A Laws.Africa project
3 December 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-12-03 number 15319

Partners

Download PDF (12.2Ā MB)
Page 1
                 REPUBLIEK            REPUBLIC
                  VAN               OF
                SUID-AFRIKA           SOUTH AFRICA
         Staatskoerant
        Government Gazette
                        Regulasiekoerant
                       Regulation Gazette
                         No. 5214  Vol. 342             PR E TO R IA , 3 B I c I m I I r 1993         No. 15319

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                     GOVERNMENT NOTICES

   MINISTERIE VAN WET EN ORDE                 MINISTRY OF LAW AND ORDER
N o. R. 2344          3 D e se m be r 1993   N o. R. 2344          3 D e ce m b e r 1993

   WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                 PUBLIC SAFETY ACT, 1953

    VERKLARING VAN ONRUSGEBIED                 DECLARATION OF UNREST AREA

  Nademaal ek van oordeel is dat openbare rusver-      Whereas I am of the opinion that public disturbance,
storing, wanordelikheid, oproer en openbare geweld-    disorder, riot and public violence are occurring or
pleging in die gebied in die Bylae vermeld voorkom of   threatening in the area mentioned in the Schedule and
dreig, en dat maatreels bykomend tot die gewone      that measures additional to the ordinary law of the land
landswette nodig is om die Regering in staat te stel om  are necessary to enable the Government to ensure the
die veiligheid van die publiek en die handhawing van   safety of the public and the maintenance of public
die openbare orde te verseker en sodanige openbare    order and to combat or prevent such public disturĀ­
rusverstoring, wanordelikheid, oproer en openbare     bance, disorder, riot and public violence;
geweldpleging te bekamp of te voorkom;
                               I,  Hermanus Jacobus Kriel, Minister of Law and
 Verklaar ek, Hermanus Jacobus Kriel, Minister van
                             Order, therefore, under section 5A (1) of the Public
Wet en Orde, derhalwe hierby kragtens artikel 5A (1)
van die Wet op Openbare Veiligheid, No. 3 van 1953,    Safety Act, No. 3 of 1953, declare the area mentioned
die gebied in die Bylae vermeld tot onrusgebied vanaf   in the Schedule to be an unrest area as from 3 DecemĀ­
3 Desember 1993.                     ber 1993.

H.J. KRIEL,                        H. J. KRIEL,
Minister van Wet en Orde.                 Minister of Law and Order.

           BYLAE                          SCHEDULE
 Die landdrosdistrik van Nylstroom, soos afgebaken     The Magisterial District of Nylstroom, as demarcated
en omskryf in Goewermentskennisgewing No. 16 van 2    and described in Government Notice No. 16 of 2
Januarie 1987.                      January 1987.No. R. 2345           3 Desember 1993
                             No. R. 2345           3 D e ce m b e r 1993
                                    PUBLIC SAFETY ACT, 1953
   WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953
                                   UNREST REGULATIONS, 1993
       ONRUSREGULASIES, 1993
                              Under the powers vested in me by section 5A of the
 Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 5A
van die Wet op Openbare Veiligheid, No. 3 van 1953,    Public Safety Act, No. 3 of 1953,1, Hermanus Jacobus
vaardig ek, Hermanus Jacobus Kriel, Minister van Wet   Kriel, Minister of Law and Order, make with effect from
en Orde, hierby met ingang van 3 Desember 1993 in     3 December 1993, in the area mentioned in Schedule I.

Page 2
Download full gazette PDF