A Laws.Africa project
21 March 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-03-21 number 2957

Download PDF (3.1 MB)
Page 1
•                                                            _______
  ,
    L.    L    i  .  L....
                   a   4.._
                       ._  ••
                            ..,.,  .  blot                                             1p.  \-. eto IS

                                              /30:5M1
                                      1.,..,,  Ike
                                                                                           2         /

                                                            ENIK         0
                                        ..........„4„.../1.___ _RA
             DIE PROVINSIE TRANSVAAL                       A  ,
                                                        -
                                                        t.
                                                            tn't.-.        THE PROVINCE         OF TRANSVAAL


•            i i f i g i el•v..,v.....
                    e ocrantR
               (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                                 Vet7.:'
                                                 va.
                                                'Ll\
                                                 -
                                                 ••-T.-
                                                      -    -
                                                             ://y.
                                                             .
                                                                 .
                                                                   -
                                                                       iJr9ficiai Oa ette
                                                                           (Registered at the Post Office as a Newspaper)             VoL. CLXXX.)          DRYS 5c.        PRETORIA,
                                                 21    MAART I1962.
                                                          oc.                      PRICE  Sc.       [ No. 2957
                                                 21    MARCH

                      INHOUD AGTERIN.                                          CONTENTS ON BACK PAGES.

           No. 89 (Administrateurs -), 1962. ]                                No. 89 (Administrator's), 1962. ]
                         PROKLAMASIE                                                PROCLAMATION
                 DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                            BY TILE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
                        PROVINSIE TRANSVAAL.                                           PROVINCE. OF TRANSVAAL.            Nademaal 'n skriftelike aansoek van Cecil Phillipson                        Whereas a written application of Cecil Phillipson Brad -
           Bradfield, die eienaar van Erf No. 286, gele6 in die dorp                     "field, the owner of Erf No. 2S6, situated in the township
           Bordeaux, distrik Johannesburg, Transvaal, ontvang is om                      of Bordeaux, District of Johannesburg, Transvaal, for a
a
RI
           'nsekere wysiging van die titelvoorwaardes van voormelde
           erf;
                                                            certain amendment of the conditions of title of the afore-
                                                            said erf, has been received:
            En nademaal by artikel een van die Wet op Opheffing                        And whereas it is provided by section one of the
           van Beperkings in Dorpe, 1946 (Wet No. 48 van 1946).                        Removal of Restrictions in Townships Act, 1946 (Act No.
           soos gewysig, bepaal word dat die Administrateur van die                      48 of 1946), as amended, that the Administrator of the
         •
           provinsie met die goedkeuring van die Staatspresideat in                      province may. with the aprpoval of the State President, in
           sekere omstandighede 'n beperkende voorwaarde ten                         certain circumstances alter, suspend or remove any restric -
           opsigte van grond in 'n dorp kan wysig, opskort of ophef;                     tive condition in respect of land in a township;
            En nademaal die Staatspresident sy goedkeuring aan                         And whereas the State President gave his approval for
           sodanige wysiging verleen het;                                   such amendment;
                                   '
            En nademaal aan die ander bepalings van artikel een                        And whereas the other provisions of section one of the
           van die Wet op Opheffing van Beperkings in Dorpe, 1946,                      Removal of Restrictions 'in Townships Act, 1946, have
           voldoen is;                                            been observed;
            So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen soos                      Now, therefore, I hereby exercise the powers conferred
           voormeld, uitoefen met betrekking tot die titelvoorwaardes                     upon me as aforesaid in respect of the conditions of title               1
           in Akte van Transport No. 20887/1960 ten opsigte van                        in Deed of Transfer No. 20887/1960 pertaining to the said
           die genoemde Erf No. 286, dorp Bordeaux, deur—                           Erf No. 286, Bordeaux Township, by—
            (a) die 'skrapping van voorwaarde (1);                               (a) the deletion of condition (1); and
            (b) die invoeging van die woorde „ If used for residen-                                         "
                                                              (b) by the insertion of the words If used for residential
               tial purposes" as 'n voorvoegsel aan voorwaarde                          purposes " as a preamble to condition (rn).
              (m).                                              Given under my Hand at Pretoria on this First day of
            Gegee muter my Hand to Pretoria, op hede die Eerste                       March, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
           dag van Maart Eenduisend Negehonderd Twee-en-sestig.                                  .

                             F. FL ODENDAAL,                                            F. H. ODENDAAL,
                     Administmteur van die Provinsie Transvaal.                                 Administrator of the Province of Transvaal.
                                          T.A.D. 8/2/252.                                       T.A.D. 8/2/252.

e
                                        -


           -           .            . .
                                                    :


           No. 90 (Administrateurs - ), 1962. ]                                No. 90 (Administrator's), 1962.]
                                                    '
                         PROKLAMASIE                                               PROCLAMATION
                 DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                              BY run HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
                      PROVINSIE TRANSVAAL.                                             PROVINCE OF TRANSVAAL.


            Nademaal 'n skriftelike aansoek van die firma Ennis-                       Whereas a Written application of Messrs. Ennismore
           more Properties (Edms.), Beperk, die eienaar van Erf No.                     Properties (Proprietary), Limited, the owner of Ed No.
           120, gelee in die dorp Parktown, distrik Johannesburg,                      120, situated in. the township of Parktown, District of
           Transvaal, ontvang is•om 'n sekere wysiging van die thel-                     Johannesburg, Transvaal, for a certain amendment of the
           voorwaardes van voormelde erf;     .                             conditions of title of the' aforesaid erf has been received;
            En nademaal by artikel cen van die Wet op Opheffing                        And whereas it is provided by section one of the
           van Beperkings in Dorpe, 1946 (Wet No. 48 van 1946),                       Removal of Restrictions in Townships Act, 1946 (Act No.
           soos gewysig, bepaal word dat die Administrateur van die                     48 of 1946), as amended, that the Administrator of the
           provinsie met die goedkeuring van die Staatspresident in                   .  province may, with the approval of the State President; in
           sekere omstandighede 'n beperkende ".voorwaarde, ten                       certain circumstances alter, suspend or remove any restric-
       -    opsigte van grond in 'n dorp kan wysig;opskort Of ophef;                     tive condition in respect of land in a township;
       .     En nademaal die Staatspresident sy "goedkeuring aan                        And whereas the State President gave his approval for
           sodanige wysiging verleen het;                                  such amendment;              .
                                                                                                .

                                 .  _

            En nademaal am" die ander bepalings van artikel eei I                       And whereas the !other provisions of section one of the
P          van die Wet op•Opheffing san Beperkings in Dorpe, 1946.
           voldoett is;  .                    I
                                                            Removal of :Restrictions
                                                            been observed;
                                                                   ' -
                                                                        in Townships Act, 1946, have
                                                                     •    -
             27-2380166
                                                                                                -      .

Page 2
Download full gazette PDF