A Laws.Africa project
18 January 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-01-18 number 4602

Download PDF (6.2 MB)
Page 1
[
1
     THE PROVINCE OF TRANSVAAL
      •
         „   f     t
                                    MOM   mErstsco
                                           -
                                            -
                                            ,
                                           .,• R.       r
                                                    ../
                                                             PIE PROVINSIE TRANSVAAL
              1
                                                             ee  „."(

Derr it tat              141 -
                        it 3C.tte          klAtili/li               iPs  itistelt Rotrant
  '
        (Registered at the Post Office as a Newspaper)
     PRICES: S.A. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c
                                      01
                                      -
                                         ora
                                         "••- .
                                        ay.
                                        wets.
                                         ft.!.
                                              -
                                                -


                                                           (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                                        PAYS: S.A. 40c Plus 5c A.V.B. OORSEE: 50c

    Vol 232                               18
                           PRETORIA         JANUARY1989
                                      18 JANUARIE
                                                                                  4602
                      •


         OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                              OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                                  (Verskyn elke Woensdag)
                             -
     All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                   Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro -
    dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre-               vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer
    toria, and if delivered by hand, must be handed in on the                word en indien per hand afgelewer, moet dit op die Grond
    Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin-                Vloer, Merino - gebou ingedien word. Gratis eksemplare van
    cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.              die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie
                                                verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January                               -


                    1989                            Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang I Januarie 1989
1111    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-              Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
    zettes) are as follows:                                 tengewone Koerante) is soos volg:
      Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                            Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
      Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                    Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
                                         •


     Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                    Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
      Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level),                   Verkrygbaar by Merino-gebou, Kantoor No 6 (straatvlak),
    Pretoria 0002.                                     Pretoria 0002.
'
                                                                     •
         Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                         Sluitingstyd virAanname van Advertensies
     All advertisements must reach the Officer in Charge of the
'
    Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a                 Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
    week before the Gazette is published. Avertisements recei -               Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
                                                voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
    ved after that time will be held over for publication in the is-
    sue of the following week.                               daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                                die uitgawe van die volgende week.
         Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                        Advertensietariewe met ingang I Januarie 1989
                                                  •
      Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-               Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
.    zette:                                         geplaas moet word:
      Double column — R5,00 per centimetre or portion there.                    Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deal daarvan.
                                                                       •
                                                Herhaling— R4,00.
II   of. Repeats— R4,00.
     Single column— R41.50 per centimetre. Repeats—R3,00.                   Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.
     Subscriptions are payable in advance to the Provincial                 Inteketigelde is voorithbetaalbaar aan die Provinsiale Se -
    Sectretary, Private Bag X64, Pretoria 0001.                       kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
                            CGDGROVE                                          CGDGROVE
                           Provincial Secretary                              .      Provinsiale Sekretaris
                                   K 5-7-2- 1                                       K 5-7-2- 1


         Administrator's Notices                            Administrateurskennisgewings
    Administrator's Notice 25              18January 1989           Administrateurskennisgewing 25             18 Januarie 1989

    REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT,             1967:  ERF 80,          WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS,              1967:  ERF
              SPARTAN TOWNSHIP                                80, SPARTAN DORP

     It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal              Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1)
    of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has am                van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekendge -
    nroved that condition 2(h) in Deed of Transfer T36714/68 be               maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde
    emoved.                                         2(h) in Akte van Transport T36714/1968 opgehef word.
                             PB 4- 14-2- 1247-5                                      PB 4- 14-2-1247- 5


i
i-
                                    -

Page 2
Download full gazette PDF