A Laws.Africa project
17 November 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-11-17 number 6443

Download PDF (29.4 MB)
Page 1
                     THE                                                                                         DIE.

      Provincial Gazette                                                                                     Provinsiale Koerant
                     -OF                                                                                         VAN

        KwaZulu-Natal                                                                                        KwaZulu-Natal
           Published by Authority                                                                                    Op Gesag Uitgegee
      (Registered at the post office as a newspaper)                                                                     (As *n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                                IGazethi
                                                              YESIFUNDAZWE

                                                       sakKwaZulu-Natali
                                                              Ishicilelwe ngegunya
                                                     (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)   No. 6443                                                      ULWESINE, 17 KULWEZI                                                      - 2005
   Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

   No.                                                                                                                         Ikhasi
                                                              IZAZISO ZESIFUNDAZWE
   3142   Ukususwa kwesimiso setayitela: kuMasipala waseThekwini, iNkomba: 2005/8811 ............0...                                                            we. 3532
   3143   Ukuvunywa kwelokishi elizimele: kuMasipala waseThekwini, iNkomba: 2004/467 .                                                                      3532
   3144   Ukuvunywa kwelokishi elizimele: kuMasipala waseThekwini, iNkomba: 2004/467 .                             :                                        » 3533
   3145   Ukuvunywa kwelokishi elizimele: kuMasipala waseThekwini, iNkomba: 2004/467                                  . . . :c s cs cs s es es es se e s      sececenenecstecneneeesnes  3534
   3146   Ukuvunywa kwelokishi elizimele: kuMasipala waseThekwini, iNkomba: 2004/467 ........csssssssssssssssssrsssseseensensesessesesesssecsscessnees                              :     we  3535
   3147   Ukususwa kwesimiso setayitela: kuMasipala waseThekwini, iNkomba: 2004/1387 .........:ccsccsseseeees                                                           3556
   3148   IBhodi yezokuGembula yaKwaZulu-Natali: Isaziso sesicelo esisitholile sokuqinisekisa ukuthi inkampani iwulungele umsebenzi esiqghamuka kwa-
        Fidelity Eyethu Security Services (Pty) Ltd oo...       sscsssesssssscssesstesenesencsnsscesserscsesssessssesugucsesussessesesecseseeassessesesessesesasensesasaevssasaesesansusseaeeces             3537
   3149   Ukukhonjwa komhlaba njengomhiaba wokuhlala ongahlelekile ngokuphelele, iNkomba: 2004/389 ......                                                             3539
   3150   Ukumenyezelwa kwezinhlinzeko zomthetho esetshenziswa emhlabeni okhonjwe njengomhlaba wokuhlala ongahlelekile ngokuphelele,
/       iNkomba: 2004/389                                                                                                              3540
   3151   Ukwethulwa kwemigwago emikhulu                         .........ccssssssssssessssscsnsssssesssssesssessasessscssesessesssssssseessesessneessuesssseses      ve                         3541
   3152   Isaziso sesikidi: Nooitgedacht ..............sssesscssseeeseeeeeeeceeees seeusersensessnenaseaassoneeereters                                    vee          :    wet            3542

                                                                  IMIKHANGISO
                                                Ezingxubevange (bheka uhlu oluseceleni, ekhasini 3592)


  No. 6443           DONDERDAG,              17 NOVEMBER                   ,     2005        No. 6443              THURSDAY,       17 NOVEMBER               2005

       Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:                                          To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:
             http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                                                http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm
  No.                                                             Bladsy       No.                                                  Page

                    PROVINSIALE KENNISGEWINGS                                                                PROVINCIAL NOTICES
  3142   Opheffing  van  titelvoorwaarde,               eThekwini         Munisipaliteit,               3142  Removal    of condition of     title, eThekwini  Municipality,
       Verw.: 2005/881                                                    3531           Ref.: 2005/881                                        3532
  3143   Goedkeuring  van  ’n privaatdorp,                eThekwini        Munisipaliteit,               3143 Approval     of  private  township,   eThekwini  Municipality,
       Verw.: 2004/467                                                    3532          . Ref.: 2004/467                                        3533
  3144   Goedkeuring        van   ’n   privaatdorp,,      eThekwini        Munisipaliteit,               3144 Approval     of private   township,   eThekwini  Municipality,
       Verw.: 2004/467                                     .               3533           Ref.: 2004/467                           .            3533
  3145   Goedkeuring        van   ’n   privaatdorp,       eThekwini        Munisipaliteit,               3145 Approval     of private   township,   eThekwini  Municipality,
       Verw.: 2004/467                                            :        3534           Ref.: 2004/467           ;                             3534
  3146   Goedkeuring van          ’n   privaatdorp,      eThekwini         Munisipaliteit,               3146 Approval     of  private  township,   eThekwini  Municipality,
       Verw.: 2004/467                           :   :                     3535           Ref.: 2004/467                                        3535
  3147   Opheffing  van        titelvoorwaarde,         eThekwini         Munisipaliteit,               3147 Removal of     condition   of  title, eThekwini  Municipality,
       Verw.: 2004/1387                                        :           3535           Ref.: 2004/1387 .                                      3536
  3148   KwaZulu-Natal Dobbelraad: Kennisgewing van aansoek ontvang vir                                     3148 KwaZulu-Natal Gambling Board: Notice of an application received
       Geskiktheidsertifikaat: Fidelity Eyethu Veiligheidsdienste (EDMS                                        for Certificate of Suitability: Fidelity Eyethu Security Services (Pty)
       BPK)                                                         3536           Ltd                                             3538
  3149   Aanwysing      van   grond    as  grond vir minder         formele,      uMtshezi              3149    Designation      of land  as land   for less formal  settlement,  uMtshezi
       Munisipaliteit, Verw.: 2004/389 ....cccssesscssuessereseeseesssrensseeseessenseesee                  3538             Municipality, Ref.: 2004/389 oo. cessssscssssssseesssrssersesesseccesenseetsnsneees   3539
  3150   Verklaring van die bepalings van ’n wet toepaslik op grond                                       3150    Declaring the provisions of a law applicable to land designated as
       aangewys as grond vir minder formele vestiging Verw.: 2004/389.                            3539             land  for less  formal  settlement,    uMtshezi     Municipality,
  +3152   Skutkennisgewing: Nooitgedacht «0.0.0... ..esecsssssseesceeseesesessenesesnsensees                  3542             Ref.: 2004/389                                      3540

Page 2
Download full gazette PDF