A Laws.Africa project
18 August 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-08-18 number 6424

Download PDF (21.9 MB)
Page 1
                   THE                                                                        DIE

       Provincial Gazette                                                              Provinsiale Koerant
                     OF                                                                     VAN

          KwaZulu-Natal                                                                 KwaZulu-Natal
              Published by Authority                                                            Op Gesag Uitgegee
      (Registered at the post office as a newspaper)                                                (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                   IGazethi
                                                 YESIFUNDAZWE

                                            sakwaZulu-Natali
                                                  Ishicilelwe ngegunya
                                           (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)   No. 6424                                  .     ULWESINE, 18 KUNCWABA                         :                         2005

   Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi Inithanethi ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovinc/index.htm

   No.                 ,                                                                                      Ikhasi

                                                  IZAZISO ZESIFUNDAZWE
   1438  Ukuvunywa kwelokishi elizimele (iNkomba: 2005/250)                                                                            2255
   1439 —_ Isaziso ngokwesigaba 16(1)(a) soHulumeni baseKhaya: uMthetho weziNhlaka zoMasipala, 1998: kuMasipala wase-Big 5 False Bay ..                                       2256
   1440  _Isaziso ngokwesigaba 18(4) soHulumeni baseKhaya: uMthetho weziNhlaka zoMasipala, 1998: kuMasipala waseThekwini                                             2257
   1441  Ukuqoka kwamakhansela asebenza ngokugewele: kuMasipala wesiFunda sase Mgungundlovu ..........                                                      2257
   1442  ~Ukuvunywa kwelokishi elizimele (iNkomba: 2003/1038) ......                                                                       2258

                              ,                        IMIKHANGISO
                                           Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 2313)
   No. 6424           DONDERDAG,          18 AUGUSTUS                2005   No. 6424           THURSDAY,       18 AUGUST       -           2005

       Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                         To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
          http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                                 http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

   No.        ,           .                              Bladsy  No.                                :                Page

                   PROVINSIALE KENNISGEWINGS                                            PROVINCIAL NOTICES
   1438    Goedkeuring van ’n privaatdorp (Verw.: 2005/250) ......ccsessecsessesseseeteeseesees    2255  1438  Approval of private township (Ref. No.: 2005/250) .......ssseccecsessseseseessennes    2255
   1439    Kennisgewing ingevolge artikel 16(1)(a) van die Wet op Plaaslike Regering:             1439  Notice in terms of section 16(1)(a) of the Local Government: Municipal
         Munisipale Strukture, 1998: Big 5 False Bay Munisipaliteit .....0..0. eee         2256      Structures Act, 1998: Big 5 False Bay Municipality oo...        eteeeeeeeee    2256
   1440    Kennisgewing ingevolge artikel 18(4) van die Wet op Plaaslike Regering:              1440  Notice in terms of section 18(4) of the Local Government: Municipal
         Munisipale Strukture, 1998: eThekwini Munisipaliteit                 .   2256      Structures Act, 1998: eThekwini Municipality ........ccccscesseeseceeeeeeeeeteeees     2257
   1441    Bepaling van voltydse aadslid: uMgungundlovu Distriksmunisipaliteit            2257  1441  Determination of full time councillor: uMgungundlovu District Muni-
   1442    Goedkeuring van ’n privaatdorp (Verw.: 2003/1038)                     2258      cipality                                          2258
       ,                    :                               1442  Approval of private township (Ref. No.: 2003/1038)                     2259
ca                                                         1443  KZN Procurement Administration Office: Invitation to tender ..               2260
                                                          1444  Department of Health: King Edward VIII Hospital: Invitation and award of
                                                              quotations                                         2261
                                                          1445  Department of Health: EMRS: Invitation and award of quotations .              2263
                                                          1446  Department of Health: Mseleni Hospital: Award of quotations ..               2264
                                                          1447  Department of Health: Mseleni Hospital: Invitation of quotations
                                                                                              ..             2265
                                                          1448  Department   of Health: Montebello Hospital: Award and cancellation of
                                                              quotation     ,                                    2265
                                                          1449  Department   of Health: Emmaus Hospital: Award of quotation  ..             2266
                                                          1450  Department   of Health: Ugu District Health Office: Invitation ana award
                                                              of quotation                                        2266
                                                          1451  Department   of Health: St Andrews Hospital: Invitation of quotations    ........   2267
                                                          1452  Department of Health:    Untunjambili Hospital: Invitation and award of
                                                              quotation ..........                                    2267
                                                          1453  Department of Health:   Clairwood Hospital: Invitation and award of quo-
                                                              tations                                          2269
                                                          1454  Department of Health:   St Apollinaris: Award of quotations ......c..c:sce0       2269
                                                          1455  Department of Health:   St Andrews Hospital: Invitation of quotations    .      2269
                                                          1456  Department of Health: St Andrews Hospital: Invitation of quotations ......._       - 2270
                                                          1457  Department of Health: Estcourt Hospital: Invitation of quotations ............       2271

Page 2
Download full gazette PDF