A Laws.Africa project
27 October 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-10-27 number 6440

Download PDF (44.7 MB)
Page 1
                THE                                                                            DIE

    Provincial Gazette                                                                 Provinsiale Koerant
                OF                                                                            VAN

    | KwaZulu-Natal                                                                      KwaZulu-Natal
       - Published by Authority                                                                     Op Gesag Uitgegee
   (Registered at the post office as a newspaper)                                                   (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                IGazethi
                                             YESIFUNDAZWE
                                        saKwaZulu-Natali

                                             Ishicilelwe ngegunya
                                      (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi) No. 6440                                     ULWESINE, 27 KUMFUMFU                                                          2005

 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                                                                                             Tkhasi
                                                   ISIMEMEZELO
 4    Ukunqunywa kwamaholo kanye nezinkokhelo ezimile zoNgqongqoshe kanye namalungu ehlukene esiShayamthetho sesiFundazwe saKwaZulu-Natali                          ..........scsssessesees  3144

                                              IZAZISO ZESIFUNDAZWE
 2034  - uMthetho  we-Odinensi yeMijaho nokuBheja, 1957                                  :                      :                         3146
 2035   Ukususwa   kwesimiso setayitela: uMasipala wase-Hibiscus Coast: iNkomba         yeFayela: 2005/627                            Le                      3147
 2036   Ukususwa   kwesimiso setayitela: uMasipala wase-Hibiscus Coast: iNkomba         yeFayela: 2005/54                                                    3148
 2037   Ukususwa   kwesimiso setayitela: uMasipala wase-Hibiscus Coast: iNkomba         yeFayela: 2005/583                       .                            3149
 2038   Ukususwa   kwesimiso setayitela: uMasipala wase-Hibiscus Coast: iNkomba         yeFayela: 2004/1284                                         .         3149
 2039   Ukususwa   kwesimiso setayitela: uMasipala wase-Hibiscus Coast: iNkomba         yeFayela: 2005/248                                                   3150
 2040   —Izinqumo  zesiGungu sezeNtuthuko kanye nezimiso zokugalisa ezihlobene          nokumiswa kanye nokumiswa kwemithetho:         uMasipala waseNquthu:      iNkomba yeFayela:
     2004/83             sess                                             .                                          3151
 2041   Izinqumo zesiGungu    sezeNtuthuko kanye nezimiso zokuqalisa ezihlobene nokumiswa kanye nokumiswa               kwemithetho:  uMasipala waseMgeni:      iNkomba yeFayela:
     2004/262                                                                                                      3152
 2042   —_Isaziso sesiKidi: e-Utrencht, isiFunda sase-Utrencht                                                                               3153
 2043   —_Isaziso sesiKidi: e-Nooitgedacht, isiFunda sase- Vryheid                                                                             3153

                                             ISAZISO KUWONKEWONKE                         "
 96   - uMthethosivivnyo woBuholi beNdabuko nokuLawulwa kwezeNdabuko KwaZulu-Natali, 2005                         :                   :                 .   3211

                                                   IMIKHANGISO
                                      Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 3243)
 No. 6440         DONDERDAG, 27 OKTOBER                        2005 | No. 6440                 THURSDAY, 27 OCTOBER                            2005
    ‘Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                         To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
          http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                               http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm
No.                                                 Bladsy  No.                                                      Page

                     PROKLAMASIE                                                    PROCLAMATION
 4    Die Uitvoerende Raad en die verskillende lede van die Provinsiale Wetgewer            .  4     Determination of salaries and allowances of members of the Executive Council
     van KwaZulu-Natal                                      3143       and the different Members of the Provincial Legislature of KwaZulu-Natal ......           3145

                PROVINSIALE KENNISGEWINGS                                                PROVINCIAL NOTICES
 2034  Ordonnansie op die Regulering van Wedrenne en Weddery, 1957 ...........-000         3146  2034   Regulation of Racing and Betting Ordinance, 1957.....                        3146
 2035   Opheffing van titelvoorwaarde: Munisipaliteit Hibiscus Coast: Leerverwysing:            2035   Removal of condition of title: Hibiscus Coast Municipality:                     3147
     2005/627                  .                        3146  2036   Removal of condition of title: Hibiscus Coast Municipality: Ref.: 2005/54.              3148
 2036  Opheffing van titelvoorwaarde: Munisipaliteit Hibiscus Coast: Leerverwysing:             2037   Removal of condition of title: Hibiscus Coast Municipality: Ref.: 2005/583              3149
     2005/54      .                                     3147  2038   Removal of condition of title: Hibiscus Coast Municipality: Ref.: 2004/1248..            3150
 2037  Opheffing van titelvoorwaarde: Munisipaliteit Hibiscus Coast: Leerverwysing:             2039   Removal of condition of title: Hibiscus Coast Municipality: Ref.: 2005/248....            3150
     2005/583                                           3148  2040   Decision of the Development Tribunal and conditions of establishment relating to
 2038  Opheffing van titelvoorwaarde: Munisipaliteit Hibiscus Coast: Leerverwysing:                  the applicability of laws: Nqutu Municipality: Ref.: 2004/183 .......c.ssssessseserseeesseseres   3151
     2004/1284                                          3149  2041   Decision of the Development Tribunal and conditions of establishment relating to
 2039  Opheffing van titelvoorwaarde: Munisipaliteit Hibiscus Coast: Leerverwysing:      —            the applicability of laws: Umgeni Municipality: Ref.: 2004/262                    3152
     2005/248                                     :     3150  2042   Pound Notice: Utrecht: District of Utrecht .......                          3153
2040   Besluit   van   die  ontwinkkelingsstribunaal  en__  stigtingsvoorwaardes         2043   Pound Notice: Nooitgedacht: District of Vryheid                           3153
     betreffende   die   toepaslikheid  van  wette:   Nqutu  Munisipaliteit:         2044   KZN Procurement Administration Office: Invitation to tender .                    3155
     (Verw.: 2004/183).             :                         3151

Page 2
Download full gazette PDF