A Laws.Africa project
11 July 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-07-11 number 2975

Download PDF (3.3 MB)
Page 1
       i    1
              LI      .
                      i
                                •                         ..._0__..._k..- (••
                        --
                                  •

                                      )
                                         /
                                           /
                                           2/v/42,
                                           _  _
                                               -
                                                    ruin                   I\                         -
                                                                                                              •    .
                                                                                                                        .
       DIE PROVINSIE TRANSV
       D                                   AlltillIliii
                                             MENIKO                               -              -

                                                                                     PROVINCE OF TRANSVAAL
                                                                                                                -                                                             co                                                        \'
                                                                     -
                                                 ..
                                                                                 fittia
                                                        At.,

II      0      1115 tete                      Rottant 1..v.
                                              \04.'
                                             ktk'rj'ilf
                                                                              '3
                                                                              13                   14:   a3ette
                  .                            fir .           „,..„...*,.                                                     .
             (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)                                            (Registered at the Past Office as a Newspaper)                     '_
        Vol_ CLXXXII. ]                   PRYS .5c.        PRETORIA,     11    JULIE           •            -
                                                                                        PRICE
                                                        11    JULY              1962.              Sc.               [No. 2975.
                                                                                                                          •                •
                             INHOUD AGTERIN.                             I
                                                                            CONTENTS ON BACK PAGES.
                                                                                                          '
      No. 179 (Administrateurs -), 1962.]                                             No. 179 (Administrator's),, 1962. ]                -
                                                                         -
                              PROKLAMASIE                                                   PROCLAMATION                         ,
•


           DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                                          BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE                                     .
                PROVINSIE TRANSVAAL.                                                           PROVINCE OF TRANSVAAL.


        Nademaal 'n skriftelike aansoek van Aaron Isaac Cohen.                                   Whereas a written application of Aaron Isaac Cohen, on
      namens  aneron (Eiendoms), Beperk, die eienaar van Ed                                    behalf of Esneron (Proprietary), Limited, the owner of
      No. 18, gelee in die dorp New Centre, distrik Johannes-                                   Ed No. 18, situated in the township of New Centre, Dis-

.,     burg, Transvaal, ontvang is om 'n sekere wysiging van die
      titelvoorwaardes van voormelde erf;
        En nademaal by artikel een van die Wet op Opheffmg
      van Beperkings in Dorpe, 1946 (Wet No. 48 van 1946),
                                                               •
                                                                     trict of Johannesburg. Transvaal, for a certain amend-
                                                                     ment of the conditions of title of the aforesaid id has
                                                                     been received;
                                                                      And whereas it is provided by section one of the
      soos gewysig bepaal word dat die Administrateur van die                                   Removal of Restrictions in Townships Act, 1946 (Ad No.
      Provinsie met die goedkeuring van die Staatspresident in                                   48 of 1946), as amended, that the Administrator of the
      sekere omstandighede 'n beperkende voorwaarde ten                                      Province may, with the approval of the State President, in'
      opsigte van grand in 'n dorp kan wysig, opskort of ophef;                                  certain circumstances alter, suspend or remove any restric-
,
       En nademaal die Staatspresident sy goedkeuring aan                                     rive condition in respect of land in a township;
                                                                       '
      sodanige wysiginnerleen het;                                                     And whereas the State President gave his approval for
       En •nademaal aan die ander bepalings van artikel een                                    such amendment;
      van die Wet op Ophefling van Beperkings in Dorpe; 1946.                                     And whereas the other prbvisions of section one of the
      voldoen is;    ,                                                     Removal of Restrictions in Townships Act, 1946, have
                                                                     been observed;
        So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen soos                                   Now, therefore; 1 hereby exercise the powers conferred
      voormeld,. uitoefen met betrekking tot die titelvoorwaardes                                   ..
                                                                        me
                                                                          •
                                                                          as aforesaid in 'respect of the 'conditions of title
                                                                     upon
      in Akte van Transport No. F9876/1952 ten opsigte van                                     .
                                                                     m Deed of Transfer No. F9876/1952 pertaining.to the said
      die genoemde Eif No. 18, dorp New Centre, deur die
                                                                     Erf No. 18, New Centre ToWnship, by the deletion of
      skrapping van voorwaarde (p) op bladsy 8.                                          condition (p) on page 8.
        Gegee under my Hand to Pretoria, op hede die Ses-en-                                     Given under myHand at Pretoria on this Twenty-
      twintigste dag van Junie Eenduisend  Negehonderd Twee-                                                                                                   •
                        -                                            sixth day of June, One thousand Nine hundred and Sixty-
      en-sestig.                                                          two.             .
                           '
                              F. H. ODENDAAL,                                            . F. H. ODENDAAL,
                         Administrateur van die Provinsie Transvaal.                              Administrator of the Province of Transvaal.
                                                                                                    '
                                    •
                                             -
                                               T.A.D. 8/2/271.                                                T.A.D. 8/2/271.
  .
                                                    -    ,
                                                                                         .
                                                      —               -
                                                                            .
                                                                                   .

      No. 180 (Administrateurs - ), 1962.] ,                                          No. 180 (Administrator's), 1962. ]
                                                                                                                                 .IPROKLAMASIE
                                                                                 •
                                                                                     PROCLAMATION             -    .


           DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE.                                            BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
                                                          "
                PROVINSIE TRANSVAAL.                                                      PROVINCE OF .TRANSVAAL.

       Nademaal 'n skriftelike aansoek van Homo Eiendomme                                    Whereas a written application of Homo Eiendomme
      (Eiendoms), Beperk, die eienaar van Erf No. 705, gelee                                  (Proprietary)„ Ltd., the owner of Ed No._ 705, situated
      in die dorp Erasmia, distrik Pretoria, Transvaal, ontvang                                in the township of Erasmia, District of Pretoria, Trans-
      is om 'n sekere wysiging van die titelvoortvaardes van'die                                vaal, for a certain amendment of the conditions of title of
      voormelde erf;                                                      the aforesaid erf, has been received;
       En nademaal by artikel een van die Wet op Ophefling                                   And whereas it is, provided by section one of the
    .  van Beperkings in Dorpe, 1946 - (Wet No. 48 van 1944                                   Removal of Restrictions in Townships Act, 1946 (Act No.
      spos gewysig, bepaal word dat die Administrateur van die                                 48 of 1946), as amended, that the Administrator of the
      Provinsie met die goedkeuring van die Staatspresident in                               .  Province may, with the approval of the State President,                                 .

      sekere omstandighede 'n beperkende voorwaarde ten
                          -
                                                                   in certain circumstances alter, suspend or remove any
      opsigte van grond in 'n dorp kan wysig, opskort of ophef;                                restrictive condition in respect of land in a township;
       En nademaal die Staatspresident sy goedkeuring aan                                         And whereas the State President gave his approval for
      sodanige wysiging verleen het;                                              such amendment;
       En nademaal aan die ander bepalings van artikel een                                   And whereas the other provisions of section one of the
      van die Wet op Ophefling van Beperkings in Dorpe, 1946.                                 Removal of Restrictions in Townships Act, 1946, have
      voldoen is;                                                       been observed;
       So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen soos                                 Now, therefore, I hereby exercise the powers conferred
1.
                                                             -      -

      voormeld, uitoefen met betrekking tot die litelvoorwaardes                                upon me - as aforesaid in respect of the conditions of title
      in Akte van Transport No. 23108/1953 ten opsigte van                                   in Deed of Transfer No. 23108/1953, pertaining to the
       32820122
                                                  -
                                                                       -                                               .
         .                                                                     .

                      .                                                                        '

                                                                                                .
                              .                                                                ,

Page 2
Download full gazette PDF