A Laws.Africa project
22 February 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-02-22 number 4608

Download PDF (10.1 MB)
Page 1
                                                         1
       THE PROVINCE OF TRANSVAAL                    wi    EN K 0 -            DIE PROVINSIE TRANSVAAL
                                       r
I—.„                                        i
                                            it •;'.'.% -

                                             rk                   .w
 Official                 ifra3ette
                                      't\‘.
                                      ciffr.!filLti/7
                                         .g3
                                                 it             .

                                                        latttstete Rotrant
                                      Nv 71/ 1
                                      -am
               •
         (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                       -A •-
                                      -er       h...
                                                  -
                                                           (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
                                       act
       PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                           PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c

     •
                            PRETORIA 22 FEBRUARY1989
'       Vol 232                                                                       4608
                                 22 FEBRUARIE
  -or
                    =
r           OFFICIAL GAZE      OF THE TRANSVAAL                       OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
              (Published every Wednesday)                                 (Verskyn elke Woensdag)
        All correspondence, advertisements, etc. must be ad -              Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro -
       dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre-           vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word
       toria, and if delivered by hand, must be handed in on the            en indien per hand afgelewer, moet dit op die le vloer, Ka -
       First Floor, Room 142, Van der Stel Building, Pretorius             mer 142, Van der Stel-gebou, Pretoriusstraat ingedien word.,
       Street. Free copies of the Provincial Gazette or cuttings of ad-        Gratis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels
       vertisements are not supplied.                         van advertensies word nie verskaf nie.
       Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
                      1989                          Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
        Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-            Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
       zettes) are as follows:                              tengewone Koerante) is soos volg:
        Yearly (post free) — R40,00 plus GST.                        Jaarliks (posvry)—R40,00 plus AVB.
        Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.               Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
        Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.               Prys per eksemplaar (posvry)— 75c elk plus AVB.
        Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build -              Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
       ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                       toria 0002.
            Closing Time for Acceptance of Advertisements                  •

                                                       Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
        All advertisements must reach the Officer in Charge of the            Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele
                                                                                     '

       Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a             Koerant bereik nie later nie. as 16h00 op Dinsdag 'n. week
       ,week before the Gazette is published. Avertisements recei-
                                                voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
       ved after that time will be held over for publication in the is-         daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
       sue of the following week.
                                                die uitgawe van die volgende week.
            Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                       Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989

        Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-            Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
       zette:                                      geplaas moet word:
10       Double column — R5,00 per centimetre or portion there-              Dubbelkolom — R5,00 per centimeter of deel daarvan.
       of. Repeats — R4,00.                               Herhaling — 114,00.

        Single column— R4,50 per centimetre. Repeats—R3,00.               Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling —R3,00.
                                                Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se-
        Subscriptions are payable in adiance to the Provincial             kretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001.
       Sectretary, Private Bag X64, Pretoria 0001.
                             C G D GROVE                                  C G D GROVE
                           Provincial Secretary                                   Provinsiale Sekretaris

                                  K 5-7-2- 1                                        K 5-7-2- 1
P.—
                 Proclamations                                      Proklamasies
  II
                                    •
       No 9 (Administrator's),  1989                    -
                                                 No 9 (Administrateurs - ), 1989
                                                               PROKLAMASIE
                  PROCLAMATION
                                                    Ingevolge artikel 49(1) van die Registrasie van Aktes Wet,
        In terms of section 49(1) of the Deeds Registries Act, 1937            1937 (Wet 47 van 1937), gelees met artikel 82 van die Ordon-
       (Act 47 of 1937), read with section 82 of the Town-planning             nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25
       and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), I               van 1965), brei ek hiermee die grense van die dorp Jatniel
       hereby extend to boundaries of Jatniel Extension 1 Township             Uitbreiding 1 uit deur Gedeelte 100 ('n gedeelte van Ge-
  ill to include Portion 100 (a portion of Portion 18) of the faun               deelte 18) van die pleas Vlakfontein 30 IR, daarin op to neem
       Vlakfontein 30 IR, subject to the conditions set out in the             onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande
       Schedule hereto.                                   Bylae.                                                                      •                 .

Page 2
Download full gazette PDF