A Laws.Africa project
4 January 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-01-04 number 4600

Download PDF (4.1 MB)
Page 1
       THE PROVINCE OF TRANSVAAL
                                   I:
                                      1
                                         III.  IIII II llIr
                                              I


                                        IEitilloll IIIII      I1PROVINSIE   TRANSVAAL
                                                                                .
                         - r'
                           f               4       Of            IScortte \Ea.7d
                                      s-
                                              offisiele Roerant
                                   j'A%
                                    AN; ‘...
I     (Registered at the Post Office as a Newspaper)       ...at....         (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)    -


    PRICES: S.A. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c                      PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c

                                 4
  Vol 231                    PRETORIA    JANUARIE4 JANUARY
                                                                       4600


       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                     OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
           (Published every Wednesday)                           (Verskyn elke Woensdag)
                                          Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro -
   All correspondence, advertisements, etc. must be ad-            vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer
  dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre-          word en indien per hand afgelewer, moet dit op die Grond
  toria, and if delivered by hand, must be handed in on the          Vloer, Merino -gebou ingedien word. Gratis eksemplare van
  Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin-          die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie           1
  cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.         verskaf nie.
  Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
                                         Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
•
                 1989
   Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-         Transvaalse Offtsiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
  zettes) are as follows:                           tengewone Koerante) is soos volg:
   Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                    Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
   Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.            Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.

   Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.            Prys per eksemplaar (posvry) —75c elk plus AVB.
•
   Obtainable at Merino Building, Room No    6  (street level),      Verkrygbaar by Merino - gebou, Kantoor No 6 (straatvlak).
  Pretoria 0002.                                Pretoria 0002.
       Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                              Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
i
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the          Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
  Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
1


  week before the Gazette is published. Avertisements recei -         Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
                                         voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
  ved after that time will be held over for publication in the is-
                                         daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
  sue of the following week.
                                         die uitgawe van die volgende week.
       Advertisement Rates as from lst January 1989
                                             Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989

   Notices required by Law to be inserted in the Official Ga.          Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
  zette:                                    geplaas moet word:
   Double column — R5,00 per centimetre or portion there-           Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
  of. Repeats — R4,00.                             Herhaling— R4,00.

   Single column — R4.50 per centimetre. Repeats— R3,00.            Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00

   Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-          Subscriptions are payable in advance to the Provincial
  kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
                                         Sectretary, Private Bag X64, Pretoria 0001.0 G D GROVE
                          C G D GROVE
                       Provinsiale Sekretaris                           Provincial Secretary
                                                       •

                                                                     K 5-7-2- 1
                               K 5-7-2- 1       Administrator's Notices                       Administrateurskennisgewings
  Administrator's Notice 1              4 January 1989      Administrateurskennisgewing 1           4 Januarie 1989    ,,       DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP                      VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP
1
   In terms of section 69 of the Town-planning and Townships          Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan -

0  Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator
  hereby declares Bartlett Extension 7 Township to be an ap-
  proved township subject to the conditions set out in the
                                         Ring en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die
                                         Administrateur hierby die dorp Bartlett Uitbreiding 7 tot 'n
                                         goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteen -
  Schedule hereto.                               gesit in die bygaande Bylae.
                            PB 4-2-2-7291                                PB 4-2 -2-7291
                     .  .

Page 2
Download full gazette PDF