A Laws.Africa project
17 January 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-01-17 number 2947

Download PDF (4.6 MB)
Page 1
                                                                                                                     -      1
                                               -—                                       .
                                                                         I
                                            I.                                                           •

                                                                             .•           .

                                        ,                                 I           .•

                          _          .                                           .
                                                                           .


                                                 MENIKO_               _,.......                     .
                                                                                                                   .

          DIE PROVINSIE TRANSVAAL                             ..;'‘c#4..1/4             THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                                                ;''
                                                 441:7
                                                                                                      .
                  I    I

             fit 5 tete iteerant
                        II         --                                                               .


D       4j.)
                                                 "471
                                                 `k\VV„);
                                                  ,-4:.4 -    --  --:.
                                                                     4Jit‘   if it tat il                 -

                                                                                                      a 3et te
           (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)                                     .    (Registered of the Post Office as a Newspaper)



          Von. CLXXX. ]                PRYS 5c.             17  JANUARIE
                                          PRETORIA,   17  JANUARY               1962.              PRICE      Sc.            [No. 2947.      _




      .

                    1NHOUD                AGTERIN.                           CONTENTS ON BACK PAGES.
        •

   .  .                                                             -
                                                          1



I.
     No. 25 (Administrateurs -), 1962.]                                      No. 25 (Administrator's), 1962.]
                                                    -
                        PROKLAMASIE                                                    PROCLAMATION
          DEURD1E WAARNEMENDE ADMINISTRATEUR VAN DIE                                  BY THE DEPUTY-ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF
                PROVINSIE TRANSVAAL.                                                             TRANSVAAL.

       Nademaal Dorpsaanlegskema No! 1, 1948, van die                                Whereas the Town - planning Scheme No. 1, 1948, of
     Stadsraad van Benoni by Proklamasie No. 293 van 1948,                             the Town Council of Benoni was approved by Proclama-
     ingevolge artikel drie - en-veertig van die Dorpe- en Dorps-                         tion No. 293 of 1948, in terms of section forty - three of
     aanleg - Ordonnansie, 1931, goedgekeur is;                                  the Townships and Town - planning Ordinance, 1931;
       En nademaal dit wenslik geag word om genoemde
                                                             And whereas it is deemed expedient to amend the said
III    Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig;
       So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede
                                                            Town - planning Scheme in certain respects;
     wat by artikel ses-en-veertig van genoemde Ordonnansie                              Now, therefore, under and by virtue of the powers
     aan my verleen word, hierby verklaar dat Dorpsaanleg-                             vested in me by section forty - six of the said Ordinance. I
     skema No. 1, 1948, van die Stadsraad van Benoni hierby                            hereby declare that Town - planning Scheme No. 1, 1948,
     gewysig word soos aangedui op die skemaklousules en                              of the Town Council of Benoni is 'hereby amended as
     Kaart No. 3, in bewaring gehou deur die Sekretaris van                            indicated in the scheme clauses and Map No. 3, filed
     die Dorperaad, Pretoria, en die Stadsklerk, Benoni; hier-                           with the Secretary of the Townships Board, Pretoria, and
     die wysiging staan bekend as Benoni-Dorpsaanlegskema                             the Town Clerk, Benoni; this amendment is known                             as
     No. /18. I                                                 Benoni Town-planning Scheme No. 1/ 18.
      Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Derde
     dug van Januarie Ecnduisend Negehonderd Twee -en -                                Given under my Hand at Pretoria, on this Third day                                  ,
     sestig.                                                    of January, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
                                 S. G. J.   VAN NIEKERK,                                           S.  G. J.   VAN NIEKERK,                 '
                        Waarnemende Administrateur van die                                         Deputy - Administrator of the Province
                           Provinsie Transvaal.                                                   of Transvaal.
                    .      •
                                          T.A.D. 5/2/5/18.                                .                  •
                                                                                                      T.A.D. 5/2/5/18.


     No.,26(Administrateurs -), 1962.]                                       No. 26 (Administrator's), 1962.]                              .


                        PROKLAMASIE                                                     PROCLAMATION
        DEUR DIE WAARNEMENDE ADMINISTRATEUR VAN DIE                                         BY THE DEPUTY-ADMINISTRATOR OF THE
                      PROVINSIE          TRANSVAAL.'                               PROVINCE OF TRANSVAAL.


       Nademaal 'n kommissie, ingevolge die bepalings van                              Whereas, in terms of section twelve of .the Municipal
     artikel twaalf van die Munisipale Verkiesings Ordon-                             Elections Ordinance, 1927, a commission was appointed
     nansie, 1927, benoem is pm die wyke van die Munisipali -                           to fix the boundaries of - the wards of the Municipality of
     teit Ermelo vas te stel; .
                                                            Ermelo;
       En nademaal sodanige kommissie nou die grense van
     die wyke van genoemde Munisipaliteit vasgestel en                                And whereas such commission has now fixed the boun -
     nommers aan sodanige wyke toegewys het;                                    daries of the wards of the said municipality and has
                                                            assigned numbers to such wards; ,
       En nademaal die Administrateur, ingevolge die bepa-
     lings van artikel twaalf (1) (h) (iii) van genoemde Ordon-                           And whereas, in terms of section twelve (1) (II) (iii) of
     nansie, die nommers van die wyke en hulle grense moet                             the said Ordinance, the Administrator shall proclaim the
     proklameer soos finaal bepaal en gesertifiseer deur                              numbers and boundaries of the wards as finally settled and
     sodanige kommissie;                                         ,    certified by such commission;
      En nademaal daar aan die bepalings van genoemde                                And whereas the provisions of the said Ordinance have
     Ordonnansie voldoen is;                                            been complied with;                                        .



        So is   • ek by hierdie Proklamasie proklameer
               dit dat
     dat die nommers en grense van die wyke van nenoemde                               Now, therefore, I do by this my Proclamation proclaim
     Munisipaliteit Ermelo is soos uiteengesit in die Bylae                            the numbers and boundarieS of the wards of the said
     by hierdie Proklamasie.                                            Municipality of Ermelo to be as set forth in the Schedule
                                                            to this Proclamation.
      Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Derde
     dag van Januarie Eenduisend Negehonderd Twee-en-                                Given under my Hand at Pretoria on this Third day of
     sestig.                                                    January, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
                S. G. J. VAN NIEKERK,    .
                                                                                      S.    G. J.  VAN NIEKERK,
        -        .        Waarnemende Administrateur van die                                         Deputy - Administrator of the Province
                           Provinsic Transvaal.
                            .
                                                                                        of Transvaal.
                                          TA.L.G. 4/2/14.                                                     T.A.L.G. 4/2/14.
        6 -2170187
                                          _




                                                                                                                         Al

Page 2
Download full gazette PDF