A Laws.Africa project
16 September 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-09-16 number 6431

Download PDF (1.8 MB)
Page 1
  GAZETTE EXTRAORDINARY — BUITENGEWONE                                           KOERANT — IGAZETHI EYISIPESHELI

             THE                                                                              DIE

 Provincial Gazette                                                                    Provinsiale Koerant
              OF                                                                             VAN

    KwaZulu-Natal                                                                       KwaZulu-Natal

     Published by Authority                                                                      Op Gesag Uitgegee
 (Registered at the post office as a newspaper)                                                     (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                IGazethi
                                             YESIFUNDAZWE
                                        sakwaZulu-Natali

                                              Ishicilelwe ngegunya
                                      (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)
 No. 6431                                   ULWESIHLANU,          16 KUMANDULO                                               2005

 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http //www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                                                                                           Ikhasi
                       :                     JSAZISO SESIFUNDAZWE
 1756  Ukuchitshiyelwa okuhlongozwayo kwesaziso ngokwesigaba 16 soMthetho weziNhlaka zoMasipala woHulumeni baseKhaya, 1998: uku-
     SungU Wa komasipala ..........cccccssssssseescsceseesescersecscsesacsnscesssesasseseseusesesaaseaeseusssssasosssersesesauaceesacsessaseasessecensscensessasssseeeuscaesecasscusessacseatcseseneneseeaneesans  2720
No. 6431          VRYDAG,        16 SEPTEMBER                   2005      No. 6431            FRIDAY,      16 SEPTEMBER                    2005

    Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                           To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to: ,
        http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                                     http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                               Bladsy      No.                                                   Page
             PROVINSIALE KENNISGEWING                                                   PROVINCIAL NOTICE
 1756  Vroorgestelde wysigingskenning ingevolge artikel 16 van                          1756   Proposed amendment notice in terms of section 16 of the
     die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 1998:                             Local Government: Municipal Structures Act, 1998:
     Instelling van Munisipaliteite ........ cs eeessesseeneeereneeseeeee                        Establishment of Municipalities 0.0.0... cece

Page 2
Download full gazette PDF