A Laws.Africa project
10 December 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-12-10 number 15312

Partners

Download PDF (74.8 MB)
Page 1
                    R EP U B LIE K             R EPUBLIC
                      VAN                   OF
                    SU ID -A F R IK A           SO U TH A FR IC A
           Staatskoerant
          Government Gazette
                              Regulasiekoerant
                             Regulation Gazette

 v/  <                           N o. 5 2 1 2  V o l. 3 4 2              P R ETO R IA , 10 B I c I m I I r 1993                 No. 1 5 3 1 2

   GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                           GOVERNMENT NOTICES

    DEPARTEMENT VAN FINANSIES                        DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 2324             10 D esem ber 1993       No. R. 2324                10 D ecem ber 1993
      RAAD OP FINANSIELE DIENSTE                       FINANCIAL SERVICES BOARD
WYSIGING VAN DIE REGULASIES INGEVOLGE DIE              AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER
WET OP PENSIOENFONDSE, 1956 (WET No. 24               THE PENSION FUNDS ACT, 1956 (ACT No. 24 OF
VAN 1956)                              1956)
 Die Minister van Finansies het kragtens artikel 36         The Minister of Finance has under section 36 of the
van die Wet op Pensioenfondse, 1956 (Wet No. 24 van         Pension Funds Act, 1956 (Act No. 24 of 1956), made
1956), die regulasies in die Bylae uitgevaardig.          the regulations in the Schedule.

              BYLAE                               SCHEDULE
                                  D e f in it io n s
W o o r d o m s k r y w in g s
                                    1 . In these regulations “ the Regulations” means
  1 . In hierdie regulasies beteken “ die Regulasies”
                                  the regulations published by Government Notice No.
die regulasies afgekondig by Goewermentskennisge-
                                  R. 98 of 26 January 1962, as amended by Government
wing No. R. 98 van 26 Januarie 1962, soos gewysig by
                                  Notices No. R. 99 of 26 January 1962, No. R. 2144 of
Goewermentskennisgewings No. R. 99 van 26 Janua­          28 September 1984, R. 1790 of 16 August 1985,
rie 1962, No. R. 2144 van 28 September 1984, R. 1790        R. 1037 of 28 May 1986, R. 232 of 6 February 1987,
van 16 Augustus 1985, R. 1037 van 28 Mei 1986,           R. 1452 of 7 July 1989, R. 1920 of 1 September 1989,
R. 232 van 6 Februarie 1987, R. 1452 van 7 Julie 1989,       R. 2361 of 27 September 1991 and R. 201 of 12 Feb­
R. 1920 van 1 September 1989, R. 2361 van 27 Sep­          ruary 1993.
tember 1991 en R. 201 van 12 Februarie 1993.
                                  S u b s t it u t io n o f d e f in it io n s
V e r v a n g in g v a n w o o r d o m s k r y w in g s        2. The following definitions are hereby substituted
 2. Die woordomskrywings wat Deel 1 van die            for the definitions that precede Part I of the Regula­
Regulasies voorafgaan, word hierby deur die volgende        tions:
omskry wings vervang:                          “Definitions
   “Woordomskrywings                           In these regulations ‘the Act’ or ‘the Pension
    In hierdie regulasies beteken ‘die Wet’ of ‘die         Funds Act, 1956’, means the Pension Funds Act,
   W et op P ensioenfondse, 195 6 ’, die W et op Pen­         1956 (Act No. 24 of 1956), and any word or expres­
   sioenfondse, 1956 (Wet No. 24 van 1956), het            sion to which a meaning has been assigned in the
   enige woord of uitdrukking waaraan ’n betekenis in         Act shall bear such meaning, and—
   die Wet geheg word, die betekenis aldus daaraan            ‘deferred pensioner’ means a member who
   geheg, en beteken—                           has left the service of his employer or has
    ‘buitelandse fonds’ ’n fonds in artikel 2 (2) van           otherwise terminated his contributions and
     die Wet bedoel;                           has a paid-up benefit in the fund concerned;
  55247— A

Page 2
Download full gazette PDF