A Laws.Africa project
11 January 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-01-11 number 4601

Download PDF (5.7 MB)
Page 1
                                                 __..
   THE PROVINCE OF TRANSVAAL                  11111m111K0         — —    DIE PROVINSIE TRANSVAAL


   Official             ib a 32 t t e
                                       0107.4.
                                   .y4c..i.:
                                             .


                                                 0 ft Siete Roerant
                                                       -
        (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                       it
                                     vtr4fit•o ,          (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
   PRICES: S.A. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50e                      PRYS: S.A. 40c Plus 5c A.V.B. OORSEE: 50c

                                   11
   Vol 232                     PRETORIA    11
                                     JANUARIE1989
                                     JANUARY                                    4601


        OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                      OFF1SIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                           (Verskyn elke Woensdag)
                                           Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro-
    All correspondence, advertisements, etc. must be   gad-
   dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre -
                                                Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria,
                                          vinsialeen indien per hand afgelewer, moet dit op die    rond
                                                                     Geadresseer
   toria, and if delivered by hand, must be handed in on the
                                          word Vloer, Merino - gebou ingedien word. Gratis eksemplare van
   Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin-
                                          die Of/nide Koerant of uitknipsels van advertensies word nie
   cia! Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.
                                          verskaf the.
                             from 1st January
   Subscription Rates (payable in 1989 advance) as                  Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-         Transvaalse Offtsiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                           tengewone Koerante) is soos volg:
                              '
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                      Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.             Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.             hys per eksemplaar (posvry)— 75c elk plus AVB.
    Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level),            Verkrygbaar by Merino - gebou, Kantoor No 6 (straatvlak),
   Pretoria 0002.                                Pretoria 0002.
         Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the           Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
   week before the Gazette is published. Avertisements recei-          Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
                                          voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat nn
   ved after that time will be held over for publication in the is-
   sue of the following week.
                                          daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                          die uitgawe van die volgende week.
         Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                Advertensietarkwe met ingang 1 Januarie 1989

    Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-          Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
   zette:                                    geplaas moet word:

III   Double column — R5,00 per centimetre or portion there.
   of. Repeats— R4,00.
                                          Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
                                          Herhaling— R4,00.

    Single column — R4,50 per centimetre. Repeats—R3,00.             Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling — R3,00.
                                           Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-
    Subscriptions are payable in advance to the Provincial           kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
   Sectretary, Private Bag X64, Pretoria 0001.0 G D GROVE                                  C G D GROVE
                       Provincial Secretary                             Provinsiale Sekretaris
                                K 5-7-2- 1                                     K 5-7-2- 1


              Proclamations                                     Proklamasies
   No  1  (Administrator's),  1989                      No 1 (Administrateurs -) 1989

               PROCLAMATION                                    PROKLAMASIE
    Under the powers vested in me by section 14(2) of the
   Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas           van die Ordonnansie
                                           Kragtens                      Raad
                                               die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2) op vir die Ont -
                                                                         die Transvaalse
L   Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that the areas de-
   scribed in the Schedule hereto, are hereby included in the
                                          wikkeling van Buitestedelike Gebiede 1943, proklameer ek
                                          hierby dat die gebiede omskryf in die Bylae hierby by die
   area of jurisdiction of the Transvaal Board for the Develop-         regsgebied van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling
   ment of Peri - Urban Areas with effect from the date of this         van Buitestedelike Gebiede met ingang van die datum van
   proclamation.                                hierdie proklamasie opgeneem word.

Page 2
Download full gazette PDF