A Laws.Africa project
5 December 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-12-05 number 6447

Download PDF (37.9 MB)
Page 1
   IGAZETHI EYISIPESHELI — GAZETTE EXTRAORDINARY                                                   _ BUITENGEWONE KOERANT

         IGazethi                                                                                    (DIE
      YESIFUNDAZWE                                                                     Provinsiale Koerant
   saKwaZulu-Natali                                                                          VAN
     _                                                                                KwaZulu-Natal
       Ishicilelwe ngegunya
(Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)                                                                       —_———
                                                                                          Op Gesag Uitgegee
                                                                                 (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                                     THE
                                        Provincial Gazette
                                                        OF    .

                                           KwaZulu-Natal                         |

                                              Published by Authority
             .                          (Registered at the post office as a newspaper)              _

               4

- No. 6447            \                     - UMSOMBULUKO,             5 KUZIBANDLELA                                                  2005

_ Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

 No.                    —                                                                                             Ikhasi

                                                   UMTHETHO
 3     UMthetho waKwaZulu-Natali wezokuThutha uMphakathi, 2005 (uMthetho No. 3 ka 2005)                               ssuesessesessenesessesesacscusnesstscssssnsecssseesueseeseeuesteneeesoteas  3875
 No. 6447               MONDAY,    5 DECEMBER                    2005 |     No. 6447              MAANDAG,        5 DESEMBER                      2005

    To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:                           -  Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:
        http://www. lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                                     http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

 No.        ‘                                         Page |     No.                     :                                  Bladsy

                          ACT                                                            WET
 3.   | KwaZulu-Natal Public. Transport Act, 2005 (Act No. 3 of                          3      KwaZulu Natal Wet op Openbare Vervoer, 2005 (Wet No. 3
 ,     2005) v.scecceciscccccsssscssscscnecsceetecsescseeeceessseusesscesssesssnesersseseeeseeeane - 3910           VAN 2005) ..esscesecesscescccssscsssssrscessceatenerscersesssuacanscansesssusasensseeesees      3942
 No. 3, 2005              .                                                                                   5 kuZibandlela 2005
                                                                            [ Umbhalo wesingisi unyathelwe nguNdunankulu]

                      UMTHETHO WAKWAZULU-NATALI WEZOKUTHUTHA                                      UMPHAKATHI, 2005
                                 (No. 03 ka 2005)                                      ,                      ,
                                            (Uvunywe mhlaka 2005-11-03)                                           UMTHETHO
 Wokuhlinzekela uguquko kanye nokuhlelwa kabusha kohlelo lwezokuthutha umphakathi esifundazweni sakKwaZulu-Natali;
 ukuthuthukisa kanye nokugalisa inqubomgomo yezokuthutha umphakathi esifundazweni; ukuhlinzeka ngohlaka Iwezikhungo
 oluzosebenza ngempumelelo; ukwenza lula ukuthuthukiswa kanye nokublinzekwa kwezokuthutha umphakathi kuyona yonke
 imiphakathi; ukudlondlobalisa izinga lempilo emiphakathini eyayingabhekelwe phambilini ngokuthuthukisa izinto zokuhamba
_kanye nokukwazi ukufinyelela kwezokuthutha; ukuhlinzekela ukwenziwa kwezinto obala entuthukweni kanye nasekugqalisweni

Page 2
Download full gazette PDF