A Laws.Africa project
14 December 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-12-14 number 15357

Partners

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
         Staatskoerant
        Government Gazette
                        Regulasiekoerant
                       Regulation Gazette
                         No. 5219


                           DESEMBER
 Vol. 3 4 2           P R E T O R IA , 14 D E C E M B E R 1993        No. 15357

  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                     GOVERNMENT NOTICES

   MINISTERIE VAN WET EN ORDE                MINISTRY OF LAW AND ORDER
N o. R. 2440         14 D e se m b e r 1993   N o. R. 2440          14 D e ce m b e r 1993
INTREKKING VAN KENNISGEWING KRAGTENS              WITHDRAWAL OF NOTICE UNDER THE
  DIE W ET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953               PUBLIC SAFETY ACT, 1953
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 5A     Under the powers vested in me by section 5A of the
van die W et op Openbare Veiligheid, No. 3 van 1953,   Public Safety Act, No. 3 of 1 9 5 3 ,1, Hermanus Jacobus
trek ek, Hermanus Jacobus Kriel, Minister van W et en   Kriel, Minister of Law and Order, hereby withdraw, with
Orde, hierby die verklaring van die gebied in die Bylae  effect from 14 December 1993, the declaration of the
vermeld, welke gebied by Goewermentskennisgewing     area mentioned in the Schedule, which area was
No. R. 2344 van 3 Desember 1993 tot onrusgebied      declared by Government Notice No. R. 2344 of
verklaar is, met ingang van 14 Desember 1993 in.     3 December 1993 to be an unrest area.
           BYLAE                          SCHEDULE
  Die landdrosdistrik van Nylstroom, soos afgebaken    The Magisterial District of Nylstroom, as demarcated
en omskryf in Goewermentskennisgewing No. 16 van     and described in Government Notice No. 16 of
2 Januarie 1987.                     2 January 1987.
H.J. KRIEL,                        H. J. KRIEL,
Minister van W et en Orde.                Minister of Law and Order.


No. R. 2441          14 D e se m b e r 1993   N o. R. 2441          14 D e c e m b e r 1993
INTREKKING VAN KENNISGEWING KRAGTENS              WITHDRAWAL OF NOTICE UNDER THE
  DIE W ET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953               PUBLIC SAFETY ACT, 1953
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 5A     Under the powers vested in me by section 5A of the
van die W et op Openbare Veiligheid, No. 3 van 1953,   Public Safety Act, No. 3 of 1 9 5 3 ,1, Hermanus Jacobus
trek ek, Hermanus Jacobus Kriel, Minister van Wet en   Kriel, Minister of Law and Order, hereby withdraw, with
Orde, hierby die verklaring van die gebied in die Bylae  effect from 14 December 1993, the declaration of the
vermeld, welke gebied by Goewermentskennisgewing     area mentioned in the Schedule, which area was
No. R. 2383 van 8 Desember 1993 tot onrusgebied      declared by Government Notice No. R. 2383 of
verklaar is, met ingang van 14 Desember 1993 in.     8 December 1993 to be an unrest area.
           BYLAE                          SCHEDULE
  Die landdrosdistrik van Middelburg, insluitende die   The Magisterial District of Middelburg, including the
gebied bekend as Mhluzi, soos afgebaken en omskryf    area known as Mhluzi, as demarcated and described in
in Proklamasie No. 225 van 28 November 1941.       Proclamation No. 225 of 28 November 1941.
H. J. KRIEL,                       H. J. KRIEL,
Minister van W et en Orde.                Minister of Law and Order.
 60196—A                                             15357— 1

Page 2
Download full gazette PDF