O R -
AGREEM ENT                         EEN K O M S
  I,  Dennis van der Walt, Director: Labour Relations, Ek, Dennis van der Walt, Direkteur: Arbeidsverhou­
duly authorised thereto by the Minister of Manpower,    dinge, behoorlik daartoe gemagtig deur die Minister
hereby, in terms of section 48 (4) (a) (ii) of the Labour van Mannekrag, verklaar hierby, kragtens artikel 48 (4)
                              (a) (ii) van die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1956, dat
Relations Act, 1956, declare the provisions of Govern­
                              die bepalings van Goewermentskennisgewings Nos.
ment Notices Nos. R. 919 of 4 May 1979, R. 2046 of     R. 919 van 4 Mei 1979, R. 2046 van 14 September
14 September 1979, R. 837 of 30 April 1982, R. 2397    1979, R. 837 van 30 April 1982, R. 2397 van 28
of 28 October 1983, R. 1232 of 20 June 1986, R. 1390    Oktober 1983, R. 1232 van 20 Junie 1986, R. 1390 van
of 26 June 1987, R. 238 of 17 February 1989, R. 2118    26 Junie 1987, R. 238 van 17 Februarie 1989, R. 2118
of 29 September 1989 and R. 2777 of 22 November      van 29 September 1989 en R. 2777 van 22 November
1991, to be effective from the date of publication of this 1991, van krag is vanaf die datum van publikasie van
notice and for the period ending 31 December 1993.     hierdie kennisgewing en vir die tydperk wat op 31
                              Desember 1993 eindig.
D. VAN DER WALT,
                                              D. VAN DER WALT,
Director: Labour Relations.
                                              Direkteur: Arbeidsverhoudinge.
 15857— A                                                                14870 — 1

Page 2
Download full gazette PDF