A Laws.Africa project
3 October 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-10-03 number 2991

Download PDF (1.9 MB)
Page 1
    •             r}\_.._    L...., L_e_:._._.
                                      7. /c 2
                                                 .
                                           .
                       .                                                                         -


                                                                iviENIKO                       .            THE PROVINCE OF                  1111111111
                                   TRANSVAAL1  IE PROVINCE                  ''.4St.
                                                                            10                 TRANSVAAL
                                                                                                    i
                 a ffititti 0a3ette                            „1"..f.; ..
                                                       -

                                                     c\\:•_•..
                                                              -              •
                                                                               Wititerigetliolle ..
                                                     tl)
                                                     .


IP
                                                          1v.
                                                                4.....

                       ,                                                          -   r
                  Cxtraorbinarp.                             \
                                                           \,....„„, i
                                                           ,,.o.,/.
                                                                           (,,
                                                                           J'f   f t'3 it I t lk. °grail t .
                                                           ' ccii..‘„
                                                             - me"
                 (Registered at the Post Office as a Newspaper)                                    (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)


                                             PRETORIA,
                                                           3    OCTOBER 1962.                                [No. 2991.
            Vol..CLXXXIII. ]         PRICE Sc.                               OKTOBER
                                                                                       PRYS Sc.


                    GENERAL NOTICE..                                             .  ALGEMENE        KENNISGEWING.
                             •
                                                   •

                   TRANSVAAL EDUCATION DEPARTMENT.                                         TRANSVAALSE ONDERWYSDEPARTEMENT.
                     .               .
                         NOTICE No.    126 op 1962.  i                                     KENNISGEWING No.      126 VAN 1962.


             1. (a) Appended is a list of vacancies in Provincial Educational
            Institutions for which teachers will .be required on the opening                        Provinsiale
                                                                      Hier volg 'n lys
                                                                      1. (a)
                                                                              inrigtings
                                                                               vakatures van        in            Onderwys    -
                                                                      waarvoor Onderwysers nodig sal      wees op die openings -
            day of the third school or college term, 1963.                                 dag van die derde skool - of kollegekwartaal, 1963.
               (b) Attempts to secure intervention from any source in relation                        (b) Pogings om tussenkoms van enige bron te verkni met
            to appointments, promotions or transfers will be regarded as a                          betrekking tot aanstellings, bevorderings of verplasings word as
            disqualification. [Section eighty-nine (b) of the Education Ordi-                         li diskwalifikasie beskou. rtArtikel nege-en-ragrig (b) van
            uance, 1953. ]                                                  Onderwysordonnansie, 1953.]
              2. No candidate will be appointed who has failed to submit                            2. Niemand word nangestel wat versuim om aan• die Trans-
            to the Transvaal Education Department a statement on form                             vaalse ondenvysdepartement 'n opgaaf op vorm T.O.D. 1 te stuur
            T.E.D. 1 of his or her teaching experience and qualifications,                          van sy of bear onderwyservaring en kwalifikasies, gestaaf deur
I
            supported by copies of certificates and testimonials certified as                         afskrifte van sertifikate en getuigskrifte wat as ware afskrifte van
            true copies of the originals by a Commissioner of Oaths. The                           die oorspronklikes gewaarmerk is deur 'n Kommissaris van
            person who certifies these documents must state that he does so                      .    Ede. Die persoon wat hierdie dokumente waarmerk. 'moet meld
            an  his capacity as a Commissioner of Oaths.         ,
                                                         .            dal by dit doen in sy hoedanigheid yea Kommissaris van Ede.
             This rule is not applicable to teachers in service. - If such                           Hierdie reliThet nie betrekking op diensdoende onderwysers nie.
            teachers are, however, in possession of certificates and/or testi-                        As strike onderwysers egter m besit is van sertifikate en/of
            monials which have not been registered in the Department, tiey                          getuigskrifte wat nog nie by' die Departement geregistreer is Inc,
            are required to submit copies thereof for registration,• in                            word butte versoek om afskrifte &alto volgens die voorge -
            accordance with the prescribed procedtire.                                    skrewe wyse vir registrasie in te dien.          .                                                                       Registrasievorms (T.O.D. 1) is. op .aanvraag verkrygbaar by die
             Forms of registration (TED. 1) can be obtained from the                             Direkteur van Onderwys, Transvaalse Onderwysdepartement,
            Director of Education, Transvaal Education Department, P.O.                            Posbus 432, Pretoria.
            Box 432, Pretoria.
                                                                      3. Applikante moet Burgers van die Republiek van Suid - Afrika
             3. Applicants must be Citizens of the Republic of South
                                                                     wees. (Dit mak nie onderwysers wat alreeds in 'n permanente
            Africa. (Teachers who are already in the service of the Trans-                          hoedanigheid in die diens van die Transvaalse Onderwys -
            vaal Education Department in a permanent capacity, are not                            department is nie.)                                  •
        .    affected.)                                                                      .,                     •
                               .       .

                                                                      4. (a) Afsonderlike applikdsies moet vir elke vakature in twee -
             4. (a) Separate applications must be made in duplicate for each                         voud ingedien word op vorm T.O.D. 487, wat spesiaal vir die doe!
            vacancy on form T.E.D. 487 which is provided specially for this
            purpbse and must reach School Boards, Governing Bodies,
                                                                     verskaf word en most die Skoolmde, Beheerrade, Adviesrade,
            Advisory Bodies, Regional Committees or the Department (as                            Streekkomitees of die Departement .(al na gelang van .die geval)
  .
          .
            the case may be) not later than '4 p.m. on 24th October, 1962.
                                                                     bereik nie later as 4 nm. op 24 Oktober 1962 nie: EP i ge
            Applications which have not been forwarded and received in this                          applikasie wat nie also ingedien en ontvang is nie, sal nie. in
            way will not be considered. These forms may be obtained from                           aanmerking geneem word nie. Die vorriis is by Skoolraads-
                                                                     kantore, Skole en Kolleges verkrygbaar.
            School Board Offices:Schools and Colleges.
                                                                      Applikante meet hie oorspronklike getuigslcrifte by huo aan-
             Applicants must not attach original testimonials to their
                                -
                                                                     so eke insluit nie, maar alleenlik afskriftc van sodanigell doku-
            applications but only copies of such documents.
I
      .


                                                                     matte.
               documents regarding each application must be - attached
               All                                                      Alle dokumente ten opsigte van elke applikasie most aan vorm
0            to form T.E.D. 487 before being forwarded.   -                        •
                                                                     T.O.D. 487 aangebeg word alvorcns dit aangestuur word.
                                                                      Applikasies meet van die vereiste posseels voorsien weer. Dit
             Applications must bear the necessary postage. It is suggested
            that applications be forwarded per registered post.    .                            word aan die hand - gedoen dat applikasies per aangetekende pos
                                                                     versend word.                          .   .


             Applications must be marked "Applications" on the envelope.
                                                                      Applikasies meet gemerk word „Applikasies" - op die koevert.
               Applicants must give their private addresses on forms T.E.D.                          Applikante meet hul privaatadresse verskaf op vorms T.O.D:_
            487.                             .                          487.                               .

              (b) Teachers who are desirous of knowing whether their                              (b) Onderwysers wat wil weet of hul applikasies suksesvol
            applications have been successful, will be informed of the result                         was of nie, sal deur die betroklce Skocdrade, Beheerrade, Advics-
            of their applications by the School Board, Advisory Bodies,
               -
                                                                     rade of Streekkomitees in kennis gestel word of hulle applikasies
            Governing Bodies or Regional Committees concerned as soon                             geslaag het nadat die Departement 'n aanstelling in die pos
            as the Department has made an appointment to the post, if a                            gemaak het, indien 'n koevert, aan hulself meadresseer en
            stamped addressed envelope is enclosed with their application                           gefrankeer, ingesluit word by bur aansoekvorms om permanente
            forms for permanent posts. A separate envelope must be                              poste. 'n Aparte koevert maet vir elke pas ingesluit word. ,
                                                                                                                        .
            enclosed in respect of each post.     .                                                                                  -
                                                                      5. As applikante in aanmerking geneem wit word . vir aan -                     1
              5. To render applicants eligible for appointment to any of                           staling in enige van hierdie poste, moot hulle die kwalifikasies
            these posts. they must possess the qualifications for such posts                         vir sodanige poste besit wat in die Aanstellings- en Diengvoor-
            as set out in the Regulations prescribing the Conditions of                            waarderegulasies   vir  Onderwysers voorgeskryf word.         .
            Appointment and Service of Teachers.                                        Slegs applikante wat in besit is van die voorgeskrewe profes
                                                                                                     -

             Only applicants who are in possession of the prescribed                             sionele kwalifikasies of sertifikate wat deur die Direkteur van
            professional qualifications or certificates which in the opinion                         Onderwys as gelykstaande daarmee beskou word, hoef aansoek
            of the Director of Education, are equivalent thereto, need apply.                         te doen.
                                                                                                . .,
              6. The reference number of the vacancy for which application                           6. Die verwysingsnommer van die vakature waarom aansoek
            is made, must be inserted in the top right hand corner of the                           gedoen word, meet ingevul word in die regterbohoek van die
            application form. The reference number appears at the end of_                           applikasievorm. Die verwySingsnornmer verskyn aan die end
            the requirements for each post.                                          van die vereistes vir elke pos.   . . .

                                               -                                                                 .
            A- 3059189                                                .
                                                                                .

                                                                                                              -

                                        . .    -                      .
                                                                                        •
I

                                                                                                                      d

Page 2
Download full gazette PDF