A Laws.Africa project
31 January 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-01-31 number 2949

Download PDF (3.7 MB)
Page 1
                                         ,
                                           _—    ---         ---- --    -                                                                             lk --
                                                                               -  1    bLE.:t4_...  -
                                                                                            1.  ..
                                       i                                                                 \, -
                                               11111 -MENIKO
                                             -- .:ikt..-,
                                                              1
                                                                                           tL:  ...-
                                                                                                 """
                                                                                                      ,,
                                                                                                    -....
                                                                                                          ..
    DIE PROVINSIE TRANSVAAL                                 tri        di'
                                                              THE PROVINCE OF TRANSVAAL

                                                              q)fittiat
                                             .,
    ityffSiete Reeraitt                              ti.
                                                    --
                                             it\
                                                            -
                                           L''i t.)
                                              )      ,,,i._
                                                                                 gs.
                                                                                     a3ette
      (As 'n hlausblad by die Poskantoor Geregistreer)                                      (Registered at the Post Of lice as a Newspaper)


                                           31    JANUARIE                    •

                                                                          PRICE 5c.            No. 2949.
    VOL.   CLXXX. ]     PAYS 5c.       PRETORIA,           31    JANUARY
                                                                1962.                ,     [            INHOUD      AGTERIN.                          I
                                                              CONTENTS ON BACK PAGES.
                                 .
                                                                                                        ,
   No. 38 (Administrateurs -), 1962.]                                 No. 38 (Administrator's), 1962.]                            ><
                PROKLAMASIE              •                                   PROCLAMATION
        DEUR SY EDELE DIE ADM INISTRATEUR VAN DIE                                BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
             PROVINSIE TRANSVAAL.                                           PROVINCE OF TRANSVAAL.

                       '
                          ,
                                                •


    Nademaal Dorpsaanlegskema No. 1, 1946, van die
   Stadsraad van Johannesburg by Proklamasie No. 132 van                         Whereas the Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the
   1946, ingevolge artikel Brie -en-veertig van die Dorpe - en                     City Council of Johannesburg was approved by Proclama-
   Dorpsaanleg - Ordonnansie. 1931, goedgekeur is;                           don No. 132 of 1946 in terms of section forty- three of the
                                                     Townships and Town - planning Ordinance, 1931;
    En nademaal dit wenslik geag word om genoemde
   Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig;                             And whereas it is deemed expedient to amend the said
                                                     Town - planning Scheme in certain respects;
                                                                                                    :
    So isdit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede
   wat by artikel ses - en-veertig van genoemde Ordonnansie                        Now, therefore, under and by virtue of the powers vested
   aan my verleen word, !derby verklaar dat Dorpsaanleg
                             -
                                                     in me by section forty - six of the said Ordinance, I hereby
   skema No. 1, 1946, van die Stadsraad van Johannesburg                        declare that Town -planning Scheme No. 1, 1946, of the
   hierby gewysig word soos aangedui op die skemaklousules                       City Council of Johannesburg is hereby amended as
   en Kaart No. 3, in bewaring gehou deur die Sekretaris van                      indicated in the scheme clauses .and Map No. 3, filed with
   die Dorperaad. Pretoria, en die Stadsklerk, Johannesburg;                      the Secretary of the Townships Board, Preloila, and the
   hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg - Dorpi-                       Town Clerk, Johannesburg; this amendment is known as
   aanlegskema No. 1/72.                                        Johannesburg Town - planning Scheme No. 1/72.

    Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Vier- en.                       Given under .my Hand at Pretoria this Twenty-fourth
   twintigste dag van Januarie Eenduisend Negehonderd                         day of January, One thousand Nine hundred and Sixty-
   twee -en-sestig.                          .                two.            .
                                                                    ,

                  F.  H. ODENDAAL,                                                 F. H. ODENDAAL,
          Administrateur van die Provinsie van Transvaal.                                   Administrator of the Province of Transvaal.
                            T.A.D. 5/2/25/72.                                                 T.A.D. 5/2/25/72.
                            .                                                                      ,


   No. 39 (Administrateurs - ), 1962. ]                                No. 39 (Administrator's), 1962. ]
               PROKLAMASIE                                                  PROCLAMATION
      DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                                   BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
           PROVINSIE TRANSVAAL.                                             PROVINCE OF TRANSVAAL.

10
    Nademaal 'n aansoek ontvang is om toestemming om                            Whereas an application has been received for permis-
   die dorp Linksfield Uitbreiding No. 1 te stig op Gedeelte                        sion to establish the township of Linksfield Extension No.
   537 van die plaas Doornfontein No. 92, Registrasie-                           1 on Portion 537 of the farm Doornfontein
                                                                                No. 92,
   afdeling I.R.. distrik Johannesburg;                                  Registration Division I.R., District of Johannesburg;

    En nademaal aan die bepalings van die Dorpc- en                             And whereas the provisions of the Townships and
   Dorpsaanleg - Ordonnansie, 1931, wat op die stigting van                        Town-planning Ordinance, 1931, relating to the establish-
   dorpe betrekking het, voldoen is;                                    ment of townships, have been complied with;

       dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede wat                         Now, therefore, under and by virtue of the powers
    So is
                                                       vested in me by sub - section (4) of section twenty of the
   by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde Ordon-                        said Ordinance, I hereby declare    the said township
   nansie aan my verleen word, hierby verklaar dat genoemde                                          that
                               -                        shall be .an aproved township, subject to the conditions
   dorp 'n goedgekeurde - dorp is, onderworpe aan die voor                         contained in thep Schedule hereto.
   waardes vervat in die bygaande Bylae.
                                                        Given under my Hand at Pretoria on this Twenty-
    Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Ses-en-                                 January, One thousand Nine hundred and
   twintigste dag van Januarie Eenduisend  Negehonderd                          sixth - day of
                    ,-         -1.                        Sixty two.
   Twee - en - sestig.
                              •                                           F. H. ODENDAAL,
                   F. H.    ODENDAAL.                                       Administrator of the Province of Transvaal.
             Administrateur van die Provinsie Transvaal.
                                                                                     T.A.D. 4/8/1739.
                                T.A.U. 4/8/1739.
    11 -
                                                                                                  •

        2210183
II

Page 2
Download full gazette PDF