A Laws.Africa project
1 September 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-09-01 number 6427

Download PDF (17.4 MB)
Page 1
                   THE                                                                             DIE

      Provincial Gazette                                                                    Provinsiale Koerant
                   OF                                                                              VAN

       KwaZulu-Natal                                                                            KwaZulu-Natal
         Published by Authority                                                                        Op Gesag Uitgegee
 _ (Registered at the post office as a newspaper)                                                         (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                       IGazethi
                                                   YESIFUNDAZWE

                                            sakKwaZulu-Natali

                                                   Ishicilelwe ngegunya
                                           (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi}


‘No. 6427                                           ULWESINE, 1 KUMANDULO                                                         2005

 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

 No.                                                                                                                 Tkhasi
                                                         ISIMEMEZELO
 2     Ukudluliselwa kokuPhathwa koMthetho wezaMafa KwaZulu-Natali, 1997 i-Odinensi yeziGcinamagugu esiFundazweni saKwaZulu-Natali 1973, kanye
       neMithethonqubo eyenizwe ngokwe-Odinensi yeziGcinamagugu esiFundazweni saKwaZulu-Natali, 1973, kuNdunankulu wesiFundazwe saKwaZulu-Natali
       ngokwesigaba 137 soMthethosisekelo weRiphabhu iki yaseNingizimu Afrika,1996                             . c. cs s s es arsens e se snes caes as naes nesan esa en se nsae nsac        2501

                                                   IZAZISO ZESIFUNDAZWE
_ 1568    Ukukhonjwa komhlaba wokuhlala ongahlelekile ngokuphelele, kuMasipala waseMtshezi, (iNkomba: 2004/372)                                                           2503
  1569   Ukumenyezelwa kwezinhlinzeko zomthetho osetshenziswa emhlabeni wokuhlala ongahlelekile ngokuphelele, uMasipala waseMtshezi, (iNkomba: 2004/372) teseenee                                 2504
  1570   Ukususwa kwesimiso setayitela, kaMasipala wase-Hibiscus Coast, (iNkomba: 2004/694)                                                                    2505
  1571   Ukususwa kwesimiso setayitela, kaMasipala wase-Hibiscus Coast, (iNkomba: 2004/1608)...          ven                                                       2506
 "4572    Ukuvunywa kwelokishi elizimele, kuMasipala waseThekwini, (iNkomba: PTB29514(ii))                                                                     2507
  1573   Isaziso ngokwesigaba 2(2) se-Odinensi yemiSebenzi yokweSeka kuMasipala uMsekeli, 1941 (i-Odinensi No. 20 ka 1941): isaziso sokuchitiyela seeesenenseaeeneanees                              2507
  1574   Ukususwa kwesimiso setayitela, kuMasipala wase-Hibiscus Coast, (INKomba: 2005/115)........cesssscescsseseessseesessecanessnsassessssesessesesenensenreveeseeenes                             2508
  1575   Ukususwa kwesimiso setayitela, kuMasipala wase-Hibiscus Coast, (iNkomba: 2005/140)                                        wes                           2509
  1576   Ukususwa kwesimiso setayitela, kuMasipala wase-Hibiscus Coast, (INkomba: 2005/294)........sscsssssssssssseesssssasesesersssnnnnninecieetsencennssass                                   2510
  1577    Isaziso sesiKidi: Bridgewater-Farm: Franklin                                                                                       2511
  1578.   Isaziso sesiKidi: Nooitgedacht                                                                                              2511

                                                  IMIKHANGISO
                                         Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 2545)


 No. 6427           DONDERDAG,         1 SEPTEMBER                      2005   No. 6427           THURSDAY,          1 SEPTEMBER                   2005

      Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                              To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
         http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                                     http://www. lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

 No.                      .            :                    Bladsy  No.                                 ,          .         Page

                        PROKLAMASIE                                                        PROCLAMATION
 2     Oordrag van die Administrasie van die KwaZulu-Natal Erfenswet,              1997        2    Transfer of the Administration of the KwaZulu-Natal Heritage Act, 1997,
      die  Ordonnansie     op  Natalse  Provinsiale   Museums,     1973,  .en  die             the Natal  Provincial    Museums     Ordinance  1973,  and  the Regulations
      Regulasies uitgevaardig ooreendomstig die Ordonnansie op Natlase                            made in terms of the Natal Provincial Museums Ordinance, 1973, to the
      Provinsiale Museums, aan die Preinier van die Provinsie van KwaZulu-                          Premier of the Province of KwaZulu-Natal in terms of section 137 of the
      Natal kragtens Artikel, 137.van die grondwet van. die Republiek van                          Constitution of the Republic of South Africa, 1996.         .......csssssseeeseeseeeneee  2501
      Suid-Afrika, 1996                                           2501
                                                                                  PROVINCIAL NOTICES
                   PROVINSIALE KENNISGEWINGS
                                                             1567   Department of Agriculture and Environmental Affairs: KwaZulu-Natal
 1568   Aanwysing van grond as grond vir minder formele vestiging, uMtshezi                          Nature Conservation Management Act, (Act No. 9 of 1997): Nomination
      Munisipaliteit (Verw.: 2004/372) ..c.cccsssesesssssecssressecereeessseerseessseneseeesrsess      2502      of person to be appointed to the KwaZulu-Natal Conservation Board .......              2502
 1569   Verklaring van die bepalings van ’n.wet toepaslik op grond aangewys as                    1568   Designation of land as for less formal settlement, uMtshezi Municipality,
      grond vir minder formele vestiging, uMtshezi Munisipaliteit, (Ver.:                          (Ref.: 2004/372)                                          2503
      2004/372)                                               2503  1569   Declaring the provisions of a law applicable to land designated as land
 1570   Opheffing   van  titelvoorwaarde,   Hibiscus  Coast Munisipaliteit,     (Verw.:              for less formal settlement, uMtshezi Municipality, (Ref.: 2004/372).........            2504
    -   2004/694)                                               2504  1570   Removal of condition       of title, Hibiscus     Coast  Municipality,    (  f:      .
 1571   Opheffing   van  titelvoorwaarde,   Hibiscus  Coast Munisipaliteit,     (Verw.:              2004/698)                                              2505
    2004/1608)                                                 2506  1571   Removal   of  condition   of  title,  Hibiscus  Coast  Municipality,    (Ref.:
 1572 Goedkeuring       van  ’n privaatdorp,  eThekwini     Munisipaliteit,  (Verw.:              2004/1608)                                             2506
    PTB295 14ii)                                             .   2506  1572   Approval   of   private   township,     eThekwini    Municipality,    (Ref.:
                                                                 PTB29514(ii))               .                             2507

Page 2
Download full gazette PDF