A Laws.Africa project
10 November 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-11-10 number 6442

Download PDF (41.4 MB)
Page 1
                  THE                                                                           DIE

     Provincial Gazette                                                                   Provinsiale Koerant
                    OF                                                                          VAN
        KwaZulu-Natal                                                                      KwaZulu-Natal
          Published by Authority                                                                    Op Gesag Uitgegee
     (Registered at the post office as a newspaper)                                                    (As ’n nuusblad by die poskantoor geregi streer)
                                                        IGazethi
                                                    YESIFUNDAZWE

                                                sakwaZulu-Natali
                                                 _   Ishicilelwe ngegunya
                                             (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)  No. 6442                                             ULWESINE, 10 KULWEZI                                                 2005

  Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

  No.                                                                                                           Ikhasi
                                                     IZAZISO ZESIFUNDAZWE
  3067    Ukusungulwa kweLokishi elingaHlelekile ngokuPhelele: (iNkomba yeFayela: 2004/119)                                                               3408
  3068    Ukusungulwa kweLokishi elingaHlelekile ngokuPhelele: (iNkomba yeFayela: 2004/119)                       :                                       3409
  3069    Ukususwa kwesimiso setayitela: (iNkomba yeFayela.: 2004/279)                                                                         3410
  3070    UkuVunywa kweLokishi eLizimele: (iNkomba yeFayela.: PTB 101086 (i))                                                                      3410
  3071   | UkuVunywa kweLokishi eLizimele: ({Nkomba yeFayela.: PTB 101086 (i))                                                                      3411
  3072    UkuVunywa kweLokishi eLizimele: (iNkomba yeFayela.: PTB 101086 (i))                                                                      3412
  3073    Ukususwa kwesimiso setayitela: (iNkomba yeFayela.: 2005/779)                                                                         3413  |
  3074    Ukususwa kwesimiso setayitela: (iNkomba yeFayela.: 2005/876)                                                                         3414
  3075    _Ukususwa kwesimiso setayitela: (iNkomba yeFayela.: 2005/639)                                         :                               3415
  3076    Imithethonqubo emayelana nokuphathwa, ukusingathwa kanye nokulawulwa kwezibhedlela, imisebenzi kanye nezikhungo zZesiPundazwe .........sssssssesssseecseessseerstesneeaneenns                3420

                                              ,     ISAZISO SIKAWONKEWONKE
   97    uMthethosivivnyo weThrast yaseNdlunkulu waKwaZulu-Natali, 2005                                                                        3478

                                                          IMIKHANGISO
                                            Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 3492)
  No. 6442          DONDERDAG,           10 NOVEMBER                   ! 2005    No. 6442         THURSDAY,        10 NOVEMBER        |         2005

      Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                              To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
            ://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                                      http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm
  No.                                                     Bladsy   No.                                               Page
                                                                   ae
                   PROVINSIALE KENNISGEWINGS                      .                           PROVINCIAL NOTICES                 .
   3667   Aanwysing     van grond as  grond  vir  minder   formele       vestiging.         3067   Designation of land as land for Less Formal Settlement: (Ref.: 2004/119).........0+   3408
       Verw.: 2004/119                                            3407  3068   Declaration of the Provisions of Law Applicable to land as tand for Less Formal
   3068   Verklaring van die bepaling van ’n wet as van toepassing op grond wat                         Settlement: (Ref.: 2004/119)                               3409
       aangewys is as grond vir minder formele vestiging, Verw.: 2004/119 ...........-+           3408  3069   Removal of Conditions of title, Hibiscus Coast Municipality (Ref.: 2004/1279) .....   3410
   3069   Opheffing van titelvoorwaarde, Munisipaliteit Hibiscus Coast, Verw.:                     3070   Approval of Private Township: Ref.: PTB 101086()) ..                   3411
       2004/1279                                               3409  3071   Approval of Private Township: Ref.: PTB 101086@                     3411
   3070   Goedkeuring van ’n privaatdorp, Munisipaliteit eThekwini, Verw.: PTB                     3072   Approval of Private Township: Ref.: PTB 101086(i) ..                ~   3412
       101086(i)                                               3410  3073   Removal of Conditions of title, Hibiscus Coast Municipality (Ref.: 2005/779) ...     3413
 3071    Goedkeuring van ’n privaatdorp, Munisipaliteit eThekwini, Verw.: PTB                     3074   Removal of Conditions of title, Hibiscus Coast Municipality (Ref.: 2005/876) ...     3414
--   _   101086(4) .                                              3411  3075   Removal of Conditions of title, Hibiscus Coast Municipality (Ref.: 2005/689)   ...   3415
 3072    Goedkeuring van ’n privaatdorp, Munisipaliteit eThekwini, Verw.: PTB                     3076   Regulations relating to the administration, management and control of provincial
       101086(i)                                               3412       hospitals, services and institutions                           3425
   3073   Opheffing van titelvoorwaarde, Munisipaliteit Hibiscus Coast, Werw.:                     3077.  KwaZulu-Natal Procurement Administration Offices: Invitation of tender ..        3430
       2005/79   . .¥.                                          3413  3078   Department of Transport: Invitation of tender.                      3431
   3074   Opheffing van titelvoorwaarde, Munisipaliteit Hibiscus Coast, Verw.:                     3079   Department of Transport: Award of tender                         3431
       2005/876                                               3413  3080   Department of Health: KwaDabeka Community Health Centre: Award of
   3075   Opheffing van titelvoorwaarde, Munisipaliteit Hibiscus Coast, Verw.:                        “tenders                                          3431
:       2004/689                      ;    :                    . 3414  3081   Department of Health; Hillcrest Provincial Hospital: Cancellation of quotations ..    3432
   3076   Regulasies Betreffende die Administrasie, Bestuur en Beheer van Provinsiale                  3082   Department of Health: Phoenixx Community Health Centre: Invitation and award
       Hospital, Dienste en inrigtings wat kragtens artikel 4 van die Ordonnansie op             :        of quotation                                       3432
       Provinsiale Hospitale, 1961, Daargestel is: Wysiging ........ ceaeesesnssnssotsetsorsareneensnse  . 3415                                                    :

Page 2
Download full gazette PDF