A Laws.Africa project
27 August 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-08-27 number 15084

Partners

Download PDF (40.4 MB)
Page 1
         Government Gazette
          Staatskoerant
                         Regulation Gazette
                         Regulasiekoerant
                           No. 5 1 4 4  Vo I. 3 38             P R E T O R IA , 27 A U G U S T 1993            N o. 1 5 0 8 4
                             AUGUSTUS      PROCLAMATION                          PROKLAM ASIE
              b y th e                          van d ie
         S ta te P re s id e n t                    S ta a ts p re s id e n t
    o f th e R e p u b lic o f S o u th A fric a         va n d ie R e p u b lie k va n S u id -A frik a

N o. R. 78, 1993                       N o. R. 78, 1993
 COMMENCEMENT OF THE OVERVAAL RESORTS            INWERKINGSTELLING VAN DIE WET OP OVER­
   LIMITED ACT, 1993 (ACT No. 127 OF 1993)        VAAL OORDE BEPERK, 1993 (WET No. 127 VAN
                               1993)
  Under section 7 of the Overvaal Resorts Limited Act,
1993, I hereby determine 1 September 1993 as the        Kragtens artikel 7 van die Wet op Overvaal Oorde
date on which all the provisions of the said Act shall    Beperk, 1993, bepaal ek 1 September 1993 as die
come into operation.                     datum waarop al die bepalings van genoemde Wet in
                               werking tree.
  Given under my Hand and the Seal of the Republic
of South Africa at Pretoria this Sixteenth day of August,    Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­
One thousand Nine hundred and Ninety-three.         bliek van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Ses-
                               tiende dag van Augustus Eenduisend Negehonderd
F. W. DE KLERK,                       Drie-en-negentig.
State President.                       F. W. DE KLERK,
By Order of the State President-in-Cabinet:         Staatspresident.
D. J. DE VILLIERS,                      Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
Minister of the Cabinet.                   D. J. DE VILLIERS,
                               Minister van die Kabinet.
      GOVERNMENT NOTICES
                                 GOEWERMENTSKENNISGEWINGS
DEPARTMENT      OF EDUCATION          AND
           TRAINING                DEPARTEMENT VAN ONDERWYS                 EN
N o. R. 1618             27 A u g u st 1993        OPLEIDING
    EDUCATION AND TRAINING ACT, 1979           No. R. 1618            2 7 A u g u s tu s 1 9 9 3
       (ACT No. 90 OF 1979)                WET OP ONDERWYS EN OPLEIDING, 1979
A M E N D M E N T OF TH E R E G U LATIO N S R EG AR DING           (W ET No. 90 VAN 1979)
THE MANAGEMENT OF COLLEGES OF EDUCA­             WYSIGING VAN DIE REGULASIES BETREFFENDE
TION                              DIE BESTUUR VAN ONDERWYSKOLLEGES
 The Minister of Education and Training has under      Die Minister van Onderwys en Opleiding het krag­
section 44 of the Education and Training Act, 1979 (Act   tens artikel 44 van die Wet op Onderwys en Opleiding,
No. 90 of 1979), made the regulations contained in the   1979 (Wet No. 90 van 1979), die regulasies in die
Schedule.                          Bylae vervat, uitgevaardig.
 32421 — A                                                 15084—1

Page 2
Download full gazette PDF