A Laws.Africa project
23 May 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-05-23 number 2968

Download PDF (2.8 MB)
Page 1
                                            a
                                                           •


   ry.                         -
                             •

                               )

                                                                                                      4- ° 7
      •THE PROVINCE OF TRANSVAAL                                           EN-11w.°                   PROVINSIE TRANSVAAL
                                              —,t

      44   ritual         •
                          ft;
                               a3ettt ksle                                          ifiltitt itotrant                          •

                                                   •          '
         (Registered at the Post Office as a Newspaper)                                          (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                                           •
                                                23 MA
                                                                    •


      VOL.  CLXXXI.]        PRICE Sc.          PRETORIA,         23 MEIY
                                                    1962.                               PRYS Sc.     .     [No. 2968.          CONTENTS ON BACK PAGES.                                  I
                                                                                INHOUD         AGTERIN.
                                                                                            •

     No. 144 (Administrator's), 1962. ]                                     No. 144 (Administrateurs -), 1962.]
                   PROCLAMATION                                                        ,     PROKLAMASIE
       BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE                                        Dan SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE
                PROVINCE OF TRANSVAAL.                                                         PROVINSIE TRANSVAAL
                                          •

                                                 •                                                       •
                                                     '
       Whereas the Town-planning Scheme No. 1, 1948. of                              Nademaal Dorpsaanlegskema No. 1, 1948, van die
     the Town Council of Springs was approved by Proclama-                            Stadsraad van Springs by Proklamasie -No..13 van 1948.
     tion No. 13.of 1948, in terms of section forty-three of the                         ingevolge artikel drie -en-veertig van die Dorpe- en Dorps-
     Townships and Town - planning Ordinance, 1931;     •
                                                           aanleg;ordonnansie, 1931, goedgekeur is;
                                                                                                    .  .
      And whereas it is deemed expedient to amend the said                            En nademaal dit wenslik geag word om genoemde
     Town - planning Scheme in certain respects;                                 Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig;

      Now. therefore, under and by virtue of the powers      . So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede

     vested in me by section forty-six of the said Ordinance, I  wat by artikel ses-en2veertig vah genoemde Oidonnansie
     hereby declare that Town -planning Scheine No. 1, 1948,   aan my .verleen word, hierby verklaar dat Dorpsaanleg-
     of the-Town Council of Springs is hereby amended as     skema No. 1. 1948, van die Stadsraad van Springs hierby
 •

     indicated in the scheme clauses filed with the Secretary of .gewysig word soos •aangedui in die skemaklousules• in
     the Townships Board, Pretoria. and the Town Clerk, bewaring gehou deur die Sekretaris van die Dorperaad,
     Springs; this amendment is known as Springs Town - Pretoria, en die Stadsklerk; Springs; 'hierdie wysiging staan
     planning Scheme No. 1/10.                 . bekend as Springs - dorpsaanlegskema No. 1/10,
                                    •


      Given under my Hand at Pretoria this Ninth day                            •
                                                               Gegee onder my Hand te Pretoria, op heck die Negende                     •

   •
     of May, One thousand Nine hundred and Sixty-two.                              dag van Mei Eenduisend Negehonderd Twee -en-sestig.

                  F. H. ODENDAAL,                                             •                  F. H. ODENDAAL,
             Administrator of the Province of Transvaal.                                        Administrateur van die Provinsie van Transvaal.
                                   T.A.D. 5/2/58/10.                                                     T.A.D. 5/2/58/10.
                                              •
     No. 145 (Administrator's), 1962.]                                      No. 145 (Administrateurs-), 1962.]                      •                   PROCLAMATION
                                                                                  •
                                                                                     PROKLAMASIE
       BY ME HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE                                DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN - DIE PROVINSIE
                PROVINCE OF TRANSVAAL.                                                             TRANSVAAL.

10                                                                       •
                                                                            .

      Whereas the Local Government Amendment Ordinance,                             Nademaal die Wysigingsordonnansie op. Plaaslike
     1962, has been passed by the Provincial Council of Trans-                         Bestuur, 1962, deur die Provinsiale Raad van Transvaal
                                                         -
     vaal:                                                   aangeneem is;
       And whereas the State President-in-Council has, in                                En      nademaal           die  Staatspresident-in - rade    ingevolge
     terms of the provisions of section eighty-nine of the                            artikel nege-en-tagtig van die Grondwet van die Republiek
     Republic of South Africa Constitution Act. 1961, assented                          van Suid-Afrika, 1961, in genoemde Ordonnansie toege -
                                '
     to the said Ordinance;                                           stem het;
      And whereas power is -vested in me by section ninety                          En nademaal by artikel negentig van die Grondwet van
     of the Rep_ublic of South Africa Constitution Act, 1961,                        die Republiek van Suid - Afrika, 1961. aan my die bevoegd-
     to promulgate an Ordinance assented _  to by the State                         heid verleen word om 'n Ordonnansie, waann die Staats-
     President-in - Council;                                         president-in-rade toegestem bet. of te kondig;
      Now, therefore, I do hereby promulgate the said                               So is dit dat ek hierby genoemde Ordonnansie, wat
     Ordinance, which is printed hereunder.                                   hieronder gedruk is; afkondig.
      Given under my Hand at Pretoria on this the Tenth                                 Gegee ander my Hand te Pretoria, op hede die Tiende
     day of May, One thousand Nine' hundred and Sixty-two.
                        •
                                                         dag van Mei Eenduisend Negehonderd Twee-en-sestig.
                                        •

                      F.11. ODENDAAL,           -    -    -   •
                                                             "        •      '
                                                                                         F. H. ODENDAAL,

p.
                                                                -  -
             A dministratore of the Province of Transvaal.
              -
                                                                          •    Administrateur van die Provinsie Transvaal.
            .        -     •
                           T.A-A. 3/1/52/1.
                             _    •     -                                 -      •            •
                                                                                                T.A.A. 3/1/52/1.
      15-  2630141       •
                 •

Page 2
Download full gazette PDF