A Laws.Africa project
25 January 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-01-25 number 4603

Download PDF (7.5 MB)
Page 1
PI
il
    THE PROVINCE OF TRANSVAAL
           ,-  ,-
                               ll
                                  i \
                                        011
                                      MENIKO


                                      $ Ar..4,t0
                                       - „,,,,,,
                                                   ill       DIE PROVINS1E TRANSVAAL
                                                           A.  r  o  ••

                                    (,jig/vi
                                                A'


    Official fba3ette                                           otitstele Koerant
                                              -
                                    C

                                          le I
                                          dil         1
I                                          -
                                      ‘,..

      (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                    \ .hik
                                     -0      i

                                                .,
                                        au                 (As 'n Nnusblad by die Poskantoor Geregistreer)
    PRICES: S.A. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c                            PRYS: S.A. 41k Plus 5c A.V.B. OORSEE: 50c


    Vol 232                  PRETORIA      25 JANUARY              1989                         4603
                                    25 JANUARIE
•
       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                             OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                                (Verskyn elke Woensdag)
                                                  Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro -
     All correspondence, advertisements, etc. must      be ad-
                                                vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer.
    dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre-               word en indien per hand afgelewer, moet bit op die Grond
    toria, and if delivered by hand, must be handed in on the                Vloer, Merino -gebou ingedien word. Gratis eksemplare van
    Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin-                die Offal& Koerant of uitknipsels van advertensies word nie
    cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.              verskaf nie.
    Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
                                                   Intekengeld (voortdtbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
  0                 1989
                                                   Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
     Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
  '
    zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is soos volg:
     Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                            Jaarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
     Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                   Zimbabwe en Oorsee (poivry) — 85c elk plus AVB.
     Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                   Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
[     Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level),                  Verkrygbaar by Merino - gebou, Kantoor No 6 (straatvlak),
    Pretoria 0002.                                       Pretoria 0002.
         Closing Time for Acceptance of Advertisements                       Sluitingstyd vir A anname van Advertensies
l
  All advertisements must reach the Officer in Charge of the                    Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offtsiele
 Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a                     Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
L.week before the Gazette is published. Avertisements recei-                    voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
   after that time will be held over for publication in the is-                 daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
Fved
 sue of the following week.
  •
                                                  die uitgawe van die volgende week.
      Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                      Advertensietariewe met ingang 1 Januar* 1989

     Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-                 Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
                                                  geplaas moet word:
  •zette:
     Double column — R5,00 per centimetre or portion there-                    Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
                                                                    -                                                  Herhaling— R4,00.
    of. Repeats — R4,00.
                                                  Enkelkolom — R4,50 per sentimeter. Herhaling — R.3,00.
     Single column — R4,50 per centimetre. Repeats—R3,00.
                                                 Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-
     Subscriptions are payable in advance to the Provincial                kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
    Sectretary, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                           CG D GROVE                                       C G D GROVE
                          Provincial Secretary                                 Provinsiale Sekretaris

                                 K 5-7-2- 1                                       K 5-7-2- 1
  •
        Administrator's Notices                               Administrateurskennisgewings

    Administrator's Notice 56            25 January 1989              Administrateurskennisgewing 56         25 Januarie 1989

                                                        PRETORIA- WYSIGINGSKEMA 2049
         PRETORIA AMENDMENT SCHEME 2049
                                                   Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1)
      It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-               van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965,
  planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis-                    bekendgemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat
  trator has approved the amendment of Pretoria Town-plan-                     Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur
  ning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 172, Meyerspark,                    die hersonering van Erf 172, Meyerspark, tot "Spesiaal" vir
10 to "Special" for a public garage and for uses related thereto a                 'n openbare garage en verbandhoudende doeleindes, 'n
I                                                                              .

I
f


1

Page 2
Download full gazette PDF