A Laws.Africa project
22 September 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-09-22 number 6433

Download PDF (14.4 MB)
Page 1
               THE                                                                            DIE

    Provincial Gazette                                                               Provinsiale Koerant
                OF                                                                           VAN

      KwaZulu-Natal                                                                     KwaZulu-Natal
        Published by Authority                                                                   Op Gesag Uitgegee
   (Registered at the post office as a newspaper)                                                (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                IGazethi
                                            YESIFUNDAZWE
                                       saKwaZulu-Natali

                                             Ishicilelwe ngegunya
                                      (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)
 No. 6433                                    ULWESINE, 22 KUMANDULO                                                         2005
 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                                ;                                                           Ikhasi

                                             ISAZISO SESIFUNDAZWE
 1758   Ukuvunywa kwelokishi, uMasipala waseNdumeni: (Nkomba yeFayela: 2000/262)                             .                                       2731
         :                                  ISAZISO SIKAWONKEWONKE
 93    UMthethosivivinyo weziKidi waKwaZulu—Natali, 2005                                                                                2764

                                                 IMIKHANGISO
                                    Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 2774)
No. 6433         DONDERDAG,        22 SEPTEMBER                 2005  No. 6433           THURSDAY,          22 SEPTEMBER                     2005

    Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                      To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
           http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                             http://www.lawsoc.co,za/kznprovince/index.htm

No.                                              Bladsy  No.                                                       Page

              PROVINSIALE KENNISGEWING                                              PROVINCIAL NOTICES
 1758  Goedkeuring      van     dorp,    eNdumeni      Munisipaliteit        1758  Approval       of     township,        eNdumeni        Municipality
     (Verw.: 2000/2602) .esecsececrerssesssesssesssenssteessesssetssserssesesesaessesene   2731      (Ref.: 2000/262)                     .                       2731
                                                     1759  KwaZulu-Natal Procurement Office: Invitation and award of                        2732
                                                         tender ......
                                                     1760  Department of Health: Umgenci Care & Rehab Centre:                            2733
                                                         Invitation and award Of QUOtatiONS ..........scsecescesessceseseseenesescsesees             2733
                                                     1761  Department of Health: Wentworth Hospital: Invitation of quota-                      2734
                                                         tions     .                                .             2734
                                                     1762  Department of Health: Wentworth Hospital: Award of quota-
                                                         THOTIS oo oeeecccsccssscssesscerscntsntenscensssenecesuceesearsnssaseesesssetensssasatsaeaconeaenees   2734
                                                     1763  Department of Works: NCR: Award of tender ...........scceeseee                     2734
                                                     1764  Department      of Health:      St Appolinaris Hospital: Award of
                                                         tender                     vaseuscueeatscsuscousesauseseessaueescsesenseeseseese  2734
                                                    1765 Department of Health: St Appolinaris Hospital: Award of quota-
                                                       tion                   pettestseeteatenes                        2734
                                                    1766 Department of Health: St Andrew’s Hospital: Withdrawal of
                                                       quotation          .                                       2734
                                                    1767 Department of Health: St Andrew’s Hospital: Award of quota-
                                                        tion                  :        .                 .     .  2735
                                                    1768   Department of Health: EMRS: Invitation of quotations ..............                   2735
                                                    1769   Department of Health: King George V Hospital: Award of quo-
                                                         tations                                                 2735

Page 2
Download full gazette PDF