A Laws.Africa project
4 July 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-07-04 number 2974

Download PDF (3.4 MB)
Page 1
                                                                                         •
                                                                                                           -
                                                -     NI           N I KS)                                                 ,
                                                                       inE
                                             '1/4

            DIE PROVINSIE TRANSVAAL                                 -
                                                    .,anwf:•%.                        'PROVINCE OF TRANSVAAL
                   ;         10•
                                                    tk.
           /Jos
                        •  Pt
                           Y-4140'
                 iftiv tete Relevant Stvi                                           official                 .ur:ta3ettt
   i
                            .v/                       \sszfri.
                                                     ,_4...„.m/
                                                     ' -- -'
                                                            -

                                                                                  .

             (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistrier)                 17s.re
                                                                               (Registered at the Post 011ie! as a Newspaper)

         -  —                     .     .             '
                                                                                              -                                       PRETORIA, 44 JULIE
                                                                                                .
            Vol- CLXXXII. ]          PRYS Sc.    .
                                             JULY                       1962.            PRICE  Sc.                   [ No. 2974.


               -
                       INHOUD AGTERIN.                                         CONTENTS ON BACK PAGES.

           No. 168 (Administrateurs-), 1962. ]                                  No. 168 (Administrator's), 1962. ]
                            PROKLAMASIE      _                                            PROCLAMATION
                 DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                                  BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
                      PROVINSIE TRANSVAAL.                                                   PROVINCE OF TRANSVAAL.
                                                      .                         .
                                                          -
            Nademaal die Administrateur ingevolge die bepalings      Whereas, in terms of paragraph (a) of section one
           van paragraaf (a) van artikel. honderd een-en-sewentig van hundred and seventy - one of the Local Government
           die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bevoeg is om Ordinance, 1939. the Administrator is empowered by
           by 'wyse van Proklamasie addisionele bevoegdhede aan 'n Proclamation to _confer additional powers on a local
           plaaslike bestuur te verleen vir enige doel verbonde aan authority for any purpose which is incidental to municipal
           munisipale regering, en wat na sy mening nodig of wenslik government and in his opinion necessary or desirable and
           is en Me in stryd is met die bepalings van genoemde       which is not contrary to the provisions of the said
           Ordonnansie of ander wet Me;                  Ordinance or any other law;
            En nademaal die Stadsraad van Orkney vyftig aandele      And whereas the ToWn Council - of Orkney desires to
           teen R2 elk in die Western Trathvaal Regional Water ,acquire fifty shares at R2 each in the Western Transvaal
           Co. (Pty.), Ltd., wens aan te koop ten einde die Raad in Regional Water Supply Co. (Pty.), Ltd., to enable the
     '
           staat te stel om sy water voorraad van gemelde maat- Council to obtain its water supply from the said Company;
           skappy te verkry;                         And •whereas it is deemed expedient to authorise the
                                                                •
                                          -
       -     En nademaal dit wenslik geag word om magtiging tot ups' Won      of the said shares;                                                           •
           die aankoop van genoemde aandele te verleen;        .  '
                                                                 -

            So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegdhede    Now therefore, under and by virtue of the powers
           wat by paragraaf (a) van artikel honderd eesi-en-sewentig vested in me by paragraph (a) of section one hundred and
           van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, aan my seventy-one of the Local Government Ordinance,        1939, I
                                                                  -
           verleen word, by hierdie Proklamasie aan 'die Stadsraad do by this my   '
                                                  Proclamation  confer on the  Town Council
           van Orkney die bevoegdheid verleen om bogenoemde aan- of Orkney the power to acquire the above-mentioned
           dele aan te koop.                       shares.                     .                                            •            Gegee onder my Hand to Pretoria, op hede die Sestiende     Given under my Hand at Pretoria on this Sixteenth day
           dag van Junie Eenduisend Negehonderd Twee-en -sestig.     of June, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
                                         -
                        F. H. ODENDAAL,                        F. H. ODENDAAL,
                  Administrateur van die Provinsie Transvaal.         . Administrator of the Province' of Transvaal.
                                                    .
                                       T.A.L.G. 7/2/99.                                                       T.A.L.G. 7/2/99.


           No. 169 (Administrateurs -), 1962. ]              -
                                              -
                                                            .
                                                              No. 169 (Administrator's), 1962. ]                   .      .•
                            PROKLAMASIE                                   -
                                                                                    PROCLAMATION              •               DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR. 3/AN DIE                                 BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
                    PROVINSIE TRANSVAAL.                                                    'PROVINCE OF TRANSVAAL.

                                                                  Whereas by paragraph (d) of section two of the Division
            Nademaal by paragraaf (d) van artikel twee van die                         of Land Ordinance, .1957, the application of the said
           Oidonnansie op die Verdeling van Grond, 1957, die toe-                        Ordinance to a division of land may be excluded by
           passing van genoemde Ordonnansie op 'n verdeling van                         Proclamation;                                  •


           grond by Proklamasie uitgesluit kan word;                                                        •
                                      -
                                                               And whereas it is deemed expedient to apply the said
             En nademaal dit wenslik geag word om genoemde pars-                       paragraph (d) in respect of the division of the remaining
           graaf (d) toe te pas ten opsigte van die verdeling van die                      extent of portion 'known as " Lettieshof " of the farm
           resterende gedeelte van gedeelte bekend as Lettieshof "
                                 "
                                                              Roodepoort No. 467, Registration Division K.R., District
           van die plaas Roodepoort No. 467, Registrasie-afdeling                        of Warmbaths, in extent 2068078 morgen, as held by
           K.R., distrik Warmbad, groot 206.8078 morg soos gehou                         Deed of Transfer No. 19859/1938 in favour of Reefs
           kragtens Transportakte No. 19859/1938 ten gunste van                         Estates, Limited, into a portion in extent approximately
           Reefs Estates, Limited, in 'n gedeelte groot ongeveer                         3.3417 morgen and a remainder in extent approximately
           3 - 3417 morg en 'n restant groot ongeveer 203.4661 morg;                       2034661 morgen;
                                                                                                             d
            So is dit dat ek, ingevolge die bevoegdhede by genoemde                        Now, therefore, under and by virtue of the powers
           paragraaf aan my v erleen, hierby verklaar dat die                          vested in me by the said paragraph, I. hereby declare that
           bepalings" van genoemde paragraaf (d) van artikel twee op                       the provisions of the said paragraph (d) of section two
                                   •
           sodanige verdeling van toepassing is.        .                         apply to such division.      -

            Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Sestiende                        Given under my Hand at Pretoria on ,this Sixteenth
           dag van Junie Eenduisend Negehonderd Twee-en-sestig.                         day of June, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
                          F. H. ODENDAAL,                                                     F. H. ODENDAAL,
ii                    Administrateur van die Provinsie Transvaal.                             .
                                                                         •
                                                                           -
                                                                             -
                                                                                 Administrator of the Province of Transvaal.
                                                                                            .
                                       TAD.  9/46/26.                                                         T.A.D. 9/46/26.
                                                              -
            1 - 2810123
                                                                                                                 •
                                                                  •
 .
                     .
                                                                                     .               -

Page 2
Download full gazette PDF