A Laws.Africa project
27 August 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-08-27 number 15090

Partners

Download PDF (24.4 MB)
Page 1
                  R EPUBLIC               R EPUBLIEK
                    OF                  VAN
                 SO UTH AFR IC A            SU ID -AFR IKA
         Government Gazette
          Staatskoerant
                           Regulation Gazette
                           Regulasiekoerant
                            N o. 5 1 4 6 V o l. 3 3 8             P R E T O R IA , 2 7 A U G u l x U S    1993       No. 15090

       GOVERNMENT NOTICE                     GOEWERMENTSKENNISGEWING

    DEPARTMENT OF MANPOWER                    DEPARTEMENT VAN MANNEKRAG
                                 No. R. 1620            27 Augustus 1993
No. R. 1620              27 August 1993
                                           LOONWET, 1957
          WAGE ACT, 1957
                                  LOONVASSTELLING 475: KLIPVERGRUISINGS-
WAGE DETERMINATION 475: STONECRUSHING                NYWERHEID, REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
  INDUSTRY, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
                                  In opdrag van die Minister van Mannekrag word
  By direction of the Minister of Manpower it is hereby     hierby ingevolge artikel 14 (2) van die Loonwet, 1957,
notified, in terms of section 14 (2) of the Wage Act,      bekendgemaak dat die Minister kragtens die bevoegd-
1957, that the Minister under the powers vested in him      heid aan horn verleen by artikel 14 (1) van genoemde
by section 14 (1) of the said Act, has made the Wage       Wet, die Loonvasstelling wat in die Bylae hiervan
Determination in the Schedule hereto in respect of the      verskyn ten opsigte van die Klipvergruisingsnywerheid,
Stonecrushing Industry, Republic of South Africa and       Republiek van Suid-Afrika, gemaak het en 13 Septem­
fix 13 September 1993 as the date from which the         ber 1993 bepaal as die datum waarop die bepalings
provisions of the said Wage Determination shall be        van genoemde Loonvasstelling bindend word.
binding.
                                              BYLAE
           SCHEDULE
                                    1. GEBIED EN OMVANG VAN VASSTELLING
    1. AREA AND SCOPE OF DETERMINATION             (1) Hierdie Vasstelling is van toepassing op elke werk-
                                   gewer in die Klipvergruisingsnywerheid soos in sub-
 (1) This Determination shall apply to every employer in the     klousule (2) omskryf, en op al sy werknemers, in die
   Stonecrushing Industry, as defined in subclause (2),      Republiek van Suid-Afrika: Met dien verstande dat die
   and to all his employees, in the Republic of South       Vasstelling nie van toepassing is nie o p -
   Africa: Provided that the Determination shall not apply
   to —                               fa) ’n klein werkgewer soos in subklousule (3)
                                      omskryf;
    (a) a small employer as defined in subclause (3);        (b) 'n werkgewer so lank as wat hy ’n nuwe werk­
    (b) an employer while he is a new employer as            gewer is soos in subklousule (4) omskryf;
      defined in subclause (4);                  (c) ’n bestuurder soos in subklousule (5) omskryf.
    (c) a manager as defined in subclause (5).         (2) “ Klipvergruisingsnywerheid” of “ die Nywerheid” bete-
 (2) “ Stonecrushing Industry” or “ the Industry” means the      ken die nywerheid waarin werkgewers en werknemers
   industry in which employers and employees are asso­       met mekaar geassosieer is vir—
   ciated for—                             (a) die vergruising van klip;
     (a) the crushing of stone;                    (b) die uitgrawe of win van klip ter vergruising indien
     (b) the quarrying or winning of stone for crushing if        uitgevoer deur werkgewers wat by die vergrui­
       carried on by employers who are engaged in the          sing van sodanige klip betrokke is;
       crushing of such stone;                  en dit omvat alle bedrywighede wat met enige van
   and includes all operations incidental to or consequent     voormelde werksaamhede gepaard gaan of daaruit
   on any of the aforesaid activities.               voortspruit.
  34946 — A                                                  1 5 0 9 0 —1

Page 2
Download full gazette PDF