A Laws.Africa project
20 December 2005

KwaZulu-Natal Provincial Gazette dated 2005-12-20 number 6450

Download PDF (471.7 KB)
Page 1
   IGAZETHI EYISIPESHELI — GAZETTE EXTRAORDINARY — BUITENGEWONE                                                          KOERANT

       THE                                                                 DIE
   Provincial Gazette                                                         Provinsiale Koerant
            OF                                                           |            VAN
   | KwaZulu-Natal | |                                                             KwaZulu-Natal
      Published by Authority                                                            Op Gesag Uitgegee
 (Registered at the post office as a newspaper)                                             (As ’n nuusblad by die poskantoor geregistreer)
                                             IGazethi’
                                          YESIFUNDAZWE
                                     sakwaZulu-Natali

                                           Ishicilelwe ngegunya
                                   (Irejistiwe njengephephandaba eposihhovisi)
 No. 6450                                ULWESIBILI, 20 KUZIBANDLELA                                                 2005

 Ukuze uthole iGazethi yesiFundazwe kwi-INITHANETHI ngaphandle kokukhokha, iya ku: http://www .lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.              ,                                                          .                        Ikhasi
                                               UMTHETHO                                  .                ee
“4    UMthetho Wokuchitha uMthetho waKwaZulu-Natali Wokuthengwa Kwempahla, 2005 (uMthetho No. 4 ka 2005) ......cscscsesssssssssesseteesseeeees                          4143


 No. 6450       TUESDAY,      20 DECEMBER                    2005 |     No. 6450       DINSDAG,     20 DESEMBER                   2005

   To access the Provincial Gazette ONLINE and free of charge, go to:                     Die Provinsiale Koerant is kosteloos AANLYN beskikbaar by:
        http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm                              http://www.lawsoc.co.za/kznprovince/index.htm

No.                                             Page | No.      ©     ‘                                   Bladsy

                     ACT                              .                     WET            .
 4    KwaZulu-Natal Public Procurement Act Repeal Act, 2005                   1    4  Herroepingswet  op  die    KwaZulu-Natal         Verkrygingswet,
     (Act No. 4 of 2005)    ooo.  ec ceeeesesseretsseeeraeeeesereensnenetaeeatees  4144        2005 (Wet No. 4 van 2005)     oc eeeccceeseesesseeecssesseeesessensteeteeees  4144
 No. 4, 2005                                                                                20 kuZibandlela 2005
                                                              [Umbhalo wesiNgisi unyathelwe nguNdunankulu]

    UMTHETHO      WOKUCHITHA UMTHETHO WAKWAZULU-NATALI WOKUTHENGWA                                         KWEMPAHLA, 2005
              1          (uMthetho No. 4 ka 2005)
                       Uvunywe mhlaka 2005-12-01


                                      UMTHETHO
 Wokuhlinzekela ukuchithwa koMthetho WaKwaZulu-Natali Wokuthengwa Kwempahla, 2001; kanye nokuhlinzekela okunye
 okuphathelene nalokho.
 MAKUMISWE UMTHETHO yiSishayamthetho Sesifundazwe saKwaZulu-Natali kanje: —

 Ukuchithwa kwemithetho
 1. UMthetho WaKwaZulu-Natali Wokuthengwa Kwempabla,                     2001 (uMthetho No. 3 ka-2001), kanye noMthetho Ochibiyela Umthetho.

Page 2
Download full gazette PDF