A Laws.Africa project
3 October 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-10-03 number 2990

Download PDF (6.2 MB)
Page 1
                                                                                             _
              n
                -

                      krJ
                          .

                                                    r•lir                              ii_
                t.._        - L—
                                       ?i `14Z
                                                                                                                                     I
                               •
                                          l
                                            AK/
                                                                   MENIKO
                                                                     -
                                                                       11            1111
                                                                                           -    1      .
                                                                                                                     .


                  PROVINCE OF TRANSVAAL                              iatti.„\                      13
                                                                                     DIE         PROVINSIE TRANSVAAL
                                                                                                     •
                                                -


      dig       frit tat                 is.   43.ettt                kp
                                                          c1/4Vz4Higit
                                                           -
                                                                   1/44
                                                                       -

                                                                         kr
                                                                                      IJ ;4     frigate              Rogrant                 -
•
                                                                       -                                                              i
                                                             .‘.r.•.• •:•:!•"
              (Registered at the Post Office as a Newspaper)                                                     (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                                                                    •
                               _                       •

                                                                                                                         -
     VOL.CLXXXIII. ]              PRICE Sc.PRETORIA,                     3  OCTOBER
                                                                                        1962.             PRYS  Sc.        [ No. 2990.
                                     _
                                                    .
                                                        3  OKTOBER

              CONTENTS ON BACK PAGES.                                        -
                                                                     I
                                                                                               INHOUD AGTERIN.            •
    No. 256 (Administrator's), 1962. ]                                                    No. 256 (Administrateurs -), 1962.]
                        PROCLAMATION                                              .                      _  PROKLAMASIE
            BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE                                                DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE
                       PROVINCE OF TRANSVAAL.                                                     PROVINSIE TRANSVAAL.                             •      Whereas an application has been received for permis-                                        Nademaal 'n aansoek ontvang is om toestemming om
    sion to establish the township of Bedfordview Extension                                       die dorp Bedfordview Uitbreiding No. 71 to stig op
    No. 71 on Portion 537 (a portion of Portion 1 of Portion                                      Gedeelte 537 en gedeelte van Gedeelte 1 van Gedeelte 'T
    T of portion) of the farm Elandsfontein No. 90, Registra-                                     van gedeelte) van die plaas Elandsfontein No. 90,
    tion Division I.R., District of Germiston;                                    .         Registrasie - afdeling I.R.. distrik Germiston;
      And Whereas the provisions of the Townships and .                                          En nademaal aan die bepalings van die Dorpe - wen
    Town - planning Ordinance, 1931, relating to the establish -                                    Dorpsaanleg-Ordonnansie, 1931, wat op - die stifling van
    inent of townships, have been complied with;                                     •
                                                                      dorpe betrekking het, voldoen is
      Now. therefore, under and by virtue of the powers                                         So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede
    vested in me by sub - section (4) of section twenty of the                                     wat by subartikel (4) van artikel twintig van genoemde
     said Ordinance, I hereby declare that the said township                                      Ordonnansie aan my verleen word. hierby verklaar dat
     shall be an approved township, subject to the conditions                                     .genOemde dorp 'n goedgekeurde dorp is. onderworpe aan
    'contained in the Schedule hereto.                                                 die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae.
      Given under my Hand at Pretoria on this Thirteenth day-                                      Gegee onder my Hand to Pretoria, op hede die
     Of September, One thousand Nine hundred and Sixty-two.                                      Dertiende dag van September Eenduisend Negehonderd
            •
                             F. H. ODENDAAL,                                  Twee-en-sestig.
                      Administrator of the Province of Transvaal.                                          F. H. ODENDAAL,
                                                                               Administrateur van die Provinsie Transvaal.
                                         T.A.D.4/8/2204.
                                                                                                                 TAD.  4/8/2204.
                          SCHEDULE.                                                                                             •
    _                                                                                  -
                                                                                                       BYLAE.             •
    CONDITIONS UNDER WHICH" THE APPLICATION MADE BY                                              VOORWAARDES                 WAAROP       DIE  AANSOBK   GEDOF.N    DEUR
      STOFFEL ANTHONIE BOTBUL UNDER THE PROVISIONS                                                     STOFFEL ANTHONIE BOTBUL INGEVOLGE DIE. BEPALINGS
      OF THE TOVVNSHIPS AND TOWN-PLANNING ORDINANCE,                                                    VAN DIE DORPE- EN DORPSAANLEG-ORDONNANSIE,
      1931. FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON                                                    1931, OM . TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIO OP
      PORTION 537 (A. PORTION OF PORTION I OF PORTION T                                                   GEDEELTE 537 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 1 VAN
     '
      OF PORTION) Or THE FARM ELANDSFONTEIN No. 90,                                                     GEDEELTE T VAN GEDEELTE) VAN DIE PLAAS ELANDS-
      REGISTRATION DIVISION I.R., DISTRICT OF GERM'S-                                                    FONTEIN No. 90.. REGISTRASIE-AFDELING I.R., DISTRIK
                                                                                                   .  ..
      TON, WAS GRANTED.                   •                                                GERMISTON, TOEGESTAAN IS. -
                                   .               '
                  A—CONDITIONS OF ESTABLISHMENT.
                                                                          .                 •
                                                                                             A- -STIGTINGSVOORWAARDES.
                            1.    Name.                        •                                            1. Naar?).                   •         The name of the township shall be Bedfordview Exten-                                          Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding No.                            .

    sion No. 71.                                                               71.                         -

                   2. Design of Township.
                    _
                                                                                             2. Ontwerpplan van die dorp.
         The township shall consist of erven and •a street as                                          Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat                  soos aangewys
                                      .                                   op Algemene Plan L.G. No. A.543/62.
    indicated on General Plan S.G. No. A.543/62.
                       3. Water;          .
                                                                                                       3. Water.
         The applicant shall lodge with the Administrator for his                                     Die applikant moet 'n sertifikaat van die plaaslike
    approval a certificate from the local authority to the effect                                       bestuur aan die Administrateur vir sy goedkeuring voorle,
    that—                              .                                     waarin vermeld word dat
         (a) a supply of potable water, sufficient for the needs of                                    (a) 'n voorraad water geskik vir menslike gebruik en
            the inhabitants of the township when it is fully                                         wat toereikend is om aan die vereistes van die
     '
            built  up, including provision for fire fighting per-                                     , inwoners van die dorp te voldoen wanneer dit
            vices, is available;     .                                                    heeltemal toegebou is, met inbegrip van vooisiening
         (b) arrangements to the satisfaction of the local                                              vir brandweerdienste, beskikbaar is;
            authority have been made regarding the delivery                                  -
                                                                             (b) feelings tot voldoening van die plaaslike bestuur
            of the water referred to in (a) above and the reticu-                                            getref is in verband met die lewering van water in
            lation thereof throughout the township: Provided                                     -         (a) hierbo genoem en die retikulasie daarvan deur
      -
            that such arrangements shall include the following                                             die dorp: Met dien verstande dat onderstaande
                                                                                                     .


      ,      provisions : =                                                          .  _
                                                                                   bepalings in sodanige reElings ingesluit wort:—
    c
             (i) That before the plans of any building to be                                               (i) Dat die - applikant 'n geskikte voorraad Water
          ,     erected upon any erf are approved,by the local                             .                 - tit by die straatfront van die erf moet laat
                                                                                 .
     -
       ..,  ".    authority - the applicant shall cause -.a suitable
                  •
                                                                   ,              - -
                                                                                      aanle voordat die planne van 'n gebou wat                       ,
                                                                     - I         -
               supply. of water to be laid on 'to the street                                             •        •op, die erf opgerig sal word, denr die plaaslike
  •
               frontage of the erf;              -                                             .      bestuur goedgekeur word'.   -    -
                                                        -
  •
        1  -    3070198                .
                                              _
                                                                                                               .
                                                                                        .      .                                      .
                                                      -
                                                                   .

Page 2
Download full gazette PDF