A Laws.Africa project
17 December 1993

South Africa Government Gazette Regulation Gazette dated 1993-12-17 number 15329

Partners

Download PDF (24.6 MB)
Page 1
                   R EP U B LIE K          R EP U B LIC
                     VAN               OF
                  S U ID -A FR IK A        SO U TH A FR IC A
          Staatskoerant
         Government Gazette
                           Regulasiekoerant
                          Regulation Gazette
                            No. 5218  Vol. 3 4 2             P R E T O R IA , 17 D E S E M B E R -<qqq          k i  -a t—
                             D E C E M B E R 19 9 3          NO. 1 5 3 2 9

       PROKLAM ASIE                        PROCLAMATION
            va n d ie                            b y th e
         S ta a ts p re s id e n t                   S ta te P re s id e n t
   va n d ie R e p u b lie k v a n S u id -A frik a        o f th e R e p u b lic o f S o u th A fric a

No. R. 128, 1993                       No. R. 128, 1993
   WYSIGINGSWETOP VERPLEGING, 1993                 NURSING AMENDMENT ACT, 1993
      (WET No. 145 VAN 1993)                     (ACT No. 145 OF 1993)
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2      Under the powers vested in me by section 2 of the
van die Wysigingswet op Verpleging, 1993 (Wet No.      Nursing Amendment Act, 1993 (Act No. 145 of 1993), I
145 van 1993), bepaal ek hierby 1 Januarie 1994 as      hereby fix 1 January 1994 as the date on which the
die datum waarop genoemde Wet in werking tree.        said Act shall come into operation.
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­        Given under my Hand and the Seal of the Republic
bliek van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Eerste    of South Africa at Pretoria this First day of November,
dag van November Eenduisend Negehonderd Drie-en-       One thousand Nine hundred and Ninety-three.
negentig.
                               F. W. DE KLERK,
F. W. DE KLERK,
                               State President.
Staatspresident.
                               By Order of the State President-in-Cabinet:
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
                               E. H. VENTER,
E. H. VENTER,
Minister van die Kabinet.                  Minister of the Cabinet.


  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                       GOVERNMENT NOTICES

   DEPARTEMENT VAN FINANSIES
                                   DEPARTMENT OF FINANCE
No. R. 2387           17 Desem ber 1993
                               No. R. 2387           17 Decem ber 1993
WYSIGING VAN REGULASIES UITGEVAARDIG
                               AMENDMENT OF REGULATIONS MADE UNDER
KRAGTENS DIE WET OP BETAALMIDDELS EN
WISSELKOERSE, 1993 (WET No. 9 VAN 1993)           THE CURRENCY AND EXCHANGES ACT, 1993
                               (ACT No. 9 OF 1993)
 Die Staatspresident het kragtens artikel 9 van die
Wet op Betaalmiddels en Wisselkoerse, 1933 (Wet No.      The State President has, under section 9 of the Cur­
9 van 1933), die regulasies vervat in die Bylae uitge-    rency and Exchanges Act, 1933 (Act No. 9 of 1933),
vaardig.                           made the regulations contained in the Schedule.

Page 2
Download full gazette PDF