A Laws.Africa project
28 February 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-02-28 number 2954

Download PDF (1.9 MB)
Page 1
                                             -

                                                                            \
                                                                                                             1
                                             itMIN
                                         1                                             .
                                                                                v.1/4(
                                         1
                                                                                           ..:j.
                                                                              I  .

                                           I     BilENIKO
            DIE. PROVINCE TRANSVAAL ---                     --. ;CM   -
                                                                    PROVINCE OF TR ANSVAAL                              '
              TBuitengeitione                         ictcl        ..f4. i
                                                                 o (filial IL. a3ette
                                                                                                               I
                                                 tiA e
                                               \\ n
                                                 .t;-.


          0 ffic‘iilt                                \in
                                                   -
                                                       -
                                               k\1/2...„.
                          _Roe rant.  -                 y          _
                                                                  extraerbinarp.
                                               Es         -
                                                           '                                      .
                                                                                                        .
                                                                                                                   .


             (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)                             (Registered at the Post 0//ice as a Newspaper)


1         VOL..  CLXXX. ]     PRYS Sc.           28 FEBRUARIE
                               PRETORIA ' 28
                                      FEBRUARY
                                                                 aLalibig'..'
                                                                         ;..c.
                                                                          -
                                                                         / /(,2 PRICE         Sc.          [ No.  2954.


             PROVINSIALE ADMINISTRASIE.                                     PROVINCIAL ADMINISTRATION.
               ADMINISTRATEURSKENNISGEWING.
                                                                   ADMINISTRATOR'S NOTICE.
           Die volgende kennisgewing wat betrekking het op die
         administrasie van die Provinsie van Transvaal word vir
         algemene inligting gepubliseer met die magtiging van die
         Administrateur.                                       The following notice relating to the administration of
                                                       the Province of the Transvaal is published under the
       •
                         J. H.  0. VAN GRAAN,                    authority of the Administrator for general information.
                               Provinsiale Sekretaris.
         Kantoor van die Administrateur van Transvaal, Pretoria.                                              J.  H. 0. VAN GRAAN,
                                                                                          Provincial Secretary.        _
                                                                                                                 -
                                                                                                                   1
         Administrateurskennisgewing No. 144. ]       [28 Februarie      1962.
                                                              Office of the Administrator of Transvaal, Pretoria.
          GESONDHEIDSKOMITEE VAN STILFONTEIN.—
              LOKASIEREGULASIES.
   .                         •                          Administrator's Notice No. 144.]                        [28 February 1962.

           Die Administrateur publiseer hierby ingevolge die                            STILFONTEIN HEALTH COMMITTEE.—
         bepalings van subartikel (5) van artikel agt -en - dertig van                          LOCATION REGULATIONS.
         die Naturelle (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, 1945, gelees
         met subartikel (3) van artikel honderd vier -en-sestig van die
         Ordonnansie op .Plaaslilce Bestuur, 1939, die volgende                    The Administrator hereby in terms of sub - section (5)
         regulasies wat deur horn en. die Minister van Naturelle -                 of section thirty-eight of the Natives (Urban Areas)
         sake goedgekeur is ingevolge die bepalings van subartikel                 Consolidation Act, 1945, read with sub-section (3) of
         (5) van artikel agi - en - dertig van genoemde Wet:—                    section one hutulred and sixty - four of the Local Govern -
                                                       ment Ordinance, 1939, publishes the following regulations
            GESONDHEIDSKOMITEE VAN STILFONTEIN.—LOKASIE-
                                                       which have been approved by him and the. Minister of
                      REGULAS1ES.
                                                       Native Affairs in terms of sub - section (5) of section thirty:
                                                       eight of the said Act: —
     .                HOOFSTUK I.
                                                               STILFONTEIN HEALTH COMMITTEE.—LOCATION
                                                                      REGULATIONS.
                      ALGEMEEN.                                                                                '

                      Woordomskonving.
           1. In hierdie regulasies. tensy tit die samehang anders                                    CHAPTER           1.
         blyk, beteken—              .                                                                •

          „ bestuurder ", die amptcnaar deur die Raad aangestel                           •            en ingevolge die bepalings van subartikel (1) van
            artikel twee - en - twintig van die Wet gelisensieer vir die                                  GENERAL.
            bestuur van die Raad se Departernent van nie - Blanke -                           Definitions.
            sake, sy plaasvervanger of assistent of enige ander                  1. In these regulations, unless the context otherwise
13           amptenaar wat wettig namens so 'n bestuurder, sy                   indicates:
            plaasvervanger of assistent optree;                          "
          „ geregistreerde bewoner ", die persoon aan vie 'n per-                    Act " means the Natives (Urban Areas) Consolidation
                                                         Act, 1945 (Act No. 25 of 1945);
            see - , woon - of loseerdersper mit ooreenkomstig hierdie               "
            regulasies uitgereik is;
                                                         Council. " means the Health Committee of Stilfontein;
          „ gesin ", met betrekking tot die limier van 'n perseel-                  "family ' in relation to a site or residential permit
            of woonpermit— -                                     holder means—
              (a) die vrou en alle ongetroude kinders under die                         (a) the wife and all unmarried children under the
                 ouderdom van 18 jaar van sodanige houer;                             age of 18 years of such holder;
              (b) alle ongetroude of weduweedogters van sodanige
                 honer wat by sodanige houer woon en hulle                          (b) all unmarried or widowed daughters of such
                                                                 holder, and their children under the age of 18
                 kinders under 18 jaar; en
                                                                 years, residing with the said holder; and
              (e) enige ouer of grootouer van sodanige houer of
                 van die vrou van sodanige honer wat weens                          (c) any parent or grandparent of such holder or of
                 hoe ouderdom, swakheid of enige ander                              the wife of such holder who by reason of old
                 ongeskiktheid, van sodanige honer of van die                           age, debility or other disability is dependent
                 vrou van sodanige houer afhanklik is.                              on such holder or the wife of such holder;
          „ lokasie ", 'n gebied wat bepaal, afgesonder en aangele                   "
            is as 'n lokasie of Naturelledorp of as 'n uitbreiding                      location" means any    area defined, set apart and laid
                                                                                 -
                                                              out as a location or Native villac..., it as an extension
                                                                                               -

            van 'n lokasie of Naturelledorp deur die Raad met
            die goedkeuring van die Minister ingevolge paragraaf                        of a location or Native village by  the Council with
110          (a) of (b) van subartikel (1) van artikel twee van die                       the approval of the Minister in terms of paragraph                        -  -
            Wet.    -                                            (a) or (b) of. sub-section (1) of section two of the Act;                         ]

         A-  2290175

                                     .
                                       .                                   •
                                                                          -

i

Page 2
Download full gazette PDF