A Laws.Africa project
18 October 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-10-18 number 2994

Download PDF (2.3 MB)
Page 1
                                                       11
                                                                     ill        1111     1
                                                                                                           Ail
                                                -     -  ,           MEN 1K 0             j               •

                                                                                                         i
       THE PROVINCE OF TRA.NSVAAI                                                           —.DIE PROVINCE TRANSVAAL
                                                               1...a.i.t         _


                       ........                                 ,

111
              0 f f iciaI
                  0a3ette ki  fy   Tfuitenge-tone                  •
                                                         i
                                                                .:  :L

                                                               ici:•:_4...
                                                                        rt
                                                                      v ii,

                            ,
              extraorb inarp. \ il   4JoffisOile Rocrant.
                                                             i


                                                               k1/4)17/
                                                                 l' ‘1
                                                                4SAAAS
                                                                        A
                                                                               .
              (Registered at the Post Office as a Newspaper)                                             (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

                                                           18    OCTOBER                                    '
             Vol.. CLXXXI114    PRICE Sc.                   PRETORIA ,       18    OKTOBER
                                                                               .
                                                                                 1962.       PRYS   Sc..  .
                                                                                                         [ No. 2994.           •
              PROVINCIAL ADMINISTRATION.                                                  PROVINSIALE ADMINISTRASIE.
            ADMINISTRATOR'S NOTICE.                                                       ADMINISTRATEURSKENNISGEWING.
         .
                  -                                                                            .
                                                                                                                   •


       The following notice relating to the administration. of                                    Die volgende ; kennisgewing wat betrekking het op die
      the Province of the Transvaal is 'published under the                                     administrasie van die Provinsie van Transvaal word vir
      authority of the Administrator. for general information.
                   •
                                                                     algemene inligting gepubliseer met die magtiging van die
                    J. H. 0. VAN GRAAN.                                        Administrateur.      -
                         Provincial Secretary.                                       .
                                                                                          J.  IL 0. VAN GRAAN,
                                                                                                 Provinsiale Sekre[aris.
    .                                                                                        •
             Office of the Administrator of Transvaal, Pretoria.
                                                                     Kantoor van die Administrateur van Transvaal, Pretoria.
      Administrator's Notice No. 720.]                          [ 18 October 1962.             Administrateurskennisgewing No. 720.]           .  [ 18 Oktober     1962.

        The following Draft Ordinance is published for general                                    Onderstaande Ontwerpordonnansie word vir algemene                              .

      information: —                   •
                                                                     inligting gepubliseer: —
               •
                             A      •
                                             .                                     'N
,

  .                   DRAFT ORDINANCE                                                ONTWERPORDONNANSIE
      To provide for the establishment of a consultative committee,                                 Om voorsiening to mask vir die insteiling van 'n raadplegende
        management committee or a local authority for a group area                                -
                                                                       komitee, 'n bestuurskomitee of 12 piaaslike bestuur sir 'n
       '
        or poidon thereof and to provide for matters incidental                                   groepsgebied of gedeelte daarvan en om.voorsiening temaak
           .  thereto.                                                      Irk eangeleenthede in verband daarmee.  .  .        .
                                      -                               TM       Prpvinsiale Raad van           aa
              IT ENACTED by the Piovine's! Council. of Trans-                                :1_.
      BE vaal; as,follows      : Tr .
                         -
                          .  .. .    •
                                     r, . . ...,
                                      .       '. - :
                                        t.: .1, .. ,.. -.,..  '
                                                                      .      AS
                                                                             VOLG:—•        •
                                                                                                                       ,
       pailtwas• •
                1. In this Ordinance, unless the context other-       1. In hierdie Ordonnansie tensy nit die same- otity.    ord-
                                                                                                            W en
       •
              wise indicates—                       hang    anders  blyk. beteken7
                                                               -
                                                                  . .
                                                                          wing.

                                        officer • (i) „ Administrateur
                                                            "
                  (i) " Administrator "  means    the                       die qmptenaar aange-
  .                  appointed under section sixty-six of the       -
                                                   stel ingevolge artikel ses-en-sestig van die
                     Republic of South Africa Constitution Act,          Grondwet van die Republiek Van Suid-
                .
                     1961 (Act No. 32 of 1961), acting on  the       Afrika, 1961 (Wet No. 32 van 1961), hande-
                    advice and with the consent of the Execu-          !aide op advies en met die toestemming                                                      .
                    five Committee of the Province; (i)             van die Uitvoerende Komitee van I die
                    "    "                          Provinsie; (i)
                  (ii) group means a group as defined in                                                                           •

            '
               .     section one of the Group. Areas Act, 1957
                                               (ii) „groep" 'n groep soos in artikel een van
                                                   die Wet op Groepsgebiede, 1957 (Wet No.
                    (Act No. 77 of 1957); (ii)        ,  .
                                                   77 van 1957), omskryf; (ii)
                (iii)  "group area" means an area as defined in (iii) - groepsgebied " 'n gebied soos in artikel
Ilk            '   •
                    section one of the Group Areas Act, .            een van die Wet op Groepsgebiede, 1957,
                     1957; (iii)      r                  omsicryf; (iii)
                (iv) "local authority" means a town council.         (iv) .. Minister " die Minister van Gemeenskaps-                                               .
                    village council or health committee             bou; (v)
                 .
                    established in terms of the Local Govern-
                                    -
                                               (v) .
                                                   „ plaaslike bestuur" 'n stadsraad, dorps-
                    ment Ordinance, 1939, and includes the            mad of gelondheidskomitee ingestel inge -
                       -
                    Peri Urban Areas Health Board established          volge die bepalings van die Ordonnansie
                    in terms of the Peri - Urban Areas Health          op Plaaslike Bestuur, 1939, en omvat die
                    Board Ordinance, 1943; (v)                  Gesondheidsriad vir Buite - Stedelike Ge-
                 (v) " Minister " means the Minister of Com-            biede ingestel ingevolge die bepalings van
                    munity Development; (iv).                  die Ordonnansie tot die Instelling van 'n
                                                   Gesondheidsraad. vir Buite - Stedelike Ge-
                (vi) " regulation " means a regulation made              biede. 1943; (iv)
                 '
                    under this Ordinance. (vi)             (vi) ', regulasie " 'n regulasie ingevolge hierdie
                                                   Ordonnansie uitgevaardig. (vi)
      Establish'     2. (1) The Administrator may. with the
      moo of                                     2.   (1) Die Administrateur, kan met die goed- .1taistenin
      consulta-
      tilt or    approval of the Minister, by notice in the Provin- keuring.van die Minister, by kennisgewing in: die iViegerfiacce        -of
      manage-    dal Gazette establish for any group area (other Provinsiale Koerant vir enige groepsgebied (met ...smitten        °E.
                                                                              eh
      mcnt
      committeethan a group area for the white group) or any uitsondering van 'rt groepsgebied vir die blanke in, grows-
      tor a groan portion of such group area, which is situated
      area or
      portion
                                            groep) of enige gedeelte van sodanige groepsge- fte
             within the area of jurisdiction of a local authority, bied, wat geed is binne die regsgebied van 'n
                                                                              f
                                                                                                             =
      thereof'
             or for any two or more such group areas or por- plaaslike bestuur, of vir enige twee of meer derma              -- -
0             tions of group areas for the same group- (whether sodanige groepsgebiede of gedeeltes van .groeps-
             contiguous or not) either a consultative committee gebiede vir dieselfde groep (hetsy aangrensend al
             oti,a management ....committee. and,.may at any dan Die), of 'n raadplegende komitee bf 'n be-
             time, in like manner, Ilisestabliskany consultative stuurskomitee instel en kan to eniger tjrcl; op die-
            - committee       or management committee so selfde wyse, enige .raadplegende komitee of                     .                                  ,


             established.                         bestuurskomitee aldus ingestel, afskaf.               '


       A-      3178874
         -
Ilialliwy                             -

Page 2
Download full gazette PDF