A Laws.Africa project
13 October 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-10-13 number 6437

Download PDF (24.0 MB)
Page 1
               THE                                                                  DIE

    Provincial Gazette                                                     Provinsiale Koerant
               OF                                                                 VAN

      KwaZulu-Natal                                                          KwaZulu-Natal
      _ Published by Authority                                                         Op Gesag Uitgegee
   (Registered at the post office as a newspaper)                                       (As ’n-nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                          IGazethi
                                      YESIFUNDAZWE
                                  saKwaZulu-Natali
                                       Ishicilelwe ngegunya
                                 (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi) No. 6437                                ULWESINE, 13 KUMFUMFU                                                      2005
 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                                                                                   Ikhasi

                                      ISAZISO SESIFUNDAZWE
 1918 . Ukuvunywa kwelokishi elizimele, kuMasipala waseThekwini (INKkomba: PTB28148))              o......cccsssssssssssescesesessescsesescseseersoesesceesseeseacseseseneeseeseees    2915

                                          IMIKHANGISO
                              Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 2965)
No. 6437        DONDERDAG,       13 OKTOBER              2005   No. 6437          THURSDAY,         13 OCTOBER                    2005

    Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                 To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
        http://www. lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                        http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                        Bladsy  No.                                  ‘                  Page

               PROVINSIALE KENNISGEWING                                      PROVINCIAL NOTICES
 1918  Goedkeuring  van  ’n privaatdorp, eThekwini  Munisipaliteit (Verw.:       1918   Approval  of  private   township,    eThekwini     Municipality    (Ref.:
    PTB28148)                                   2915     PTB28148)                                               2915
                                               1919 Procurement Administration Office: Invitation to tender ..................               2917
                                               1920 Department of Health: Regional Laundry Northern Natal: Invitation
                                                  of quotations                             .               2918 ©
                                               1921 Department of Health: Human Resource Support: Invitation of quo-
                                                "tations                                .                 2918
                                               1922 Department of Health: uMzinyathi District 24: Invitation of quota-
                                                  HONS woe cee ee eeeeeee                                       2918
                                               1923 Department of Health: Town Hill Hospital: Invitation of quotations .....                2919
                                               1924 Department of Health: KZN PMTCT/ART UNIT: Invitation of quo-
                                                 . tations                          eeseenecseenees             2919
                                               1925 Department of Health: Human Resource Support: Invitation of quo-
                                                  tations                                :               2920
                                               1926 Department of Health: Don McKenzie Hospital: Award of quota-
                                                  tions            :    .                               2920
                                               1927 Department of Health: Hillcrest Provincial Hospital: Invitation of
                                                  quotations                                             2921
                                               1928 Department of Health: uMpumulo Hospital: Award of quotation ......                  2921
                                               1929 Department of Health: Hillcrest Provincial Hospital: Invitation of
                                                .  quotations                   :        .                  2921
                                               1930 Department of Health: Itshelejuba Hospital: Invitation and award of
                                                  quotations                                             2922
                                               1931 Department of Health: Church of Scotland Hospital: Invitation and                 -
                                                  award of quotations    .                                     2922
                                               1932 Department of Health: uMngeni Care & Rehab Centre: Invitation of
                                                  quotations ...                  .                         2923

Page 2
Download full gazette PDF