A Laws.Africa project
21 October 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-10-21 number 6439

Download PDF (466.1 KB)
Page 1
     GAZETTE EXTRAORDINARY — BUITENGEWONE KOERANT — IGAZETHI EYISIPESHELI
         THE            |          DIE
     Provincial Gazette                                                         Provinsiale Koerant
              OF                                                                      VAN

     KwaZulu-Natal                                                             | KwaZulu-Natal
       Published by Authority                                                             Op Gesag Uitgegee
  (Registered at the post office as a newspaper)                                             {As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                          IGazethi
                                       YESIFUNDAZWE
                                    saKwaZulu-Natali

                                         Ishicilelwe ngegunya
                                   (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)  No. 6439                              ULWESIHLANU, 21 KUMFUMFU                                       .             2005
  Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://Awww.lawsoc.co.za/kznpr
                                                           ovince/index.htm
No.                    /     .                     ,                                                   Ikhasi
                              ISAZISO SIKAWONKEWONKE                                 ,
  95   Isaziso sokugoka iThimba labeLuleki boMbhalisi waKwaZulu-Natali ....ccs.cscscccssssssecsssssssssssessssssssssssssssssssssssnessseseeeeesseeeeeeeeeee
                                                                                ececeecc                3140


No. 6439           VRYDAG,      21 OKTOBER                2005    No. 6439             FRIDAY, 21 OCTOBER                        2005
     Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                   To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
        http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                           http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm
No.                ,                           Bladsy |  No.     ,                       .                    Page
/              ALGEMENE KENNISGEWING                                      ~      GENERAL NOTICE
95    Kennisgewing rakende die aanstelling van KwaZulu-Natal                  95    Notice for appointment of KwaZulu-Natal Registrar’s Panel
     Registrateur se Paneel van Assessors ............. beseneeecteeseasesssseee  3139        Of ASSESSOLS .....c.cccsssessseecsssscsesssescuscsseccessssessesuossessecsuesntecueeses  3140     ALGEMENE KENNISGEWING — ISAZISO KUWONKEWONKE                                              ~ GENERAL NOTICE                      |
No. 95, 2005                                                                                    21 Oktober 2005

                                    DEPARTEMENT VAN VERVOER

KENNISGEWING RAKENDE DIE AANSTELLING VAN KWAZULU-NATAL REGISTRATEUR SE PANEEL VAN ASSESSORS

  K RAGTENS die bevoegdheid aan my verleen by artikel 102 en 103 van die Nasionale Oorgangswet op Landvervoer,
                                                             2000 (Wet
    No. 22 van 2000) stel ek, Bhekokwakhe Hamilton Cele, Lid van die Uitvoerende Raad (LUR) vir Vervoer, Gemeenskapvei
                                                              ligheid
en -skakeling hierby die publiek in kennis van my voorneme om die volgende persone as assessors aan te stel soos in die
                                                            voornoemde
artikels bedoel:             ,
MeN. P. Ndlela
Mor. L. S. Nzama
Mnr. S. J. Maduma
Me N. P. Nhlapho
Mnr. B. Z. T. Mabaso

Page 2
Download full gazette PDF