A Laws.Africa project
4 August 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-08-04 number 6421

Download PDF (20.6 MB)
Page 1
                 DIE                                                                                                                          THE
     Provinsiale Koerant                                                           IGazethi                                          Provincial Gazette
                VAN                                                   YESIFUNDAZWE                                                                     OF
       KwaZulu-Natal                                                 saKwaZulu-Natali                                                      KwaZulu-Natal

          Op Gesag Uitgegee                                                   Ishicilelwe ngegunya                                                 Published by Authority
    (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)                               (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)                                       (Registered at the post office as a newspaper)
          No. 6421                                             ULWESINE, 4 KUNCWABA                                                                              2005

          Isaziso esihunyushwe noma ezihlolwe uPhiko Lwemisebenzi yeziLimi zikhonjiswe ngalolu phawu f.

          No.                                                                                                                                       Ikhasi

                                                              ‘IZAZISO ZESIFUNDAZWE
          1352   Ukususwa kwesimiso setayitela (INKomba: 2005/193)                                        . . c c ses s s scs s ens s e s s es ses souses seuscsuse es vacecse eas ese sese ese ®                        2147
          1354   Ukhetho kuWadi 15 okuMasipala waseNdodakusa                                                                                                               2149
          1355   Ukhetho kuWadi 22 okuMasipala wasoLundi                                                                                                                 2150
          1356   Ukhetho kuWadi 32 okuMasipala waseMsunduzi   0... ceesssssscssssssseseessesssssesseesesnsenssssstsnusessessnsoesscsssssseereesatenrees                                                                2150
          1357   Ukususwa kwezimiso zetayitela (INKkomba: 2004/1356) oo...                     cs s s se rs es es es es se es                                                                    2151
          1358   Ukususwa kwesimiso setayitela (INkomba: 2003/557)                                                                          . ec s e sc e s ens es n ser as e n orsec u nsoe sver s vae rsec  2153
          1359   Ukususwa kwesimiso setayitela (iNkomba: 2005/211) ....                                                                                                         2154
          1361   Isaziso sesikidi: Bangeni                                                                                                                       2154

                                                            ISAZISO SIKAWONKEWONKE
          91    Ysaziso ngokwesigaba                 16(3)(c) soMthetho weziNhlaka zoMasipala:' woHulumeni baseKhaya, 1998: uMasipala
               WaASEDAQUIUSINE                      ............cceccesesescescersnssasscensnseneecnceacsceneesenssessconsasuasassessessessonseoscensesenesessenseassasconsscnsensueessecesensuaessenseesaee                           2185

                                                                      IMIKHANGISO
                                        ‘       Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 2187)


 No. 6421         DONDERDAG, 4 AUGUSTUS                                                2005           No. 6421                       THURSDAY, 4 AUGUST                                    2005

Kennisgewings wat deur die Afdeling Taaldiens vertaal of nagesien is,                                                   Notices which have been translated or checked by the Language Services
  word met ’n } aangedui.                                                                          Division are indicated by a f.

 No.                                          ,               ,           Bladsy          No.                                                                        Page   ~
              PROVINSIALE KENNISGEWINGS                                                                                          PROVINCIAL NOTICES
 1352 Opheffing van titelvoorwaarde (Verw.: 2005/193) .....s.ssssessseres                                     2147          1352     Removal of condition of title (Ref.: 2005/193) ..........csesesceeeeeeees                             2147
- 1354 Tussenverkiesing in Wyk 15 van die eNdodakusa Munisipaliteit ..                                       2149          1353     Conditions of establishment relating to the suspension of a re-
 1355  Tussenverkiesing in Wyk 22 van die oLundi Munisipaliteit ............                                  2149                 strictive condition, the applicability of laws, and regulation of
 1356  Tussenverkiesing in Wyk 32 van die Msunduzi Munisipaliteit .......                                    2150                 land use, portion 262 (of 30) of the Farm Danse Kraal NO. 1020
 1357  Opheffing van titelvoorwaardes (Verw.: 2004/1356 ........... seaseneees                                 2151                 and  Erf 4240   Ladysmith   (uVemvane  Filling Station),
 1358  Opheffing van titelvoorwaarde (Verw.: 2003/557.              we                                                  eMnambithi/Ladysmith Municipality 00.00... te eeseseeeeeesseneeeee                                2148
 1359  Opheffing van titelvoorwaarde (Verw.: 211) ......             oe                                           1354     By-election in Ward 15 of the eNdodakusa Municipality .............                                2149
 1361  Skutkennisgewing: Bangeni   0.0.1... csscsesscsessesreeerteressenceneeees                                           1355     By-election in Ward 22 of the uLundi Municipality .........   ..                                2150
                                                                                      1356     By-election in Ward 32 of the Msunduzi Municipality                                 .    ..  2150
                                                                                      1357     Removal conditions of title (Ref.: 2004/1356) ...........                                  ..  2151
                                                                                     1358      Removal of condition of title (Ref.: 2003/557)
                                                                                                                   ..                                       w.  2153
                                                                                      1359     Removal of condition of title (Ref.: 2005/21 ). caceateeesneseeeeencenessens                           2154
                                                                                      1360     Correction notice                                                      .  2154
                                                                                      1361     Pound notice: Bangeni                                                       2155
                                                                                      1362     Department of Health: Clairwood Hospital: Award of quotation...                                  2156
                                                                                      1363     Department of Works: NCR: Award of tender ............cscseeee                                  2156
                                                                                      1364     Department          of Health: Thulasizwe Hospital: Award                         of quota-
                                                                                             tions                                                              - 2156
                                                                                      1365     Department of Housing: Award Of tender          ee esceseeseees eeseseaee                        2156
                                                                                      1366     Department of Health: Ceza Hospital: Invitation of quotations ...                                 2156
                                                                                      1367     Department   of Agriculture and Environmental Affairs:
                                                                                             Invitation to tender ........scsssseesssesessssesecnsssessseesseseeseeacseesesnenesses                      2159
                                                                                      1368     Department of Health: St Francis Hospital: Invitation of quota-
                                                                                             tions ........                                                          2159
                                                                                      1369 Department of Health: Clairwood Hospital: Invitation of quota-
                                                                                        — THOMS ooo scescenceccennecnneceaceoesaescesacacesscontseessnsenseesnsasecenestenneneneres                         2160
                                                                                      1370 Department of Health: Wentworth Hospital: Invitation of quota-
                                                                                        tions                            ,                                       2160
                                                                                      1371 Department’ of Health: eMpangeni “Health District: DC28:
                                                                                         Invitation of quotations                                                         2161
                                                                                      1372 Department of Health: Gender Point-Head Office: Invitation of
                                                                                         QUOTATIONS oo. ec                                   cest es sce trs encs e s eon edrs e s e s      2161

Page 2
Download full gazette PDF