A Laws.Africa project
1 December 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-12-01 number 6446

Download PDF (58.5 MB)
Page 1
                   THE                                                                                    DIE

      Provincial Gazette                                                                                Provinsiale Koerant
                     OF                                                                                   VAN

         KwaZulu-Natal                                                                                    KwaZulu-Natal

           Published by Authority                                                                              Op Gesag Uitgegee
      (Registered at the post office as a newspaper)                                                                  (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
te
                                                                            ‘Gazethi
                                                                          YESIFUNDAZWE
                                                                      saKwaZulu-Natali

                                                                          Ishicilelwe ngegunya
                                                                     (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)  —   No. 6446                                                                ULWESINE, 1 KUZIBANDLELA                     ,             2005

   Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index. htm

   No.                                                                                                                Tkhasi

                                                                         IZAZISO ZIKAMASIPALA
   56.    uMasipala    waseMthonjaneni:          iMithethodolobha engaphelele ehlobene nokugcinwa kwezilwane sesasecsssscsssscessscessseccasccesnsccenacessauessaceessessuecesaees 3734
   57     uMasipala    waseMthonjaneni:          iMithethodolobha yokulawulwa nokuqoqwa kwezikweletu ..                                            3747
   58     uMasipala   waseMthonjaneni:          iMithethodolobha yamaThuna .............ccssecssssssesseessseersesseenens                                 .. 3782
   59     —_uMasipala   waseMthonjaneni:          iMithethodolobha yokuPhathwa kweziK weletu ..........ccccssssssssssesssecssssrsseersesenssessensseseenssesteneienes            .. 3794
   60     uMasipala    waseMthonjaneni:          iMithethodolobha emile kanye neziqubulo kwemihlangano yoMkandlu kanye namakomidi awo                           .. 3801
   61     uMasipala    waseMthonjaneni:          iMithethodolobha yezimpawu zokukhangisa ...........scsssesssessesessessssasentesssesaseesssesseeasenseeessereeeenes            .. 3818
   62     uMasipala    waseMthonjaneni:          iMithethodolobha yabangewabi ...........:cscsssssseserersesssssessceecasenssssearansnsernsseseseenenesenuensseseenenensensecsonatanentets .. 3840
   63     uMasipala    wasoKhahlamba:          iMithethodolobha yokunakekelwa kwamakhasimende, ukulawulwa kanye nokuqoqwa kwezikwelethn ............ 3846                                    .

                                                                             IMIKHANGISO
                                                    Ezingxubevange (bheka vuhlu oluseceleni, ekhasini 3864)   No. 6446            THURSDAY,            1 DECEMBER                                      2005  No. 6446       DONDERDAG,   1 DESEMBER          2005
                                         ¥                                                             -


      To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:                                             Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:
           http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.btm                                                      http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

   No.                                                                      :   Page  No.                                 Bladsy  :

                      PROVINCIAL NOTICES                                                                  .
   ,3254   Procurement Office: Invitation of quotations...                                              3697
   3255   Department of Health: Clairwood Hospital: Invitation of quota-
        tions .....
   3256   Department of Health: iNanda CHC: Invitation of quotations .....                                     3698
   3257   Department of. Health:           Pholela.         CHC:
                                      Cancellation of
        QUOCALIONS oo.                                e e ce se ts se cs ev e s ec ne sne sne se seracesa en ase s 3698
   3258   Department of Health:            PMTCT/ART/VCT            Programmes:
        Invitation Of QuotatiONnS                  . . . .cs csecs s sescses erese se es                     3699
   3259   Department of Health:       Port Shepstone             Hospital: Invitation of                   ‘
        QUOATIONS o.oo.                                  e s ces e se es e e sense nes ea ste ratnes aes 3699
   3260   Department     of   Health:      Ladysmith            Provincial                    Hospital:
      - Invitation of quotations                    . . . . .c s s ecetecese s e e                        3700
   3261 Department of Health: St Andrew’s Hospital: Invitation of quo-
       TATIONS 2... eeccecsscorsncscteescetoceterececeeesesssescssssasssscassuseueuseseaeureousaeseees                       3700
   3262   Department of Local        Government. and                  Traditional                Affairs:
        Award of tender              . . . .s cs s c es ese csesene s                                3700
   3263   Department of Health: uMngeni Care and Rehabilitation Centre:
        Invitation and award of quotations ...........ccsceeseessescseseteneeseeeees                               3701
   3264   Department of Health: uMpumulo Hospital: Invitation and
        award Of quotatiOns                              . . . . . ce se esere e se e ene etene es          3701
   3265   Department of Health: Supply Chain Management: Invitation tp
        TENET oo...  eecseseecnesscenseecetseneesceeeesceseesesessseesessasseusavaeuessecsenevseseeetee 3702
   3266   Department of Health: Stanger Hospital: Award of quotations ... 3702

Page 2
Download full gazette PDF