A Laws.Africa project
1 August 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-08-01 number 2979

Download PDF (3.5 MB)
Page 1
                                          .
    ,
                                                                                            /
                                                         III- a3-li
                                                ii
               DIE PROWNSIE TRANSVAAL
                                                  I
                                                   k
                                                     „,
                                                       IIIMENIKO        nATTNCE     019   TRANSVALV •
                                                                                         ir

                     lot
                                                            A.


                      ititengetuotte                -


                                              6.(44fit
                                                P...
                                                                0 ffuctat. 6
                                                                      toette
  I        IA ffistete Rotrant. kr/
                    r

                     a. )
                      r  •  •

                                                                 txtraorb inn iv.
                     .„.„
                 (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)                        (Registered at the Post Office as a Newspaper)


                   CLXXXII.)     PRYS Sc.'   PRETORIA,        1    AUGUSTUS 1962.
      .     .VOL.
                                                1    AUGUST                 PRICE  Sc.       [ No. 2979.


                  PROVINSIALE ADMINISTRASIE.                       -
                                                            PROVINCIAL ADMINISTRATION.

                   ADMINISTRATEURSKENNISGEWING.                        -        ADMINISTRATOR'S NOTICE.

            Die volgende kennisgewing wat betrekking het op die                    The following notice relating to the administration of
          administrasie van die Provinsie van Transvaal word vir                   the Province of the Transvaal is published under the
          algemene inligting gepubliseer met die magtiging van die                  authority of the Administrator for general information.
          Administrateur.
                        J. H. 0. VAN GRAAN,                                         J. H.  0. VAN GRAAN,
                                                         '
                            Provinsiale Sekretaris.                                         Provincial Secretary.
          Kantoor van die Administrateur van Transvaal, Pretoria.                      Office of the Administrator of Transvaal, Pretoria.

                        [ 1, Augustus 1962.
          Administrateurskcanisgewing No. 509.]                           Administrator's Notice No. 509.]           [ I August 1962.
          MUNISIPALITEITE ALBERTON, BEDFORDVIEW,                           MUNICIPALITIES OF ALBERTON, BEDFORD -
           BENONI, BOKSBURG, BRAKPAN, CARLETON-                            VIEW, BENONI, BOKSBURG, BRAKPAN,
           VILLE, GERMISTON, HEIDELBERG, JOHAN-                            CARLETONVILLE, GERMISTON, HEEDEL -
           NESBURG, KLERKSDORP, NIGEL, POTCHEF-
             •

                                                            BERG,     JOHANNESBURG,        KLERKSDORP,
           STROOM,   RANDBURG,  RANDFONTEIN.                              NIGEL,  POTCHEFSTROOM,  RANDBURG,
           '
           ROODEPOORT- MARAISBURG, SPRINGS, VAN-
               '
                                                           RANDFONTEIN,  ROODEPOORT - MARAIS -
           DERBIJLPARK, VEREENIGING, WESTON-                                BURG, SPRINGS, VANDERBIJLPARK, VER -
           ARIA, WITBANK EN DIE GESONDHEIDS-                                EENIGING, WESTONARIA, WITBANK AND
           KOMITEE VAN STILFONTEIN.—RIOLERINGS-                              THE HEALTH COMMITTEE OF STILFONTEIN.
           EN LOODGIETERSVERORDENINGE.                                      ............,,
                                                            —DRAINAGE— AND— PLUMBING BY_____
                                                                          LAWS.       -


           Die Administraicur publiseer hierby, ingevolge artikel
          holm/ed.:en - eta en subartikel (3) van artikel honderd vier-                The Administrator hereby, in terms of section one hun -
          en-sestig van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939,                 dred and one and sub - section (3) of section one hundred
          die volgende verordeninge en regulasies, wat deur horn
                                                        and sixty -four of the local Government Ordinance, 1939,
          ingevolge artikel nege-en - negentig en paragraaf (a) van                 publishes the following by - laws and regulations, which
          subartikel (1) van artikel honderd ses-en- twintig van                   have bean approved and made by him in terms of section
          genoemde ordonnansie onderskeidelik goedgekeur en
                                                        ninety- nine and paragraph (a) of sub - section (I) of section
                   is:—                                   one hundred and twenty - six respectively of the said ordi -
          gemaak
                                                        nance:—
          MUNISIPALITEITE       ALBERTON,  BEDFORDVIEW, BENONI,                MUNICIPALITIES   OF ALBERTON, BEDFORDVPW, BENONI,
                 BOKSBURG, BRAKPAN, CARLETONVILLE, GERMISTON,                     BOKSBURG, BRAKPAN. CARLETONVILLE, GERMISTON,
                 HEIDELBERG, JOHANNESBURG, KLERKSDORP, NIGEL,                     HEIDELBERG. JOHANNESBURG, KLERKSDODP, NIGEL,
                 POTCHEFSTROOM, RANDBURG, RANDFONTEIN, ROODE-                     POTCHEFSTROOM, RANDBURG, RANDFON rEIN, ROODE-
                 POORT -MARAISBURG, SPRINGS, VANDERMILPARK, VER-                   POORT-MARAISBURG, SPRINGS, VANDERBULPARK, VER-
                 EDUCING, WESTONARIA, WITBANK EN DIE GESOND-                     EENIGING, WESTONARIA, WITBANK, AND TIIE HEALTH
                 HEIDSKOMITEE VAN STILFONTEIN.—RIOLERINGS- EN                     COMMITTEE OP STILFONTEIN.—DRAINAGE AND PLUMB-
111
                 LOODGIETERSVERORDENINGE.                               ING BY-LAWS.          .

                  Herroepping van Verordeninge.                                 Revocation of By - laws.
              Die Riolerings - en Loodgietcrsverordeninge van die
             1.                                           1. The Drainage and Plumbing By -laws of the relative
•
          betrokke plaaslike besture in Bylae G vermeld, word                    local authorities specified in Schedule G. are hereby
          hierby herroep: Met dien verstande dat alle vorderings.                  revoked: Provided that all charges, fees and tariffs con - ,
          gelde en tariewe vervat in die verordeninge wat hierby                   tallied in those by-laws hereby revoked shall except as
          herroep is, uitgesonderd vir saver hulle met hierdie ver-                 far as they are inconsistent with these by - laws, remain in
  .
          ordeninge onbestaanbaar is, ten voile regsgeldig en van                  full force and effect until amended or revoked.
          krag is totdat dit gewysig of herroep word.                                     Definitions.
                     Woordontskrywing.                            2. In these by-laws, unless the context otherwise indi -
            2. In hierdie verordeninge, tensy dit uit die samehang                 cater:— .
          anders blyk, beteken:—         .                           "       "     "
                                                          adequate" or effective " means adequate or effective
                       "                                                   "
            „ bewoonbare kamer behoudens die gelde -bepalings                      in the opinion of, and approved means approved
             van Bylae B by hierdie verordeninge, 'n vertrek wat                      by, the Council, regard being had to all circum -
                                                                                       -
             gebruik word of ontwerp, gebou of geskik gemaak                       , stances of the particular case and to accepted princi
             is vir okkupasie deur mense, en dit omvat 'n woon-                      pies of drainage installation and, in the case of any
             vertrek, werkkamer, winkel, kantoor of werkwinkel;                      appliance, fitting or other object to the purpose
             „ drekwater "    die uitsvloeisel uit spoelklosette, vuil-                which it is intended to serve;
                                                                       "
                 watertregters, urinale en ander toebehore wat vir die
                                                           "
                                                            anti-siphonage pipe means any pipe or portion of
                 ontvangs en ontlasting van drekstowwe gebruik word,                  a pipe provided in conjunction with a trap to prevent
kr       .
                 en dit omvat enige vloeistof, ongeag die bran daarvan,                the unsealing of that trap by siphonage or back pres -
                 wat sulke stowwe bevat;                               'sure;

             A- 2857088                            .
                                                                     .

Page 2
Download full gazette PDF