A Laws.Africa project
23 August 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-08-23 number 15089

Partners

Download PDF (2.4 MB)
Page 1
                 R E P U B L IC  \        R E P U B L IE K
                    OF                VAN
               S O U T H A F R IC A        S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
                        Regulation Gazette
                        Regulasiekoerant
                          N o. 5 1 4 5 Vol. 338            PR ETO R IA , 23 A UGUST
                          A U G U S TU S 1993         No. 15089

   DEPARTMENT OF AGRICULTURE                  DEPARTEMENT VAN LANDBOU
N o. R. 1619           23 A u g u s t 1993   No. R. 1619         2 3 A u g u s tu s 1 9 9 3
        MARKETING ACT, 1968                   BEMARKINGSWET, 1968
         (ACT No. 59 OF 1968)                   (WET No. 59 VAN 1968)
  MEAT SCHEME: LEVY AND SPECIAL LEVY:           VLEISSKEMA: HEFFING EN SPESIALE HEFFING:
       AMENDMENT                             WYSIGING
 I, Andre Isak van Niekerk, Minister of Agriculture,    Ek, Andre Isak van Niekerk, Minister van Landbou,
hereby make known in terms of section 79 of the      maak hiermee ingevolge artikel 79 van die Bemar-
Marketing Act, 1968 (Act No. 59 of 1968), that—      kingswet, 1968 (Wet No. 59 van 1968), bekend
                             dat—
  (a) the Meat Board referred to in section 6 of the
    Meat Scheme published by Government Notice      (a) die Vieisraad bedoel in artikel 6 van die
    No. R. 237 of 7 February 1991, as amended,        Vleisskema gepubliseer by Goewermentsken-
    has under section 26 of the said Scheme          nisgewing No. R. 237 van 7 Februarie 1991,
    amended the Schedule to Government Notice         soos gewysig, kragtens artikel 26 van
    No. R. 1334 of 19 July 1993 to the extent set       genoemde Skema die Bylae by Goewerments-
    out in the Schedule hereto; and              kennisgewing No. R. 1334 van 19 Julie 1993
                                 gewysig het in die mate in die Bylae hierby
  (b) the said amendment has been approved by me
                                 uiteengesit; en
    and shall come into operation on date of publi­
    cation.                        (b) genoemde wysiging deur my goedgekeur is en
                                 op datum van publikasie in werking tree.
A. I. VAN NIEKERK,
                             A. I. VAN NIEKERK,
Minister of Agriculture.
                             Minister van Landbou.
           SCHEDULE                          BYLAE
 The Schedule to Government Notice No. R. 1334 of     Die Bylae by Goewermentskennisgewing No.
19 July 1993 is hereby amended by the substitution for  R. 1334 van 19 Julie 1993 word hierby gewysig deur
Table 1 of the following Table:              Tabel 1 deur die volgende Tabel te vervang: 34845 —A                                            15089 — 1

Page 2
Download full gazette PDF