A Laws.Africa project
15 August 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-08-15 number 2982

Download PDF (7.4 MB)
Page 1
      .    .,     R.:   '• ‘-
                         ' (
                                                     MENU".
           DIE PROVINSIE TRANSVAAL                              a eis-c        -1 HE PROVINCE        OF  TRANSVAAL

p
        .
          0 ifigiele
             (As In Nuusblad    by.
                                bierant
                            die Poskantoor Geregistreer)  -
                                                .

                                                  rr
                                                  -
                                                      -
                                                    :--,-e- -?z..
                                                     'Mr'
                                                               0.0   flit tat
                                                                              •

                                                                                te-  a3ette
                                                                   (Registered at the Post 0//ice as a Newspaper)
                                                                   .          VIA_  CLXXXII. ]         PRYS                15  AUGUSTUS                                          •


                _
                                Sc.    PRETORIA'    15  AUGUST            1962.        PRICE  Sc.        [ No. 2982.


                    INHOUD AGTERIN.                            1
                                                               CONTENTS ON BACK PAGES.
        No. 208 (Administrateurs - ), 1962.]              -                 No. 208 (Administrator's), 1962.]
                         PROKLAMASIE                                        PROCLAMATION
             DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE                            BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE
  -  -              PROVINSIE TRANSVAAL.                                      PROVINCE 'OF TRANSVAAL.
k                                      '

I

r
          Nademaal 'n aansoek ontvang is om toestemming om                          Whereas an application has been received for permis -
        die dorp Hartbeesfontein Uitbreiding No. 4 m stig op                       lion to establish the township of Hartbeesfontein Extension         "c4111
        Gedeeltes 103, 111, 206 en 434 van die plaas Hartbeest-                      No. 4 on Portions 103, 111, 206 and 434 of the farm Hart-          •


        fontein No. 297, Registrasie - afdeling 1.P., distrik                       beestfontein No. 297, Registration Division I.P., District of
/
        Klerksdory;                                            Klerksdorp;
          En fiademaal aan die bepalings van die Dorpe- en                         And whereas The provisions of the Townships and
11       Dorpsaanleg - Ordonnansie, 1931, wat op die stigting van                     Town-planning Ordinance, 1931, relating to the establish -
        dorpe betrekking het, voldoen is;                                 ment of townships, have been complied with;
          So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede
                                                          Now, therefore, under and by virtue of the powers vested
        wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde                      in me by sub - section (4) of section twenty of the said
        Ordonnansie aan my verleen word, hierby verklaar dat                       Ordinance, I hereby declare that the said township shall be
        genoemde dorp 'n goedgekeurde dorp is, onderworpe aan
                                                         an approved township, subject to the conditions contained
        die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae.
                                                         in the Schedule hereto.
          Gegee onder my Hand to Pretoria, op hede die Vyf -en-
        twintigste dag van Julie Eenduisend Negehonderd Twee-                        Given under my Hand at Pretoria on this Twenty - fifth
        en-sestig.     .
                                                         day of July, One thousand Nine hundred and Sixty - two.
•
                         F. H. ODENDAAL,                                           F. H. ODENDAAL,
                    Administrateur van die Provinsie Transvaal.                            Administrator of the Province of Transvaal.
                                 T.A.D. 4/8/1776, Deel 2.                                 T.A.D. 4/8/1776, Vol. 2.

                             BYLAE.                                         SCHEDULE.

        VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR (A) DIE                        CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY (A)
          KERKRAAD VAN DIE GEMEENTE HARTEBEESTFONTEIN                            THE CHURCH COUNCIL OF THE CONGREGATION OP
          VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VAN                            HARTEBEESTFONTEIN OF THE DUTCH REFORMED
          TRANSVAAL; (B) STEPHANUS FRANCOIS FREDERICK                            CHURCH OF TRANSVAAL; (13) STEPHANUS FRANCOIS

rDU           TOIT; (C) EMMA LOMBARD (WEDUWEE); EN (D)
          SUSANNA MARIA DU PLESSIS (GEBORE BADENHORST,
                                                           FREDERICK DU TOIT; (C) EMMA LOMBARD (WIDOW);
                                                           AND (D) SUSANNA MARIA DU PLESSIS (BORN BADEN-
          GESKEIE VROU), INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE                           HORST, DIVORCEE) UNDER THE PROVISIONS OF THE
          DORPE- EN DORPSAANLEG-ORDONNANSIE, 1931, OM                            TOWNSHIPS AND TOWNPLANNING ORDINANCE, 1931,
          TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTES 103,                          FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR-
          111, 206 EN 434 VAN DIE PLAAS HARTBEESTFONTEIN                          'LIONS 103, 111, 206 AND 434 OF THE FARM HARTBEEST-
          No.' 297, REGISTRASIE-AFDELING 1.P., DISTRIK                           , FONTEIN No.    297, REGISTRATION-DIVISION I.P.,
          KLERKSDORP, TOEGESTAAN IS.                                     DISTRICT OF KLERKSDORP, WAS GRANTED.

                    A—STIGTINGSVOORWAARDES.                                   ACONDITIONS OF ESTABLISHMENT.
                                                                                             '
                             1.  Nain.                                      Name.
                                                                         1.
         Die naam van die dorp is Hartbeesfontein Uitbreiding                       The name of the township shall be Hartbeesfontein
        No. 4.                                              Extension No. 4.-
              2. Ontwerpplan van die dor?.       _                               2. Design of Township.
         Die dorp bestaan uit erwe eh strate, soos aangedui op                       The township shall consist of erven and streets as
        Algemene Plan L.G. No. A.1903/61.                                 indicated on General_Plan S.G. No. A.1903/61.
                  . 3. Water.                                               3. Water.
         Die applikante moet 'n skriftelike onderneming by die                       The applicants shall lodge with the Administrator an
        Administrateur indien dat hulle water vir huishoudelike                      undertaking, in writing, that they will provide water for
        gebruik sal lewer aan enige erfeier.aar in die dorp waar                     domestic use to any owner of erven in the township where
        ondergrondse water nie verkry kan word nie, of waar                        sub-terranean water cannot be obtained, or where bore -
        boorgate opdroog.                                         holes dry up.
                                                            _
                       4. Sanitere dienste.                                     4. Sanitation.
         Die applikante moet 'n sertifikaat van die plaaslike                        The applicants shall lodge with the Administrator for
        bestuur aan die Administrateur vir sy gocdkeuring- voorle,                    his approval a certificate from the local authority to the
        waarin vermeld word dat ratings tot voldoening van die                      effect that arrangements to its satisfaction have been made
        plaaslike bestuur getref- is vir sanitere dienste in die dorp,                  for the sanitation of the township, which shall include pro -
        met inbegrip van voorsiening vir die afvoer van afvalwater,                    vision for the disposal of waste water, trade wastes and
        bedryfsafval en vullisverwydering.                                refuse.                               ,


          12 - 2960108          •
                                                             -                              -
                                        .                                   "                       .
              .                                                 .
                           A_                                                       .

Page 2
Download full gazette PDF