A Laws.Africa project
8 September 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-09-08 number 6429

Download PDF (18.1 MB)
Page 1
               THE                                                                              DIE

    Provincial Gazette                                                                   Provinsiale Koerant
                 OF                                                                             VAN

      KwaZulu-Natal                                                                         KwaZulu-Natal                      —

        Published by Authority                                                                      Op Gesag Uitgegee
   (Registered at the post office as a newspaper)                                                      (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                    IGazethi
                                                YESIFUNDAZWE
                                           saKwaZulu-Natali

                                                Ishicilelwe ngegunya
                                          (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)


 No. 6429                                        ULWESINE, 8 KUMANDULO                                                         2005

 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                                                                                               Ikhasi
                                                IZAZISO ZESIFUNDAZWE
 1631   UMnyango wezokuThutha: Ukunqunywa kwezimali ezikhokhwayo ngokoMthetho kaZwelonke wezokuHamba kweziMoto eMgaqweni, 1996 .....                                              2563
 1632   UMnyango wezokuThutha: Ukunqunywa kwezimali ezikhokhwayo ngokuMthetho kaZwelonke wezokuHamba kweziMoto eMgaqweni, 1996 .                                             .  2564
 1633.  Ukususwa kwesimiso setayitela, kaMasipala waseThekwini (INkomba: 2004/1669) 00...                   ecs es ecne s ecnse nse cnec nsec secntevse cnev rsev rse ntae s en tes           .  2565
 1634   Ukuvunywa kwelokishi elizimele, kuMasipala waseThekwini (iNkomba: 2004/1074)           ’                                                           2565
 1635   Ukukhonjwa komhlaba njengomhlaba wokuhlala ongahlelekile ngokuphelele, kuMasipala waseThekwini, (iNkomba: 2004/1537)                                                  2566
 1642   Isaziso ngokwesigaba 16(1)(A) soHulumeni baseKhaya: uMthetho weziNhlaka zoMasipala, 1998 — kuMasipala waseDumbe                                                    2571
 1643   Isaziso ngokwesigaba 16(1)(A) soHulumeni baseKhaya: uMthetho weziNhlaka zoMasipala, 1998 - kuMasipala wakwaNongoma .                                                  2571
 1644   Isaziso ngokwesigaba 16(1)(A) soHulumeni baseKhaya: uMthetho weziNhlaka zoMasipala, 1998 — kuMasipala wasoPhongola ..                                                 2572
 1645   Ukuvunywa kwelokishi elizimele, kwaDukuza, (iNkomba: 2004/897)                                                                             2573

                                               IMIKHANGISO
                                      Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 2611)
No. 6429         DONDERDAG, 8 SEPTEMBER                            2005      No. 6429           THURSDAY, 8 SEPTEMBER                           2005

     Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                            To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
         http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index-htm                                     http://www. lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                  .                Bladsy   No.                                                      Page

                PROVINSIALE KENNISGEWINGS                                                   PROVINCIAL NOTICES
 1631  Bepaling van gelde: Nasionale Padverkeerswet, 1996                       2563     1631  Department of Transport: Determination of fees .,                   w     2563
 1632  Bepaling van gelde: Nasionale Padverkeerswet, 1996 ..                      2564     1632  Department of Transport: Determination of fees ..                   we:    2564
 1633  Opheffing van beperkings, 1967: (Verw.: 2004/1669)        ..            2564       1633.  Removal of condition of title, eThekwini Municipality (Ref.: 2004/1669) ..            2565
 1634  Goedkeuring van ’n Privaatdorp, (Verw.: 2004/1074)        ......         «2565        1634  Approval of Private Township, eThekwini Municipality (Ref.: 2004/1074) .             2566
 1635  Aanwysing   van     grond   as   vir  minder    formele     vestiging          1635  Designation of Land as for Less Formal Settlement, eThekwini Muni-
     (Verw.: 2004/1537)                                       2566   :      cipality (Ref.: 2004/1537)                                    2567
 1643  Kennisgewing ingevolge artikel 16(1)(A) van die Wet op Plaaslike                       1636  Determination of full time councillor: Ndwedwe Municipality .........ssee             2567
     Regering: Munispale Strukture, 1998 — Nongoma Munisipaliteit ..............           2571     1637  Notice in terms of section 85 of the Local Government: Municipal
 1644  Kennisgewing ingevolge artikel 16(1)(A) van die Wet op Plaaslike                           Structures Act, 1998                                  1     2567
     Regering: Munispale Strukture, 1998 — uPhongolo Munisipaliteit ............           2572     1638  Notice  in  terms  of  section  85  of  the  Local  Government:    Municipal
 1645  Goedkeuring    van   ’n_  Privaatdorp,   KwaDukuza        Munisipaliteit              Structures Act, 1998                                       2568
     (Verw.: 2004/897)                                        2572     1639  Notice in terms of     section  85  of  the  Local  Government:    Municipal
                                                                Structures Act, 1998                                       2569
                                                            1640  Notice in terms of     section  85  of  the  Local  Government:    Municipal
                                                                Structures Act, 1998                            .           2569
                                                            1641  Notice in terms of section 85 of the Local Government: Municipal
                                                                Structures Act, 1998                                       2570
                                                            1642  Notice in terms of section 16(1)(A) of the Local Government Municipal
                                                                Structures Act, 1998 - eDumbe Muncipallity 0... ssessssssessseanesnsesnsesnsees          2571
                                                            1643  Notice in terms of section 16(1)(A) of the Local Government Municipal
                                                            .   Structures Act, 1998 —Nongoma Muncipality 0... cscscsssssessssecssesnssseeseessennees       2571
                                                            1644  Notice in terms of section 16(1)(A) of the Local Government Municipal
                                                                Structures Act, 1998 — uPhongolo Muncipallity .........csscsussssssssessecteeessnensenees     2572
                                                            1645  Approval of Private Township, KwaDukuza Municipality (Ref.: 2004/8970) =             2573

Page 2
Download full gazette PDF