A Laws.Africa project
25 August 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-08-25 number 6425

Download PDF (18.2 MB)
Page 1
             THE                                                                           DIE

    Provincial Gazette                                                          Provinsiale Koerant
              OF                                                                          VAN

      KwaZulu-Natal                                                               KwaZulu-Natal
       Published by Authority                                                              Op Gesag Uitgegee
   (Registered at the post office as a newspaper)                                          (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                     IGazethi
                                   YESIFUNDAZWE
                                 saKwaZulu-Natali

                                    Ishicilelwe ngegunya
                               (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)
No. 6425                             ULWESINE, 25 KUNCWABA                                                                    2005

 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi Inithanethi ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                                                                                            Ikhasi
                                   IZAZISO ZESIFUNDAZWE
 1505   Isaziso ngokwesigaba 2(1) soMthetho wokuSuswa kweMithetho yokuThibela, 1967: (iNkomba: 2005/295) .....ccccscssessssscresceesssesssecerseeseeees                                   2333
 1506   Isaziso ngokwesigaba 2(1) soMthetho wokuSuswa kweMithetho yokuThibela, 1967: (GNkomba: 2004/1063) .......ccscsscscssessssssesesesessecseeesesers                                   2334
 1507   Isaziso ngokwesigaba 2(1) soMthetho wokuSuswa kweMithetho yokuThibela,         1967: (NKomba: 2004/1670)                  ......cccecccscessesereereretereeenererenee            2335

                             /       IMIKHANGISO
                            Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 2384)


No. 6425       DONDERDAG,      25 AUGUSTUS           2005    No. 6425               THURSDAY,             25 AUGUST                          2005

    Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:             To access jhe Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
       http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                     http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.              .                      Bladsy  No.                         .                                           Page

             PROVINSIALE KENNISGEWINGS                                          PROVINCIAL NOTICES
 1505  Opheffing van beperkings, 1967: (Verw.: 2005/295)          2333   1505  Removal of Restrictions Act, 1967: (Ref.: 2005/295)                                       2333
 1506   Opheffing van beperkings, 1967: (Verw.: 2004/1063) .        2334   1506  Removal of Restrictions Act, 1967: (Ref.: 2005/1063)..                                      2334
 1507  Opheffing van beperkings, 1967: (Verw.: 2004/1670)         2335   1507  Removal of Restrictions Act, 1967: (Ref.: 2004/1670)                                       2335
                                           1508  KZN Procurement Administration Office: Invitation of quotations                               .
                                               and award of tenders                                                       2336
                                           1509  Department of Sport and Recreation: Award of tendet ...........-00                                2338
                                           1510  Department of Health: Polela Community Health Centre: Invitation
                                               of quotations and cancellation of quotations 00.0... esseseeeeseeceeeseesses                           2338
                                           1511  Department of Health: Nkonjeni Hospital: Invitation of quotations
                                               and cancellation Of quotation. .o......,...e ces cesseecesestessenessenersnereneeeserees                     2339
                                           1512  Department of Works: North Coast Region: Invitation of tender .......                              2341
                                           1513  Department of Health: Umgeni Care & Rehab Cente: Award of quo-
                                               tations                                                             2341
                                           1514  Department of Local Government and Traditional Affairs: Invitation                                - _
                                               CO COMET oo     ee                      e e necse es e se nea neas es ecse arse ase nsce es zeats    2342
                                           1515  Department of Health: Provincial Medical Supply Centre: Invitation
                                               of quotation                                                           2342
                                           1516  Department of Transport: Invitation to tender...)                                        2343
                                           1517  Department of Health: Osindisweni Hospital: Invitation of quotation
                                                     tees  .                                                       2344
                                           1518  Department of Health: Murchison Hospital: Invitation of quotation...                               2344
                                           1519  Department of Health: Regional Laundry Northern Natal: Invitation
                                               of quotation                                                           2345
                                           1520.  Department of Health: King Edward VIII Hospital: Invitation of
                                               quotations                                                            2345
                                           1521  Department of Health: Ngwelezane Hospital: Invitation of quota-
                                               tions                                                              2346
                                           1522  Department of Health: Emergency Medical Rescue Services:
                                               Invitation of quotations and award of quotations ...........-.seeeeee                              2348

Page 2
Download full gazette PDF