A Laws.Africa project
21 November 1962

Transvaal Provincial Gazette dated 1962-11-21 number 3000

Download PDF (6.3 MB)
Page 1
                                 23i
                                                                                                                    .
        '

                                              1


        THE PROVINCE OF                             1111                                          PROVINSIE TRANSVAAL
                                  TRA /NSVIKI   _IVIENIKO -
                                        I 111                                           A
               i)      fitiat            .A.                         /
                                                                                   'All II I t e it g t iii e it e
                                                  t
                                                           i
                               Q3a3ette
                                                                        .
                   if
                                                                   .
il                Cxtraorbinarp.                   -      't
                                                        ,t
                                                        kkg.
                                                         yid
                                                           t„P.

                                                         ,:itAi&
                                                         „,.....
                                                          r- .
                                                                           Le;
                                                                          oi IP      ffittio Ron:ant                     •
                                                                                                                    .
               (Registered at the Post Office as a Newspaper)            .                            (As 'a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

                                    -
                                           n      21      NOVEMBER iin'04.
        VOL.       CLXXXIII. ]     PRICE Sc.         PRETORIA,     21      NOVEMBER                              PAYS  Sc.  .      [No. 3000.
               -                                                                        .                                                                   -
                                                               .

                 PROVINCIAL ADMINISTRATION.                       •
                                                                        PROVINSIALE ADMINISTRASIE.

                      ADMINISTRATOR'S NOTICE.                                          ADMINISTRATEURSKENNISGEWING.                         .    -        -

                                                                                                                I


                                                                        -                                  .


         The following notice relating .to the administration of • Onderstaande kenniSgewing wat betrekking het op die
        the Province of the Transvaal is published under the - administfasievan die Provinsie Transvaal word op gesag
        authority of the AdMinisirator for general information. van die Administrateur vir algemene inligting gepubliseer.                   -
                                                                              ..

                               J. H.   0. VAN GRAAN,                                      -
                                                                                            J. H. O.  VAN GRAAN,      .
                                      Provincial Secretary.                                                 Provinsiale Selcretaris.
        Office of the Administrator of Transvaal. Pretoria.                              Kantoor van die Administrateur van Transvaal, Pretoria.
11110


          Administrator's Notice No. 808.]               [ 21 November   1962.           Administrateurskennisgewing No. 808. ]                  (21  November 1962.

          PERI - URBAN    AREAS HEALTH             BOARD.—AMEND-                  GESONDHEIDSRAAD  VIR BUITE - STEDELIKE
               MENT TO BY - LAWS FOR PREVENTION AND                               GEBIEDE.—WYSIGING VAN VERORDENINGE
                                                                VIR DIE VOORKOMING EN BLUS VAN
               EXTINCTION OF FIRES.  .
                            _                                    BRANDE.
           The Administrator hereby, in terms of section one                             Die Administrateur - publiseer hierby ingevolge artikel
          hundred and one .of the Local Government Ordinance,
                                                                                                                              ....
                                                               honderd-en -een van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur,
          1939, publishes the following by - laws which have been
                                                               1939. die volgende verordeninge wat deur horn ingevolge
          approved by him in terms of sedtion ninety-nine of the                          artikel nege-en-negentig van genoemde Ordonnansie goed-                                  _  --
          said Ordinance:—                                             gekeur is:—
          PERI-URBAN AREAS HEALTH. BOARD.—BY-LAWS RELATING                             GESONDHEIDSRA:AD VIR BUITE - STEDELIKE GEBIEDC.—Vii-
            TO THE PREVENTION AND EXTINCTION OF FIRES AND
                                                                 ORDENINGE BETREFFENDE DIE VOORKOMING EN BLUS
            THE STORING, USE AND HANDLING OF INFLAMMABLE                               VAN BRANDS EN DIE OPBERGING, GEBRUIK EN HANTERING
                 LIQUIDS AND SUBSTANCES.                        •
                                                                 VAN VLAMIIARE VLOEISTOWWE EN ANDER STOWWE.
                                  •
                                  -           .        -           .
                                                                                                                        '
                           CHAPTER I.                                                          HOOFSTUK I.

                                                                                  VOORKOMING EN BLUS VAN BRANDE.
                    PREVENTION AND EXTINCTION OF FIRES.
           '      .                                           .             Woordontskrywing.
                          Definitions.
                                                                   In hierdie hoofstuk, tensy ult die sinsverband enders
                                                                   1.
             1.   In this chapter, unless the context otherwise indi -                    blyk, betaken—
          cotes—                                                  •
             "                                                   ."Raad ", die Gesondheidsraad vir Buite - Stedelike
              Board " means the Pori - Urban Areas Health Board

i
                                                                 •
                                                                   Gebiede ingestel kragtens die bepalings van Ordon -
              established in terms of the provisions of Ordinance
                                                                   nansie No. 20 van 1943, sops gewysig;                   •

              No. 20 of 1943. as amended;                                     "
                                                                  gemagtigdc beampte", 'n beampte van die Raad teat
             "authorised official" means an official of the Board,                            deur die Raad gemagtig is;
              who has been authorised by the Board;                                "
                                                                  plaaslike bestuur ", 'n grootstadsraad; stadsraad, dorps-
             "
              local authority " means a city council, town council,                           mad of gcsondheidskomitee, ingestel kragtens en uit
              village council or - health committee constituted under                            hoofde van die bepalings van die Ordonnansie op
              and by virtue of the provisions of the Local Govern-                              Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie No. 17 van
              ment Ordinance, 1939 (Ordinance No. 17 of 1939);_                                 1939);
             "public place" means a public place as defined in the                            "openbare plek", 'n openbare plek soos omskryf in
              Local Government Ordinance, 1939.                                      die Ordonnansie op Plaaslikd Bestuur, 1939.
                                                                                                                      •

                           Fire Brigade.                                           Brandweer.   -

             2. (1) (a) The Board may         for any area    *thin its area               2. (1) (a) Die Raad kan, vir enige gebied binne sy regs-
          of jurisdiction provide and maintain           a  fire brigade includ-             gebied 'n brandweer, insluitende alle personeel, voertuie,
                                                                                                                        -
          ing all personnel, vehicles, machines, equipment. appliances                       •masjiene, uitrusting, toestelle en toebehore wat nodig is
          and appurtenances necessary for the fighting and extin-                          vir die bestryding en blus van brande en vir die beskerming
          guishing of fires and for the protection and saving of life                        en redding van !ewe en eiendom in die geval van brand
          and property in case of fire. The Board may further                            verslcaf en in stand hou. Die Raad kan verder binne
          render within such area any of the special. services men-                         sodanige gebied enige van die spesiale dienste, genoem in
          tioned in Schedule IV against payment of the fees set out                         Bylae IV, lewer teen betaling van die gelde wat in
          in the said Schedule.                                           genoemde Bylae uiteengesit is.
            (b) The Board may, in areas situated outside those areas                         (b) Dic Raad kan buite gebiede waarvoor 'n brand -
          for which a fire brigade service Las been provided and is                         weerdiens ooreenkomstig paragraaf (a) ingestel is en
          maintained in accordance with paragraph (a), render any                          in stand gehou word, enige van die dienste genoem in
    -
      ,    of the services mentioned in Schedule 111 against payment                         Bylae III lewer teen betaling van die gelde voorgeslcryf in                              -
  ..-                                    -
•
          of the fees prescribed in the said Schedule.                               genoemde Bylae.

          A- 3242504          .                                             '
                                                                                            .

                             .  .          .                                                .                                       .

..._

Page 2
Download full gazette PDF