A Laws.Africa project
8 August 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-08-08 number 2981

Download PDF (4.5 MB)
Page 1
                                  •
                             •
            •
                                        I


                                          •  -
                                              [  11
                                                MENIKO
                                                 -- -
                                                          11
          DIE PROVINCE TRANSVAAL                                    THE PROVINCE OF TRANSVAAL
           uittngebione   1 01
                   \,;„,                                           Metal 0a3ette
        ovffiE‘iiie Roerant • \`",;(i                                        eExtraorbinarP                     -

           (As 'n Nuusbiad by die Poskantoor Geregistreer)                           (Registered at the Post Office as a Newspaper)

                                            8
            CLXXXII.    J  PRYS Sc.        PRETORIA,                       1962.        PRICE    Sc.         No. 2981.
                                            8  AUGUST AUGUSTUS'                                [

                                                                         •

           PROVINSIALE ADMINISTRASIE.                           '
                                                        PROVINCIAL ADMINISTRATION.

            ADMINISTRATEURSKENNISGEWING.                                     ADMINISTRATOR'S NOTICE.


        Die volgende kennisgewing .wat betrekking het op die                  The following notice relating to the administration of
      administrasie van die Provinsie van Transvaal word vir                  the Province of the Transvaal is published under the
      algemene inligting gepubliseer met die magtiging van die
      Administrateur.                                     authority of the Administrator for general information.
                                                                                                •
                  •

                       J. H.  0. VAN GRAAN,                                        J. H.  0. VAN GRAAN,
                           Provinsiaie Sekretaris.                      •
                                                                                Provincial Secretary.
      Kantoor van die 'Administrateur van Transvaal, Pretoria.                     Office of the Administrator of Transvaal, Pretoria.

                                                                    •   •

      Administratcurskennisgcwing No. 533.]            Augustus 1962.
1
                                  18              Administrator's Notice No. 533.]                   [ 8 August 1962.
      GESONDHEIDSRAAD  VIR  BUITE- STEDELIKE                      PERI - URBAN AREAS HEALTH          BOARD DRAINAGE
        GEBIEDE.—RIOLERINGS - EN LOODGIETERS-                                     AND - PLUMBING BY - LAWS.
      •
        VERORDENINGE.

                                                  The Administrator hereby, in terms of section one
       Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel               hundred and one of the Local Government Ordinance,
      honderd -en - edn van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur,             1939. publishes the following by -laws which have been                      •

      1939, die volgendc verordeninge wat deur horn ingevolge               approved by him in terms of section ninety - nine of the
      artikel nege - en-negentig van genoemde Ordonnansie goed-              said Ordinance.    .
                                                                 •

      gekeur is.
                                                       PERI-URBAN AREAS HEALTH BOARD. - DRAINAGE AND
      GESONDIIEIDSRAAD VIR BUITE-STEDELIKE            GEBIEDE.-                    PLUMBING BY-LAWS.
                                                                 •
         RIGLERINGS- EN LOODGIFITRYVERORDENINGE.
                                                                      Definitions.
                  Woordomslcrywing.                           1.  In  these      by-laws unless the     context    otherwise
                                                 requires—
       1. In hicrdie verordeninge, tensy uit die samchang                  "             "
      anders blyk, bcteken—                                  adequate      or " effective " means adequate or effective
                                                       in the opinion of, and " approved ' means approved
         vuilwater " enige vloeistof wat uitvloei uit baddens,                    by, the Board regard being had to all the circum -
         handewasbakke en opwasbakke of ander toebehore                       stances of •the particular case and to accepted
         wat gebruik word vir die ontvang en wegruiming van                     principles of drainage installations and, in the case
         vloeistowwe wat gecn drekstowwe bevat nic, maar                       of any appliance, fittings or other object .to the pur -
         sluit nie nywerheidsuitvloeisel in nie;                           pose which it is intended to serve;
        „ vuilwaterpyp "  of ,. vuilwatertoebehore" enige pyp of                "
                                                       anti-syphonage pipe " means any pipe or portiop_stf„
         gedeelte daarvan of toebehore wat gebruik word of                      a pipe provided in conjunction with a trap to.prevent
         gebruik kan word in verband met die ontvang of weg-                     the unsealing of that trap by syphonage or back
         running van enige sodanige vloeistof as wat hierbo                     pressure;                1•
         vermeld word;                                     "
                                                       Board " means the Pen - Urban Areastealth Board
        „ bearupte " 'n beampte in diens van die Read;                        constituted under section two of Ordinance No. 20
        „ bewoonbare kamer" sander benadeling van die koste-                     of 1943, as amended, acting through or by its duly
    •

         bepalings in Bylae B, 'n kamer wat gebruik, of ont-                    authorised officers;
         werp, gebou of verander is om gebruik to word vir                   "
                                                       conserving tank " means a tank used for the reception
         menslike bewoning en. sluit 'n woonkamer, werk-                      'and temporary retention of the discharge from a
         kamer, winkel, kantoor of werkwinkel in;                           drainage installation;
         dorp " 'n dorp bedoel in die omskrywing van daardie                 "Chief Engineer"     means the. Chief Engineer of the
         woord in artikel een van die Dorpe - en Dorpsaanleg-                    Board and any person for the time being acting as
                1931 (Ordonnansic No. 11 van 1931);                      Chief Engineer;
 ?
heordonnansie,
  A- 2884459
  •
                                                                                              •

                           _    -

Page 2
Download full gazette PDF