A Laws.Africa project
1 March 1989

Transvaal Provincial Gazette dated 1989-03-01 number 4609

Download PDF (6.3 MB)
Page 1
                                                                                             -
                                                           1                            '
                                                                                         .ve3Ell7  -


  THE PROVINCE PROVINCE   OF TRANSVAAL            11- iji        11            -    DIE PROVINSIE TRANS          A  •
                                                                                       L
•
                                                                                                   •

                                       ;                                                        .):7-
                                       A Al'                        .    ..               (1'1114s.
  Of                                           ''V                    .                 .
                                        -I
                 ifraette                  Y°'

                                       v dir
                                          '4e -
                                                         offtstele Rotrarit.
             •
    (Registered at the Post Office as a Newspaper)
                                       \sirq .....rirr               (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)
  PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c                               PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c


  Vol 232                   PRETORIA                         1989        •
                                                                                         4609
                                       11  MARCHMAART        IMPORTANT ANNOUNCEMENT                                    BELANGRIKE AANKONDIGING
                              K5-7-2- 1                                               IC5-7-2- 1

  CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES,                          SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSICEN -
                 ETC                                               NISGEWINGS, ENS
                   •
                                                 Aangesien 24 en 27 Maart 1989 en 6 April 1989 Openbare
   As 24 and 27 March 1989 and 6 April 1989 are Public holi -                valcansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van ken -
  days the closing time for acceptance of notices will be as
,  lows:                           fol:
                                              .
                                                nisgewings soos volg wees:

                                                 16h00 op Donderdag 16 Maart 1989 vir die uitgawe van die
  the Provincial
   16h00 on Thursday 16th March 1989     for the issue of
         Gazette on Wednesday 29th March 1989
                                                Provinsiale Koerant van 29 Maart 1989

   16h00 on Monday 3rd April 1989 for 12th Apri11989.                      16h00 op Maandag 3 April 1989 vir 12 April 1989

                                                  LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende
   NB: Late notices will be published in the subsequent issue.
                                                      geplaas word.

                        T A R SCHOCH                                             T A R SCHOCH
                        Provincial Secretary                                         Provinsiale Sekretaris
                                          •
       OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL                              OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL
          (Published every Wednesday)                                       (Verskyn elke Woensdag)
    All correspondence, advertisements, etc. must be ad -                    Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Pro -
  dressed to the Provincial .Secretary, Private Bag X64, Pre-                 vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word
  toria, and if delivered by hand, must be handed in on the                  en indien per hand afgelewer, moet dit op die le vloer, Ka-
  First Floor, Room 142, Van der Stel Building, Pretorius                   mer 142, Van der Stel - gebou, Pretoriusstraat ingedien word.,
  Street. Free copies of the Provincial Gazette or cuttings of ad-              Gratis eksemplare van die Offtsiele Koerant of uitknipsels
  vertisements are not supplied.                               van advertensies word nie verskaf nie.
  Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January
0                 1989           I;
                                                  Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang 1 Januarie 1989
   Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga-                 Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui -
  zettes) are as follows:                                   tengewone Koerante) is coos volg:
   Yearly (post free) — R40,00 plus GST.           ,
                                   •
                                     .
                                                  Jaarlilcs (posvry) — R40,00 plus AVB.
   Zimbabwe and Overseas (post free) — 85c each plus GST.                    Zimbabwe en Oorsee (posvry) — 85c elk plus AVB.
   Price per single copy (post free) — 75c each plus GST.                    Prys per eksemplaar (posvry) — 75c elk plus AVB.
   Obtainable at First Floor, Room 142, Van der Stel Build-                   Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat, Pre -
                                                                                                   -
  ing, Pretorius Street, Pretoria 0002                            toria 0002.
       Closing Time for Acceptance of Advertisements
                                                       Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies
   All advertisements must reach the Officer in Charge of the
                                         --       Alle advertensies moet die Beampte belas met die 0ffisiele
                                                   1


  Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday-                   _

  week before the Gazette is published. Avertisements recei-                 laerant bereik nie later me as 16h00 op Dinsdag 'n. week
  ved after that time will be held over for publication in the is-              voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na
  sue of the following week.
                                                daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in
                                                die uitgawe van die volgende week.
       Advertisement Rates as from 1st January 1989
                                                      Advertensietariewe met ingang 1 I anuarie 1989

    Notices required by Law to be inserted in the Official Ga-            ,     Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant
  zette:                          .                 geplaas moet word:
    Double column — R5,00 per centimetre or portion there.                   Dubbelkolom — R5,00 per sentimeter of deal daarvan.
                                                                        •
  of. Repeats — R4,00.                                    Herhaling— 84,00.
   Single column— R4,50 per centimetre. Repeats —R3,00.                      Enkelkolom— R4,50 per sentimeter. Herhaling— R3,00.


r

L

Page 2
Download full gazette PDF