A Laws.Africa project
15 February 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-02-15 number 4607

Download PDF (8.5 MB)
Page 1
            .
                                        - -    -     ----    —
                                                        - --       THE PROVINCE OF TRANSVAAL                       I 110    1
                                           ma   ENIK0          A
                                                               DIE PROVINSIE TRANSVAAL
0                                         N.Al
                                            ' 'u.    a•
                                                     ,‘\
                                                                ..    •••W
                     lb aftte
                                                                   r

       Official                               ‘.„„                  qptfistete lakefront
                                             ‘4`1111‘V

         (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                            ii i'M
                                           „am,..." '


                                              -‘..._ _
                                           wara                  (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
    at
       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                              PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c
  ,
                                    -


  i    Vol232                      PRETORIA 15 FEBRUARY                  —
                                                           1989
                                    15 FEBRUARIE                                          4607

           OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                            OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
               (Published every Wednesday)                                    (Verskyn elke Woensdag)

        All correspondence, advertisements, etc. must be ad-                    Alle
                                                      Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro -
       dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre-                     Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer
       toria, and if delivered by hand, must be handed in on the                  word en indien per hand afgelewer, moet dit op die Grond
       Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin -                 Vloer, Merino -gebou ingedien word. Gratis eksemplare van
       cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied.                die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie
I
                                                     verskaf nie.

D      Subscription Rates (payable
                      19in89
                            as from 1st January
                          advance)

        Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-
                                                     Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
                                                      Transvaalse Offuiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
       zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is soos volg:
        Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                            Jaarliks (posvry)— R40,00 plus AVB.
        Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                   Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
        Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                   Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
        Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level),                  Verkrygbaar by Merino - gebou, Kantoor No 6 (straatvlak),
       Pretoria 0002.                                       Pretoria 0002.
           Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                           Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
        All advertisements must reach the Officer in Charge of the
       Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a                 Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offish*
       week before the Gazette is published. Avertisements recei-               Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week
                                                   voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
       ved after that time will be held over for publication in the is-
       sue of the following week.                               daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                                   die uitgawe van die volgende week.
           Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                         Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989         -        Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-               Kennisgewings wat volgens Wet in die Offuiele Koerant
       zette:                                         geplaas moet word:
        Double column — R5,00 per centimetre or portion there -                Dubbelkolom — R5,00 per centimeter of deel daarvan.
                                                                        .
I      of. Repeats — R4,00.                                  Herhaling— R4,00.

        Single column — R4,50 per centimetre. Repeats—R3,00.                  Enkelkolom —R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.

        Subscriptions are payable in advance to the Provincial                 Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-
       Sectretary, Private Bag X64, Pretoria 0001.                      kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
                                C G D GROVE                                 C G D GROVE
                                Provincial Secretary                                  Provinsiale Sekretaris
                                      K 5-7-2- 1                                       K 5-7-2- 1
           —
  1,- •           Proclamation                                             Proklamasie
       No 8 (Administrator's), 1989                              No 8 (Administrateurs - ),1989

                 PROCLAMATION                                            PROKLAMASIE
            DEMARCATION OF PUBLIC RESORT                                  INLYWING VAN OPENBARE OORD
  Ilk    Under the powers vested in my section 14(2) of the Trans-                Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2)
       vaal Board for the Development of Peri - Urban Areas Ordi-               van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont-
       nance, 1943, I do hereby proclaim that the area described in              wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, proklameer ek
       the Schedule hereto, is hereby included in the area of juris-              hierby dat die gebied omskryf in die Bylae hierby by die regs-

Page 2
Download full gazette PDF