A Laws.Africa project
1 February 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-02-01 number 4604

Download PDF (5.7 MB)
Page 1
   1 THE   PROVINCE OF TRANSVAAL
                               I
                                      0  1
                                      MENIKO
                                              10    II PI
                                                   \
                                                          .
                                                          -
                                                             DIE PROVINSIE TRANSVAAL

                                     /a g.
   Of               ifra3ette
                                    \'

                                      tir4
                                    \bs-iii34
                                            i  10
                                                     '


                                                          13ffisiere Roerant
                                    ‘ta'44
                                  ,
                                  K i,,...
                                   irorid
     (Registered at the Post Office as a Newspaper)                     7           (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
   PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                                 PRYS: S.A. 75c Plus 9c A. V.B. OORSEE: 95c

   Vol 232                   PRETORIA     1  FEBRUARY                 1989                        4604
                                  1  FEBRUARIE
       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                                OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
             (Published every Wednesday)                                   (Verskyn elke Woensdag)
           •
    All correspondence, advertisements, etc. must                        Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro -
                                 be ad-
                                                 vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer
   dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre-
   toria, and if delivered by hand, must be handed in on the                  word en indien per hand afgelewer, moet dit op die Grond
                                                                i        Gratis eksemplare van
   Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin -                 die        Koerant
                                                             sieleof ngedien word.
                                                 Offi Vloer,Merino-gebou     uitknipsels van advertensies word nie
   cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.                verskif nie.
   Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
                   1989                             Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
    Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                 Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
   zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is soos volg:
    Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                             laarliks (posvry) — R40,00 plus AVB.
    Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.            .         Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
    Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                     Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
    Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level),                    Verkrygbaar by Merino - gebou, Kantoor No 6 (straatvlak),
   Pretoria 0002.                                       Pretoria 0002.
        Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                         Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
    All advertisements must reach the Officer in Charge of the                 Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
   Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a
   week before the Gazette is published. Avertisements recei -                 Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
                                                 voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
   ved after that time will be held over for publication in the is -
   sue of the following week.
                                                 daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                                 die uitgawe van die volgende week.
        Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                        Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989

    Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-                 Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
   zette:                                           geplaas moet word:
    Double column — R5,00 per centimetre or portion there-                  Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deel daarvan.
   of. Repeats— R4,00.                                     Herhaling— 84,00.

    Single column — R4,50 per centimetre. Repeats —R3,00.                     Enkelkolom— R4,50 per.
                                                              sentimeter. Herhaling — R3,00.
ho                                                 Intekerigelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-
    Subscriptions are payable in adVance to the Provincial
                                                 kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
   Sectretary, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                          C G D GROVE                                        C G D GROVE
                         Provincial Secretary                                   Provinsiale Sekretaris
                              K 5-7-2- 1                                             K 5-7- 2- 1


             Proclamations                                           Prokiamasies
   No 4 (Administrator's), 1989                                No 4 (Administrateurs - ),1989

              PROCLAMATION                                           PROKLAMASIE
        DEMARCATION OF PUBLIC RESORT                                   INLYWING VAN OPENBARE OORD

    Under the powers vested in me by section 14(2) of the                    Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2)
   Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas                   van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont -
   Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that the area de-                   wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, proklameer ek
.  scribed in the Schedule hereto, is hereby included in the area               hierby dot die gebied omskryf in die Bylae hierby by die regs -
r                                                                                      111

Page 2
Download full gazette PDF