A Laws.Africa project
18 July 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-07-18 number 2976

Download PDF (4.9 MB)
Page 1
                              no            ,
                                             .
                                             s•.
                                                                                                            c......__
                        .                             NIENIKO                                    •
                                                                                                            c... )Ji        ___—
                                                                                                       .-.-.-
                              .
                                                                                 1- ri              •


            DIE PROVINSIE TRANSVAAL                             '."'"4",‘                1HE PROVINCE OF 1 RANSVAAtr
                                             4n.  3ktill                                ..    I      I    i     r
                                                                                                                           1

            4%  fit'5itnit Rotrant
                                                  -
                                                 Aymy./
                                                    II

                                                                  ,
                                                                         1J.0%
                                                                                 ittc tat                   la    apttte
              (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                                       .0.
                                                     . -.:.:.
                                                              -
                                                                                 (Registered at the Post Office as a Newspaper)             ..
                 CLXXXII. ]     PRYS 5c.                  18    JULIE
             VOL.                      PRETORIA,        18    JULY               1962.                    PRICE    Sc.          [ No. 2976.


                     INHOUD AGTERIN.                                I             CONTENTS ON BACK PAGES.
                                 •

           No.  183  (Administrateurs- ), 1962. ]                    .           No. 183 (Administrator's), 1962.]                          •


                  .
                          PROKLAMASIE          .      -  •
                                                   .                                     PROCLAMATION
              DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                                    By  THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
                   PROVINSIE TRANSVAAL. .                                              PROVINCE OF TRANSVAAL.      -
                                                                             1             Nademaal artikel vyl -en-veertig van die Onderwys-                              it is provided by section forty- five of the
                                                                    Whereas
            ordonnansie; 1953, bepaal dat enige provinsiale onderwys-                      Education Ordinance, 1953, that any provincial educa-
            inrigting (uitgenome 'n laerskool) - in die Eerste Bylae by                              (other than a primary school) may be
            genoemde Ordonnansie ingesluit kan word;                              included in the First Schedule to the said Ordinance;
            En nademaal dit dienstig geag word om die Hoerskool                         And whereas it is deemed expedient to include the
           Bergsig, geled in die Skoolraadsdistrik van Rustenburg, in                                situated in the 'School Board District
           Deel (A) van die Eerste Bylae by genoemde Ordonnansie                        of Rustenburg, in Part (A) of the First Schedule to the
           in to sluit;
ill                                          said
                                             derciskrodothl anBecerg;sig,
            En nademaal die bepalings van artikel vyf-en- veertigti"An alwhereasinstitutiont he provisions of section forty-five of the
           van genoemde Ordonnansie nagekom is;              said Ordinance have been complied with;
             So is dit dat ek, ingevolge en kragtens - die bevoegdheid
                                            Now, therefore, under and by ' virtue of the powers
           my in artikel vyf-en-veerng van genoemde Ordonnansie
           verleen, hierby die Ho&skool Bergsig, gelee in die Skool - vested in me by section forty five'of the said Ordinance, I
                                                               -

           raadsdistrik van Rustenburg, in Deel.(A) van die Eerste     hereby   'include   the  Hoe"rskool Bergsig, situated in the
                                        .   School Board District of Rustenburg, in Part (A) of the
           Bylae by genoemde Ordonnansie insluit.
            Gegee onder my Hand te Pretoria. op hede Ale Agt-en-
                                           First Schedule to the said Ordinance.
           twintigste dag van Junie Eenduisend Negehonderd Twee-       Given under my Hand at Pretoria on this Twenty-eighth
           en-sestig.                           day of June, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
                                                        1                         F. •11. ODENDAAL,         .                   F. H. ODENDAAL.          •                   Administrateur van die Provinsie Transvaal.              Administrator of the Province•of Transvaal.
                                 T.O. In. 1401- 1.                            T.O. In: 1401- 1.
                                                                                 _
                        ,
                                   •                               .                                                 .
                                                                    .
                                                                                                            .
           No. 184 (Administrateurs -), 1962. ]                                 No. 184 (Administrator's), 1962. ]
                          PROKLAMASIE                                                         PROCLAMATION
               DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                                   BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
                    PROVINSIE ,TRANSVAAL.                                                      PROVINCE OF TRANSVAAL.
                           —                                                               ,
                                                                                                —
    .__.,
             Nademaal 'n skriftelike aansoek van Rand Selection                          Whereas a written application of Rand Selection
            Corporation, Ltd., die eienaars van Erwe Nos. 581 tot 610,                     Corporation, Ltd., the Owner of Erven Nos. 581 to 610,
            geed in die dorp Selcourt, Distrik Springs, Transvaal,                       situated in the township of Selcourt, District of Springs,
            ontvang is om 'n sekere wysiging van die titelvoorwaardes                      Transiraal, for a certain amendment of the conditions of


r
     .:•  --
         •   van voormelde erwe;                                         title of the aforesaid even, has been received;
                                                              "
             En nademaal by artikel een van die Wet op Opheffing                         And whereas it is provided by section one of the
            van Beperkings in Dorpe, 1946 '(Wet No. 48 van 1946),                        Removal of Restrictions in Townships Act, 1946 (Act No.
            soos gcwysig, bepaal word dat die Administrateur vni                        48 of 1946). as amended, that the Administrator of the
            die Provinsie met die goedkeuring van die Staatspresident                      Province may with the approval of the State President,
            in sekere omstandighede 'n beperkende voorwaarde ten                        in certain circumstances alter, suspend or remove any
            opsigte van grand in 'n dorp kan wysig, opskort of ophef;                      restrictive condition in•respect of land in a township;
             En nademaal die Staatspresident sy goedkeuring aan
                                                               And whereas the State 'President gave his approval for
                                                                •

            sodanige wysiging verleen het; -
             such amendment; En
               nademaal aan die ander bepalings van artikel een
            van die Wet op Oplieffing van Beperkings in Dorpe, 1946,                        And whereas the pther provisions of section one of the
i           voldoen is;                                             Removal of Restrictions in Townships Act, 1946, have
             So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen soos                      been observed; -
            vermeld, uitoefen met betrekking tot die titelvoorwaardes                       Now, therefore, I hereby exercise the powers conferred -
                                                              upon me as aforesaid in respect of the conditions of title
1
i           in Sertifikaat van Gercgistreerde Titel No. F5544/1961
            ten opsigte van die genoemde Erwe Nos. 581 tot.610, dorp                      in Certificate of Registered Title No. F5544/1961 pertain -
           - Selcourt deur die toevoeging van die volgende woorde as                       ing to the said Erven Nos. 581 to 610, Selcourt Township;
            aanhef tot voorwaarde (m):—                                     by - the insertion of the following words as a preamble to
                                   -
               "
                If used for residential purposes ".    -                        condition (tn): —
             Gegee onder my Hand te Pretoria, op - hede die Ses-en -
                                                                 "
                                                                   If used for residential purposes
                                                               Given under my Hand at Pretoria on this Twenty-sixth
                                                                                                    "..
                                                                                                     .

            twintigste dag van Junie Eenduisend Negehonderd Twee-
is           en-sestig.                    -  -    -
                                             •                 day of - JUne, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
PP
                      .


                           F. H. ODENDAAL, -
                                                   .   .
                                                          .              „-            F. H. ODENDAAL,
                                                                                      -

                    Administrateur van die Provinsie Transvaal.                                        Administrator of the Province of Transvaal.
                                     T.A.D. 8/2/116(1.,                                                T.A.D.
                                                                                               .D. 8/2/116/1.                     -
                                                                                                                          ..  •

  •
                                                                  .

             4- 2840120                                                                .

                            .                                                              .
                                             . .                                                                   ,
                                                                                                                        .    _


                                                                                                               •
                                                                                                                               ..

Page 2
Download full gazette PDF