A Laws.Africa project
4 April 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-04-04 number 2961

Download PDF (8.6 MB)
Page 1
                         •                                :
                                                                                 „  .
                                                                                                           .
      .


           I
                  0                     -..
                    :
                      .
                                     /
                                                                            .

                                          :                           i•
                                          1       I                   .,
                                                 MENIKO                 '
        THE PROVINCE OF TRANSVAAL                                            DIE PROVINSIE TRANSVAAL
          Of firiat iit a3ttte          -              -    lir'
                                                1„ikt4..:
                                                iNiate.
                                                 ..i3r-
                                                        uttragethorte     5:6
                                                                                                                   •
                                                til,AA..ty) Offirideir %oerant4
                                                      ..,,

          extraorbinarp.
                                                           .
                                                    -
                                                 -2...r- -.`,
             (Registered at the Post Office as a Newspaper)                              (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                                                                                       .
                           .


                                        PRETORIA, 44 APRIL -1 961 . / trio)           - ; i
        VOL.    CLXXXI. ]         PRICE Sc.                                 -         .    PRYS     Sc.             [ No. 2961.
                                              APRIL
                                                                                        •                GENERAL NOTICE.
                                                                                                        .
                                                                ALGEMENE          KENNISGEWING.
                                                                               .           •                   ,
                                                             .

        -       TRANSVAAL EDUCATION DEPARTMENT.                                 TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT.                          •
                      NOTICE No. 50   OF 1962.                                KENNISGEWING No.          50 VAN 1962.


         1. (a) Appended is a list of vacancies in Provincial Educational              1. (a) Flier volg 'n lys van vakatures in Provinsiale Onderwys -
        Institutions for' which teachers will - be required on - the opening            inrigtings waarvoortoderwysers nodig sal woes op die openings -
        day of the first school or college term, 1963.                       dag van die cerste skool- of kollegekwartaal, 1963.
P        (b) Attempts to secure intervention from any source in relation               (b) Bogings om tussenkoms van enige bron to verkry met
        to appointments, promotions or transfers will, be regarded as a-              betrekking tot aanstellings, bevorderings of verplasings word - as
        disqualification. [Section eighty-nine (b) of the Education Ordi              'n diskwalifikasie beskou.   [ Artikcl nege-en-rizgrig (b) van
        nance, 1953.]                                        Onderwysordonnansie, 1953.]
                                 •      •


         2. No candidate will be appointed who has failed to submit                 2. Niemand word aangestel wat versuim om aan die Trans-
        to the Transvaal Education Department a statement on form                  vaalse onderwysdepartemept 'n opgaaf op vorm T.O.D. 1 te stuur
        T.E.D. 1 of his or her teaching experience and qualifications,               van sy of haar onderwyservaring en kwalifikasies, gestaaf deur
        supported by copies of certificates and testimonials certified as              afskrifte van sertifikate en getuigskrifte wat as ware afskrifte van
        true copies of the originals by a Commissioner of Oaths. The                die ootspronklikes gewaarmerk is deur 'n Kommissaris van
        person who certifies these documents must state that he does so               Ede. Die persoon wat hierdie dokumente waarmerk, moet•meld
        in his capacity as a Commissioner of Oaths.                         dat by dit doen in sy hoedanigheid van Kommissaris van Ede.
         This rule is not applicable to teachers in service. if such                 Hierdie reel het nie betrekking op diensdoende onderwysers nie.
        teachers are, however, in possession of certificates and/or testi-             As sulke onderwysers ester in besit is van sertifikate en/of                            •
        monials which have not been registered in the Department, they               getuigskrifte wat nog nie by die Departement geregistreer is nie,
        are required towisubmit copies thereof for registration in                 word hulle versoek om afskrifte daarvan volgens die voorge -
        accordance witIbbthe prescribed procedure.                         skrewe wyse vir registrasie in te dien.
         Forms of registration (T.E.D. I) can be' obtained from the                 Registrasievorms CLOD. 1) is op aanvraag verkrygbaar' by die
        Director of Education, Tiansvaal Education Department, P.O.                 Direkteur van Onderwys, Transvaalse Onderwysdepartement,
        Box 432, Pretoria.                                     Posbus 432, Pretoria. .      .
                                                                                    ,•
         3. Applicants must be Citizens of the Republic of South-                  3. Applikante moet Burgers van die Republiek van Suid - Afrika
        Africa. (Teachers who are already in the service of the Trans                wees. (Dit mak nie onderwysers wat alreeds in 'n permariente
        vaal Education Department in a permanent capacity, are not                 hoedanigheid in die diens van die Transvaalse Onderwys -
        affected.)                   :                      departement is nie.)

         4. (a) Separate applications must be made in duplicate for each               4. (a) Afsonderlike applikasies moet vir elke vakature in twee-
        vacancy on form T.E.D. 487 which is provided specially for this               voud ingedien word op vorm T.O.D. 487, wat spesiaal vir did doe/
        purpose and must reach School Boards, Governing Bodies,                   verskaf word en moet die Skoolrade, Behcerrade, Adviesrade,
        Advisory Bodies, Regional Committees or the Department (as                  Streekkomitees of die Departement (al na gelang van die geval)                            .


        the case may be) not later than 4 p.m. on 25th April, 1962.                 bereik nie later as 4 nm. op 25 April 1962 nie. Enige
        Applications which have not been forwarded and received in this               applikasie wat nie also ingedien en ontvang is nie, sal nie in
        way will not be considered. These forms may be obtained from                 aanmerking geneem word nie. Die vorms is by Skoolraads-
  ,...  _  School Board Offices, Schools and Colleges.                         kantore, Stole en Kolleges verkrygbaar.
                                                        Applikante moet are oorspronklike getuigskrifte by hulle aan-
         Applicants must not attach original testimonials to their                 soeke insluit nie, maar alleenlik afskrifte van sodanige doku-
        applications but only copies of such documents.                       mente.         . .
         All documents regarding each application must be attached                   Alle dokumente ten opsigte van elke applikasie moat aan vorm
        to form T.E.D. 487 before being forwarded.                          T.O.D. 487 aangeheg word alvorens dit aangestuur word.
         Applications must bear the necessary postage. It is suggested                 Applikasies moet van die vereistc posseels voorsien wees. Dit
        that applications be forwarded per registered post.                     word aan die hand gedoen dat applikasies per aangetekende pos
                                                      versend word.
         Applications must be marked "Applications" on the envelope.                              .

                                                        Applikasies moet gemerk word „ Applikasies" op die koevert.
         Applicants must give their private addresses on forms T.E.D.
                                                       -
                                                        Applikante moet hul privaatadresse verskaf op vorms T.O.D.
        487.                                             487.
         (b) Teachers who are desirous of knowing whether their                   (b) Onderwysen wat wil weer of hul applikasies suksesvol
        applications have been successful, will be informed of the result              was of nie, sal deur die betrokke Skoolrade, Behcerrade. Advies-
                                              -
        of their applications by the School Board, Advisory Bodies,                 rade of Streekkomitees in kennis gestel word of hulle applikasies -
        Governing Bodies or Regional Committees concerned as soon                  geslaag het nadat die Departement 'n aanstelling in die pos
        as the Department has made an appointment to the post, if a                 gemaak het, indien 'n koevert, aan hulself geadresseer en
        stamped addressed envelope is enclosed with their application                gefrankeer, ingesluit word by. hul aansockvorms om permanente
        forms for permanent posts. A separate envelope must be                    poste. 'n Aparte koevert.moet vir elke pos ingesluit word.
        enclosed in respect of each post.                                                                    .

                                                        5. As applikante in aanmerking geneem wil word vir aan-
         5. To render applicants eligible for appointment to any of                 stelling in enige van hierdie - poste, moet hulle die kwalifikasies
        these posts, they must possess the qualifications for such posts               vir sodanige poste besit wat in die Aanstellings- en Diensvoor-
        as set out in the Regulations prescribing the Conditions of                  waarderegulasies vir Onderwysers voorgeskryf word.
        Appointment and Service of Teachers:                              Slegs apt:WI:ante wat in besit is van die voorgeskrewe profes
                                                                                        -

         Only applicants who are in possession of the, prescribed                  de one kwalifikasies of sertifikate wat deur die Direkteur van
        professional qualifications or certificates which in the opinion               Onderwys as gelykstaande daarmee beskou word, hod aansoek
        of the Director of Education, are equivalent thereto, need apply.               te doen.

        A- 2309062
                                                                        .                                     ,
                                                                                                       -- ---           .v


                                                                                                 -----
                                                                                                 .                                                                                              ...

Page 2
Download full gazette PDF